هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بُن باز ...

                      

                                                                

                

                      بن بست های  ِ  لعنتی  فقط  برای  ِ  رسیدن  هستند  ... ،

                      وگرنه  که  برای  ِ رفتن  ِ  لعنتی تر ...

                      انگار  همیشه  راه  باز  است  و  جاده   دراز  ...

          

                 

                           

                       

                           

                          

                       

              

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱