هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خوبم ...

        

                  

                  

                 

           از حال ِ من ِ غم زده گر می پرسی  ...  آتش به سر و خون به دل و زخم به پای

        

           

             

                

            

           

            

              

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٢


له ...

          

              

               

                       لهَلهَه ی ِ شهوت آدم ِ تنها را له می کند ...

      

        

         

          

           

            

          

       

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٢


بی اجازه ...

              

                       

                      اجازه داد دست به موهای َش بکشم ... ،

                      اجازه داد دست َ ش را بگیرم ... ،

                      اجازه داد دست َ ش را ببوسم ... ،

                      لعنت ِ خدا بر هرچه صدا ... ،

                      بی اجازه از خواب پریدم ...

         

               

              

             

                    

                     

                  

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٢


عزیز ِ جان ...

        

               

                         در  نامه هائی   که  به  مقصد  نمی رسند ...

                         یک جمله همیشه هست : می خواهم َت بیا ...

    

        

        

       

       

           

            

         

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٢


نزدیک ...

           

                  

                             

                        پائیز پشت ِ پنجره ی ِ دلتنگی است ...

        

           

            

           

           

           

           

      

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٢


خیانت ...

     

         

                    وقتی با خاطره ی ِ یک بوسه زنده ای ...

                    فراموشی خیانت است ...

    

       

            

            

            

            

              

           

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢


میانجی ...

        

                    

            دعوا ست این جا ... ،

            دل َم آغوش می خواهد ...

            خود َم امّا نمی خواهد ... ،

            بیا دل َم را با خود َت به گوشه ای ببَر و آرام َ ش کن ...

      

              

         

           

             

                

              

      

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٢


ترس ...

        

                   

           بخواهم دست های ِ کسی را بگیرم باید دست ِ خیال و دست ِ خاطره را رها کنم ... ،

           می ترسم از گم شدن ... ،

           می ترسم از گم شدن ...

      

          

            

          

          

            

         

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢