هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

انتظار ...

         

              

                                ماه ِ من ...

                                پشت ِ کدامین ابر ِ تقدیری ... ؟

      

         

          

          

            

          

         

         

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٢


تسلسل ...

           

                   

                           ترحّم برانگیز شده ام ... ،

                           هیچ حقارتی از این ترحّم برانگیزتر نیست ...

        

        

         

          

        

         

        

             

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢


من ...

           

             

        

 

     من تناسخ ِ حسرت ام ، من توالی ِ آه ... من تداوم ِ اشک َم ،غریب ِ مانده به راه

     من غریق ِ فاصله ام ، مبتلا به غم َم ...  من  ز چاله  درآمده ام ،  فُتاده  به  چاه  

       

           

             

              

               

              

            

              

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢


تمنّا ...

          

              

                          شهوت گذراست ... ،

                          با تن فرو می نشیند ... ،

                          هوس ِ تن داشتن امّا فرق دارد ... ،

                          تمنّا ست ... ،

                          دیوانه کننده است ... ،

                          دیوانه کننده ...

         

          

          

            

            

             

             

        

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢


رعایت ...

        

                   

              بوسه های ِ پی در پی ام از گوشه ی ِ لب های َت که لب بر لب می رسد ... ،

              جزئیات ِ تو را باید خوب رعایت کرد ...

         

       

       

       

       

       

      

       

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٩ آبان ۱۳٩٢


بلد ...

            

             

                        

                           بلدی دوست َت گریه نکند ... ؟

       

         

          

          

          

           

         

          

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢


سنگ َک...

          

         

           فاصله ی ِ زمانی کلاس ِ پنجم تا سوّم ِ راهنمائی ام را هیچ گاه از یاد نمی برم ... ،

           چهار سال ِ تمام ما صبح و ظهر و شب نان ِ سنگک می خوردیم ... ،

           مادرم هر نانی می گفت من نان ِ سنگ می خریدم ... ،

           می گفت نان ِ لواش بگیر من نان ِ سنگک می خریدم ... ،

           می گفت نان ِ تفتانی بگیر من نان ِ سنگک می گرفتم ... ،

           می گفت نان ِ بربری بگیر من نان ِ سنگک می گرفتم ... ،

           خانه ی ِ راحله اینها روبروی ِ نانوائی سنگکی بود ...

          

               

               

                

                      

                   

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢