هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

شک ...

                   

                                  

                  

                   شک هام   بد جور  تعمیم  پیدا  کرده اند  ... ،

                   از ...

                   این  که  مسلمان َم  یا  مسلمان زاده  ... ؟! ،

                   به ...

                   این  که  انسان َم  ...

                   یا  انسان زاده ... ؟!

          

                   

                     

                       

                    

                      

                     

                       

                     

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱