هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

سیاه ...

                     

                            

                               بالاتر  از  سیاه  ...

                               رنگ  نیست ...

                               ولی  ...

                               روزگار  هست ...

        

            

            

                  

                 

                

                 

              

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱