هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

راحت ...

 

 

 

               این لحظه های ِ سنگین ِ تنهائی دارند به راحتی  می گذرند ... ،

               از روی ِ من امّا ...

     

     

      

    

   

    

    

     

  

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢


کم و زیاد ...

 

 

 

                                من ِ کم ...

                                چه زیاد خسته ام ...

       

     

      

     

     

    

       

      

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢


کلید ...

 

 

 

                         قفل ِ این بغض ...

                         جز با کلید ِ بوسه ات باز نمی شود ...

   

     

          

       

        

        

        

      

       

       

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢


واهی ...

 

 

 

                              امّید اگر یک دروغ ِ بزرگ هم نباشد امّا ...

                              انگار یک حقیقت ِ ناکارآمد است ...

 

 

 

 

 

 

 

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢


تناسب ...

 

 

 

 

                             این  فقط  خوشی کردن  است ... ،

                             ما  شاد  نیستیم ... ،

                             درست  همانطور که  گریه می کنیم  ...

                             امّا  ناامید  نیستیم ...

       

       

 

  

 

         

       

         

         

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢


امّید ...

 

 

 

           نه  فقط  چشمه ساران ... ،

           که شاید جُرعه ای  آب هم می تواند سینه ای سوخته از روز ِ بی آبان ِ بیابان را ...

           به ستاره های ِ راهنما برساند ... ،

           به ستاره های ِ شبی که خورشید ِ صبح َ ش ...

           از پشت ِ خانه هائی کاهگلی سر برمی آورد ...

  

    

       

        

     

       

       

       

       

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢


واقعیت ...

 

 

 

     بچه ها اصلن امّید و آرزو ندارند ... ،

     چون اصلن در مخیله شان نیست واقعیت آن قدر بی رحم است که چیزی دست نیافتنی باشد ... ،

     امید و آرزو برای ما بزرگ های ِ بی چاره است ... ،

     که طعم تلخ  ِ واقعیت را می چشیم ...

     که واقعیت را می بینیم ...

  

   

      

     

      

      

            

.

 

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢


مضاعف ...

 

 

 

                           به غم  مضاعف ام  انگار  ... ،

                           که  در من  ...

                           مَردی  برای  مَردی  کردن ...

                           به  انتظار ِ  پایان ِ  انتظار ِ  من  نشسته ...

 

 

 

 

 

         

          

          

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢


خاطره ...

 

 

 

                      فردا  که  نیاید ...

                      همین می شود که  دیروز  دست ِ  آدم  را می کشد و با خود بر می گرداند ...

 

 

 

 

 

 

 

 

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢


بی تاب ...

 

 

 

                   یک جائی کنار ِ همیشه ی ِ ذهن ِ  من درختی هست ...

                   که از شاخه ی ِ تنومند آن تابی آویخته  ... ،

                   من عصر های ِ دلگیری ام  تو را روی  آن تاب می دهم ... ،

                   و تو چه می خندی ... ،

                   واااای ... ،

                   چه بی تاب َم  ...

     

       

        

        

        

       

      

        

      

         

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢


مرد ...

 

 

 

                                   مرد  که  باشی ...

                                   به  تن ِ زن  اشتیاق  داری  امّا ...

                                   به  زن ِ زن  احتیاج ...

 

 

 

 

 

 

       

        

         

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢


اشک ...

 

 

 

                           اشک ریختن  چشم  نمی خواهد ... ،

                           دل  می خواهد ...

     

      

       

      

     

       

      

      

       

        

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢


تاوان ...

 

 

 

 

                   هرچه بخت ِ آدم  بلند تر باشد سقوط َش مُهلک تر است ...

       

      

          

         

         

          

        

       

        

          

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٢


واقعیت ...

 

 

 

          " خواستن توانستن است " دیگر خیلی ایدئالیستی به نظر می رسد ... ،

          " خواستن توانستن می خواهد "  همین توی ِ  شرایط  ِ خودمان خیلی هم  رئال تر است ...

       

     

       

      

      

   

    

     

     

    

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٢


باران ...

 

 

 

                             تو که نباشی  باران  نمی بارد ... ،

                             فقط بعضی وقت ها  زمین و زمان خیس می شود ...

 

     

       

          

          

          

          

         

         

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢