هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

استهلال ...

                  

                                           

                    

                       با چشم  ِ  خیلی غیر ِ مسلحّ  هم  معلوم  است ...

                       هلال  ِ  قامت  ِ  شکسته ی  ِ  بیوک  آقا  ...

              

                         

                    

                         

                                

                         

                                 

                                   

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱