هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

من ...

                        

                

                  

                             انتظار  ِ  گذشتن  ِ  زمان ...

                             در ...

                             انتظار  ِ  زمان  ِ  گذشتن ...

          

            

                 

                

              

                       

                  

                              

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱