هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

رفت ...

                      

                                      

                         رفتن  چه  جانی  می دهد ... ،

                         آن  که  می ماند  هم  چه  جانی  می دهد ...

         

                     

                          

                          

                          

                        

                           

                 

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱