هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

پلهّ پلهّ ...

                       

                          

                             

                           قلهّ   قلهّ   تا   خدا  ...

         

               

               

                

              

                  

                       

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱