هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

یلدا ...

          

               

            

                    ننه سرما رسید ... ،

                    بلند ترین چادر ِ شب را به سر کرده ...

    

    

       

      

      

       

          

         

 

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢


بی اثر ...

           

                   

            

                    می دانی ... ؟! ،

                    سوز ِ زمستان ِ دلتنگی ...

                    جلوه گرتر می کند امّا ...

                    گلهای ِ همیشه بهار ِ دامن َت را ...

        

         

          

          

        

        

           

          

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٩ آذر ۱۳٩٢


جغرافیا ...

         

           

                 

                     بر قلهّ ی ِ دلتنگی نشسته ام ... ،

                     در قعر ِ تنهائی ...

         

         

         

      

      

       

       

         

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٢


توام ...

         

                      

                          لحظه به لحظه ...

                          خیال در خیال ...

                          توام با توام ...

        

         

         

          

           

          

        

             

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢


عجیب ...

                

                            

         وقتی تنها باشی بعضی حس هائی که ظاهرا باید خیلی عادی باشند انگارخیلی عجیب

         غریب  می شوند . انگار گنگ اند . انگار هیجان آورند . انگار مسخ کننده اند . انگار

         استرس آورند . انگارمایوس کننده اند . اصلن انگار نه به سن و سال اند نه به تجربه.

         نه به درد و غم اند ، نه  به مملکت و دین . انگار به هیچ چیز خاصی نیستند که بشود

         انداخت گردن ِ آن قصور ِ لعنتی. انگار ملغمه ی ِ همه ی ِ تقصیرهای ِ عالم اند . 

         تنها که باشی بعضی حس هائی  که  ظاهرا باید خیلی عادی باشند انگار خیلی عجیب

        غریب اند . مثل دیدن یک زن ...

       

        

        

        

       

      

        

        

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٢


خیلی ...

         

           

              

                          تنهائی ام درد می کند ...

         

           

        

        

       

       

      

       

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢


دل ...

     

               

     

      انگار دارند به دل ِ تنگ َم  که شوره ی ِ خون دارد چنگ ِ شستن می زنند ...

        

          

          

        

          

          

        

           

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢


لطفا ...

      

           

                 

                        لطفا کاری به کارم داشته باش ...

       

      

       

         

          

      

       

   

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢


بافتنی ...

       

           

                من شب ها خیالبافی می کنم ... ،

                روزها روزگار رج به رج َ ش را می شکافد ...

              

             

           

            

             

            

         

             

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢


جادو ...

             

                     

             انگار یک حس ِ لعنتی ...

             یک نیروی ِ لعنتی در ذات ِ تنهائی وجود دارد که آدم را مسحور می کند ... ،

            گوش به فرمان و دست به سینه ... ،

            در مقابل  ِ خوب شدن ...

            در مقابل ِ زندگی مقاومت می کنی ... ،

            بد می مانی ... ،

            بد می مانی ...

           

         

          

             

             

                  

                    

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٢


عجیب ...

         

                

             

                    این دست های ِ توست که نیست امّا ...

                    این من َم که دست ِ خودم نیست َم ...

       

        

       

       

        

        

      

       

       

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٧ آذر ۱۳٩٢


آتش ...

               

          

                          از حال ِ من مپرس ، چون سپندی بر آتش َم

                          یارم میان ِ خواب  زلف دست ِ باد  داده بود

          

              

             

           

            

         

                     

            

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱ آذر ۱۳٩٢