هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

رئالیسم ...

                       

                                  

                            جیرییینگ ... ! ،

                            شکست َم  ... ،

                            خیلی  رئال ...

             

                        

                             

                        

                           

                              

                                 

                  

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱