هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

امّید ...

                    

                                   

                              امّید  به  غیر  است ...

                              نا امّیدی   از  خود ...

                

                    

                    

                      

                            

                     

                           

                                   

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱