هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ادبیات ...

                       

                                          

                        سکوت  َم  ...

                        گریه ی  ِ  حذف شده   به  قرینه ی  ِ  معنوی  است ...

                 

                    

                       

                             

                              

                                

                             

                           

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱