هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

حسابگر ...

                       

                                       

                  بعضی ها  ماندن  ِ شان هم  حساب کتاب  دارد ... ،

                  حساب کرده اند  ماندن   نسبت  به   رفتن ...

                  نون  ِ  بیشتری  دارد  ...

           

                        

                        

                  

                       

                             

                            

                   

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱