هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مهتاب ...

 

 

 

                         در این شب ِ  چشم های ِ خواب ...

                         هزار هزار خاطره مهتاب تلنبار ِ آسمان می شود ...

          

         

              

                   

                    

              

              

               

              

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢


درد ِ دل ...

 

 

 

                            بعضی درد ِ دل ها گوش نمی خواهد ... ،

                            گوشه ی ِ آغوش می خواهد ...

        

        

         

          

         

          

        

           

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢


پایاپای ...

 

 

 

 

                           پایاپای تر از این ... ؟! ،

                           به پای ِ تو از پای افتاده ام ...

     

         

          

         

       

             

          

         

           

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢


گم شده ...

 

 

 

          تو نیستی تو نیستی تو نیستی تو نیستی تو نیستی تو نیستی تو نیستی تو نیستی

          تو نیستی تو نیستی تو نیستی تو نیستی تو نیستی تو نیستی تو نیستی تو نیستی

          تو نیستی تو نیستی تو نیستی تو نیستی تو نیستی تو نیستی تو نیستی تو نیستی

          تو نیستی تو نیستی تو نیستی تو نیستی تو نیستی تو نیستی تو نیستی تو نیستی

          تو نیستی تو نیستی تو نیستی تو نیستی  من نیست شده ام  تو نیستی تو نیستی

          تو نیستی تو نیستی تو نیستی تو نیستی تو نیستی تو نیستی تو نیستی تو نیستی

          تو نیستی تو نیستی تو نیستی تو نیستی تو نیستی تو نیستی  تو نیستی ... ،

          می بینی ... ؟! ،

          گم شده ام در نبودن َت ...

             

          

             

          

          

            

            

            

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢


معنی ...

 

 

 

                          تنهائی یعنی منتظر ِ یک سلام بودن ...

       

        

            

         

           

             

              

            

                

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢


تصمیم ...

 

 

 

                 بالاخره به این نتیجه رسیدم که عقل  و احساس را باید از هم جدا کرد ... ،

                 فکرَت را از سَرَم پرانده ام ... ،

                 حالا خیال َت دارد راحت توی ِ سَرَم  دانه دانه خاطره بر می چیند ...

    

        

        

          

           

          

        

         

          

           

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢


من ...

 

 

 

             از تو دور افتاده ام از خودم  جدا ... ،

             دور از دورم  و دورم  از نزدیک ... ،

             مثل ِ مردی روبروی ِ آئینه ...

             که دارد  خیال ِ توئی که دوری را گریه می کند ... ،

             دست ِ تسکین َش هم به شانه ی ِ هق هق ِ مرد ِ نزدیک ِ آن سوی ِ آئینه  نمی رسد ...

       

      

       

      

         

        

       

         

       

         

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢


تو ...

 

 

 

                          من خسته  و افتاده  و آتش گرفته جان ...

                          ای ساقی ِ خَمّار ِ عشق ، تکتازتر بیا ...

         

          

         

          

      

            

          

        

        

   

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢


غریب ...

 

 

 

                 آنقدر التماس َم برای لمس زیاد است که می توانم روزهای ِ متمادی ...

                 پوست روی پوست ...

                 در آغوش بکشم بی لحظه ای حرص ِ تن بازی ... ،

                 تنهائی چیز ِ غریبی است ... ،

                 این غربت را فقط آن که بغض ِ تنهائی دارد می فهمد ...

        

       

          

          

         

          

           

         

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢


دلتنگی ...

 

 

 

        سکوتی سنگین زنجیر بر پای ِ حوصله ام انداخته ... ،

        کش می آیند ...

        ثا ن  ی   ه    ه     ا      ی       د        ل         ت          ن           گ            ی  ...

            

            

              

               

                  

               

              

               

               

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢


می خواهمت ...

 

 

 

 

                          تو آن کافی ای که بس نیستی ...

        

       

       

          

          

          

         

         

           

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢۱ تیر ۱۳٩٢


نصیب ...

 

 

 

                           از پریشانی ...

                           نه موی ِ تو در باد ... ،

                           که حال نصیب َم شد ...

 

 

 

 

 

 

 

 

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢۱ تیر ۱۳٩٢


رفتن ...

 

 

 

 

                             از یاد ...

                             از دست ...

                             از حال ...

                             از رو ...

                             از بین ... ،

                            به خودت که می آئی ...

                            می بینی رفته ای ...

        

        

         

         

         

          

          

          

         

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢


تشابه ...

 

 

 

                          واقعی و مجازی ندارد ... ،

                          آن جا قدم به قدم به مرگ نزدیک می شوم اینجا کلمه به کلمه ...

      

       

        

       

       

       

         

         

        

        

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢


توجیه ...

 

 

 

                       دوست دارم همه ی ِ روزها تعطیل باشند ... ،

                       از تنبلی نه  ... ،

                       این طوری انگاریک توجیه ِ الکی برای سکون ِ مطلق ِ خودم  دارم ...

      

         

         

     

          

          

         

         

         

       

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢


New Message ...

 

 

 

            ... عزیزسلام

            لطفا دیگراینجا نیا . همیشه تا مدتها  بعد از آمدنت هر بار که پیش مرد دیگری

            می خوابم حال کثیف فاحشه بودن من را آتش می زند .

            با خودم می گویم اینها چرا تنم را بو نمی کنند ؟! ،

            این ها چرا صورتشان را لای موهایم تکان نمی دهند ؟! ،

            این ها چرا دست هایشان تن مرا لمس نمی کند ؟!

            اصلن این ها چرا چشمهایشان این قدر باز است ؟!

            بعد یاد چشمهای بسته ی تو می افتم .

            بعد خودم میفهمم .

           ... عزیزلطفا دیگر این جا نیا .

           من دوست ندارم یادم بیاید فاحشه ام.

     

           

            

            

             

         

          

             

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢


بوسه ...

 

 

 

 

                         این شد ثمرَم  ز کار ِ سودا درعشق ...

                         یک بوسه بداد وعمُربستاند و برفت ...

            

            

           

            

         

           

       

              

          

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢


هم خانواده ...

 

 

 

 

                                  غروب و غریب و غربت هم خانواده اند ... ،

                                  من هم امشب مهمان ِ این خانواده ام  ...

     

      

   

          

        

             

          

          

         

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢


ترس ...

 

 

 

                             بن بست  را  دیوار  بن بست  نمی کند ... ،

                             ارتفاع  ِ  دیوار  بن بست  می کند ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢


زیاد ...

 

 

 

                           همیشه که آدم کم نمی آورد ... ،

                           گاهی زیاد می آورد ... ،

                           غم  از سر و روی َش ...

                           از حدقه ی ِ چشمان َ ش بیرون می زند ...

  

      

         

        

         

          

         

          

               

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢


درد ...

 

 

 

       خیال ِ تو همیشه درد دارد ... ،

       وقتی چشم می بندم و صورت َم را میان ِ موهای َت خیال می کنم خیال َم عطر ندارد ... ،

       وقتی عطرَت را روی ِ بالش َم می زنم دست های َم التماس ِ موهای َت را دارند ... ،

       وقتی نمی توانم موهای َت را لمس کنم کلافه می شوم ... ،

        با مشت  می کوبم  به  دیوار ... ،

       مشت کوبیدن به دیوار خیلی درد  دارد ... ،

       خیال ِ تو همیشه درد دارد ...

        

           

              

            

             

             

               

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢


دیوار ...

 

 

 

                       از صدائی ناگهانی ...

                       از تاریکی ...

                       از سوسری ای موذی ...

                       از سایه ...

                       از ترس ... ،

                       مردی که پناه  ِ زنی نباشد را تو بگو دیوار ...

          

           

          

           

            

           

             

   

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢


پهلوان ...

 

 

 

                 انگار زنده گی  رُخصت ِ  جناب ِ  مرگ  است ...

      

      

        

        

         

        

        

          

        

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢


آتش ...

 

 

 

             ازآتش نگو رفیق جان ، نمی دانی آتش چیست ... ! ،

             آتش آن است تو را به اسم ِ غریبه  صدا بزند ...

       

                  

           

      

       

         

    

       

       

    

        

   

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢


بی قرار ...

 

 

 

                    حرفی نمی زنم امّا ساکت هم نیستم ... ،

                    انگار که آتش به جان ِ سکوت افتاده باشد ...

 

 

 

    

      

      

        

       

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢


اُفت ...

 

 

                          منّت ِ افتادن داریم ... ،

                          شاید جاذبه خواهش ِ زمین باشد ...

       

         

        

        

            

          

         

             

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢