هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

من ...

                    

                                        

            

                          من  اتفاقی  بودم  ...

                          که  افتاد  و شکست  ...

            

              

                     

                  

                        

                         

                         

                       

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱