هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کلمه مرکب ...

 

 

                 قرار بود  ...

                 و چه عاشقانه  ...

                 "  پرواز  "   کنیم  ...    

                           .

                           .

                           .

                "  پر  "  زد  و  رفت  ...

                 تا من بمانم  ...

                 با دهانی که ...

                 از تعجب  "  واز  "  است ...

                                                       

                                                    

                                                    

                                                   

                                     

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۸