هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

لطف ...

                   

                                   

             در دایره ی  ِ قسمت  ،  ما " انگار نه انگار" یم  ...

              

                       

                        

                          

                         

                               

                    

                       

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱