هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عشق ...

 

 

                      وقتی ...

                      کسی چون من ...

                      متعهد ِ امر ِ دشوار ِ عشق گردد ...

                      عجیب نیست اگر ...

                      رستم ِ عشق ...

                      به خاک افتاده ی ِ سودابه ی ِ هوس باشد ...

                                                                    

                                                                   

                                                                     

تنها زنی که درشاهنامه ازاوبه بدنامی وپلیدی یاد میشود سودابه است . اودلباخته سیاوش(ناپسری خود) شد . پس از مرگ سیاوش ، سودابه به دست رستم کشته می شود.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸