هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خواب ...

 

 

 

        دختر َک  دوید  و  داد  زد :  مادر جون  مادر جون  ماهی سیاهه  مرده ... ،

        مادربزرگ  با  تعجب  آمد  لب ِ حوض ... ،

        ماهی  ِ  مانده  روی  ِ  آب  را  برداشت  انداخت  تو کیسه ی ِ  برگ ِ  خشک ها ... ،

        دست َ ش  را  آب  کشید  و  گفت :  بیا  بریم  تو عزیزم ... ،

                                  .

                                  .

                                  .

       هیچ دریائی امّا ... ،

       در هیچ شبی ... ،

       از دیدن یک ماهی  ِ سیاه در خوابش ، دق نمی کند ...

 

       

          

             

            

             

             

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

مستاصل ...

 

 

 

                          نیامدی  و  از  نگرانی  دل َم  هزار و یک  راه رفت ... ،

                          تو  امّا  انگار ...

                          از  هزار و دومین  راه  رفته بودی ...

     

         

           

               

           

           

           

           

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

یلدا ...

 

 

 

               مادرَم  توی  ِ  آشپزخانه  دارد  انار  دان  می کند ... ،

               به  من  نگاه می کند  و گریه می کند ... ،

              هیچ موقع  به  مادر ِ تان  نگوئید  " مامان جان  تمام  شده ام ... " ،

              دل  ِ  مادرها  از  دل  ِ انار ها  خون تر  است ...

          

         

 

 

            

           

            

               

           

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ روز جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
تگ ها :

سخاوت ...

 

 

 

                             کمی  از  نبودن َت  کم  کن ... ،

                             به  خواب َم  بیا ...

 

 

 

 

 

 

      

  

      

        

  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۱٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

فال ...

 

 

 

                     "  تو می آئی "  کجای  ِ  دیوان  ِ  حافظ   است ... ؟

             

                

                  

                 

             

                  

               

               

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٤٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

گیسو ...

 

 

 

                         یلدا  نوید  ِ  شب های  ِ  تاریک ِ  کوتاه تر  است ... ،

                         ژرف  ِ  سیاهی  ِ  این روزها   را  امّا  ...

                         یلدای  ِ  گیسوی  ِ   تو  باید ...

      

         

         

             

             

            

              

          

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

لیوان ...

 

 

 

                      نیمه ی  ِ  خالی اش  جای  ِ  خالی  ِ  توست ... ،

                      نیمه ی  ِ  پُر َش  هم  پُر  از  حسرت ِ  نبودن َت ... ،

                      خاک  بر  سَر  ِ  این  لیوان ...

         

      

            

              

                    

                

              

                 

               

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

سرگذشت ...

 

 

 

                        تنهائی  که  از سَر  گذشت ...

                        چه  یک  روز ...

                        چه  یک  عُمر ...

 

 

 

 

      

          

          

          

            

            

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

بی وقفه ...

 

 

 

                                 باشی  و  بوسیدن َت  بی وققه ... ،

                                 نیستی  و  بی وقفه  پوسیدن َم ...

         

         

          

             

           

            

         

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

نمی دانم ...

 

 

 

                 گاهی  فکر  می کنم  حالا  گیریم  که  لایق  ِ  پاداش  نباشیم ...

                 امّا  آیا  مستحقّ ِ  این  همه  مجازات  هستیم ... ؟

         

              

             

             

             

                  

        

             

          

        

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٥٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

کم و زیاد ...

 

 

 

                  می گویم : پس فردا که آمدم این ها را باید حل کرده باشی ...  ،

                  با غر و لند می گوید : یک روز خیلی کم است ... ،

                  گیج می شوم ... ،

                  خداحافظی می کنم و می روم ... ،

                  ریاضی  ِ دبستان توجیهی برای خیلی زیاد بودن ِ یک روز ِ تنهائی ندارد ...

            

                 

                

                 

                  

                 

                

               

             

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

ریاضی ...

 

 

 

 

           دارم به دوست ِ دبستانی ام ریاضی یاد می دهم ... ،

           داشت َم فکر می کردم با هر تقریبی هم  خود َم  را گرد می کنم  باز هم  تنهام ...

      

      

      

       

        

     

      

     

    

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

طلوع ...

 

 

 

                            طلوع  ِ  خورشید  صُبح  است ... ،

                            طلوع  ِ  خوشی  صُبح تر ...

            

             

              

                

               

            

              

                 

            

                  

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

نوبت ...

 

 

 

                  از  یک جائی  به  بعد  آدم  می شود  آدم  ِ  منتظر ... ،

                  توی  ِ  خود َش  هم   نوبت  می گیرد  و  منتظر  می ماند ... ،

                  منتظر  ِ  هیچی ...

        

           

         

        

           

         

         

         

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

زود ...

 

 

 

                             زود رفتی ... ،

                             سرد  ِ  سرد  ... ،

                             مثل  ِ  همین  زمستان ...

                             که  زود  آمد ...

          

                    

               

                

                 

              

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

شروع ...

 

 

 

                  تنهائی  در  دو  زمان  شروع  می شود ... ،

                 زمانی  که  آدم ها  حرف  ِ  همدیگر  را  نمی فهمند ...

                 زمانی  که  آدم ها  منظور ِ  همدیگر  را  می فهمند ...

 

 

 

 

     

          

         

         

          

           

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

جادو ...

 

 

 

                      تنهائی  جادو  می کند ... ،

                      مثل  کلاه  و خرگوش ... ،

                      دیگر  کسی  تو  را  نمی بیند ...

   

 

         

             

             

           

          

          

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

شکست ...

 

 

 

 

                  قلب  ِ  آدم  از  دست هاش  شروع  به  شکستن  می کند ... ،

                  دست های  ِ  خالی اش ...

          

         

            

             

             

        

        

          

         

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

لغز ...

 

 

 

               همچین می گویند  " خاک  سرد  است  زود  فراموش می شوی ... "

               که  انگار  این  دنیا  چقدر گرم  بوده ...

           

                

            

                    

                     

               

             

            

.

          

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

مشق ِ شب ...

 

 

 

                              سکوت ...

                              مشق  ِ  تنهائی  است ...

          

        

 

     

      

      

       

      

       

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

شرم ...

 

 

 

                           روی  ِ  سیاه  زمین  با  برف  سفید  نمی شود ...

        

      

      

    

     

  

   

  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٥٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

رد ...

 

 

 

                       انگار  روی  ِ  تمام  ِ   برف های  ِ  دنیا ...

                       رد ِ ّ  رفتن  است ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

شوق ...

 

 

 

                            کار َم  از  شوق  ِ  برف  گذشته ... ،

                            درگیر  ِ  آب  شدن َم  ...

          

             

            

           

                

             

             

             

               

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٠٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

بیا ...

 

 

 

           هجران  و قاف  ِ عشق  و الف  ِ  قامت  و  قافیه  و  فیلان  و بیسار  را  ول کن ... ،

           دیوانه ی  ِ  الاغ   دارم  می میرم  از  نبودن َت   بیا ...

          

          

 

 

         

           

         

         

                   

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:۱٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

رها ...

 

 

 

                           شعر  تو  را  به  بند  ِ  واژه  می کشد   ... ،

                           تو  در  آسمان  ِ  سکوت  ِ  من  به  پروازی  ...

    

 

 

        

         

        

        

       

        

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

نام ...

 

 

 

                           شاعر ها  بین  ِ  خود ِ شان  به  تو  می گویند  غزل ...

      

         

           

         

          

         

         

      

      

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

گمشده ...

 

 

 

                              انگار  گم شده  میان  ِ  این همه  حرف ...

                              الف  ِ  قامت  ِ  دوست ...

   

     

        

       

       

       

      

     

    

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

ترس ...

 

 

 

                     پنجره  را  باز کرده ام  دارم  به  درخت  ِ  بُهت زده ی  ِ  پائیزی ...

                     زمستان  ِ  توی  ِ  چشم های َم   را  نشان می دهم  ... ،

                     دارد  می لرزد ...

 

   

        

          

         

         

          

         

          

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

شوک ...

 

 

 

                               چشمی  که  ندید ... 

                               لبی  که  نبوسید ...  ،

                               دستی  که  امّا  ...

                               کشت ...

        

              

              

                 

                             

                 

                              

                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

دلتنگ ...

 

 

 

                      دل َم  برای  ِ  زمستان  تنگ  شده ... ،

                      برای  ِ  برف ...

                      برای  ِ  برف بازی ...

                      برای  ِ  چپیدن  توی ِ  کافه ی  ِ  سر ِ راه  و قهوه ی  ِ  داغ ...

                      برای  ِ  ها کردن  ِ  دست  ...

                      برای  ِ  ...

                                       .

                                       .

                                       .

                     الکی  گفت  َم ...

                     دل َم  فقط  برای  ِ  تو  تنگ  شده ...

       

           

          

          

           

          

             

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٤٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

آینه ...

 

 

 

                      صُبح  جلوی  ِ  آینه  معنی  ِ  خشک و خالی  را  دیدم  ...

        

       

              

              

            

             

            

       

                

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٥٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

قطار ...

 

 

 

 

                    خواب  می بینم ... ،

                    خواب  که  نه ...  ،

                    کابوس ... ،

                    تو  آن  سوی  ِ  ریل  داری  دور می شوی ... ،

                    سرَم  را  پائین  آورده ام  و دارم  از  بین ِ  چرخ ها  بُریده بُریده  می بینم ... ،

                    بُریده بُریده  نایستاده ای ... ،

                    بُریده بُریده  داری  دور  می شوی  و ...

                    این  قطار  ِ  لعنتی   که  زوزه کشان  دارد  رد می شود ...

                    انگار تا  آن سوی  ِ  دنیا  ادامه   دارد ... ،

                    من  هم  این سوی  ِ  ریل ...

                    بریده ام ... ،

                    بریده ام  ...

 

    

            

                 

                 

              

              

             

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٤٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

هوووووووووووووووو ...

 

 

 

                         زیر  ِ  پتو  به  زانو  روی  ِ  سینه  چمباتمه  زده ام ... ،

                        هدفون  توی  ِ  گوش َم ... ،

                        با  دو  دست َم  کل  ِ  صورت َم  را  مُحکم  پوشانده ام  امّا ...

                        نمی دانم  توی  ِ  سینه ام  از  کجا  سوز  می آید ... ؟

         

             

                 

             

                

             

              

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٢٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

تبعیض ...

 

 

 

                                 دست  ِ  سرنوشت ...

                                 دست  ِ  بعضی ها  را  می گیرد  امّا ...

                                 گلوی  ِ  بعضی  دیگر  را ...

           

         

            

                   

  

         

             

           

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٠۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

جیرینگ ...

 

 

 

                              تو ظریف ...

                              من  امّا ...

                              شکستنی ...       

         

           

                  

              

              

               

          

                      

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٠٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

وای ...

 

 

 

                                    آتش  ِ انتظار  را  ...

                                    در  سوز ِ  رفتن  ...  ،

                                    لعنتی ...

                                    تو  نیامده  برنگشتی  ...

       

             

           

          

           

         

            

           

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٤٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

عوض ...

 

 

 

                                پیری  فراموشی  می آورد  ...

                                یادآوری   پیری  ...

        

           

            

             

        

          

           

         

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٥۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

نه ...

 

 

 

                  دیشب  داشتم  می رفتم  خرید  کنم  دم  ِ  در  برگشتم  گفتم :

                  "  غیر از نان و شیر و روغن زیتون چیز  ِ  دیگری  نمی خواهیم ...؟! " ،

                  در  را  بست َم  و  خیال کردم  شنیده ام :

                  نه  عزیز َم ... ،

                  توی  ِ  آسانسور  نمی دانم  چرا  نمی شد  نفس کشید  ...

          

            

           

               

                 

               

             

             

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

جدائی ...

 

 

 

                        تنها  جمله ای  که  بین  همه  مشترک  است ...

                        و باعث  ِ  جدائی  همه  هم  شده  این  است :

                        حقّ  با  ماست ...

          

              

               

             

             

             

              

         

          

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٥٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

خویشتن داری ...

 

 

 

 

                            خویشتن داری  یعنی ...

                            گاهی  باید  سعی  کنی  که  سعی  نکنی ...

          

         

           

           

       

         

        

        

   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

گمان ...

 

 

 

 

                          من   تفسیر  ِ  به  رای   شده ام ...

    

        

       

         

        

        

       

     

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

سو ...

 

 

 

                            جاده  دو  سو  دارد ... ،

                            از  یک  سو ...

                            که  از  هرگز  نیامده ای  ...

                            از  سوی  ِ  دیگر  امّا  ...

                            که  تا  همیشه  رفته ای  ...

           

          

             

         

             

          

        

        

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:۱٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

بیشتر ...

 

 

 

 

                          از  خود َم  بیشتر  از همه  می ترسم ...

         

         

            

             

            

            

          

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

سخت تر ...

 

 

 

       ضربه ای  که  آدم  از  به وجود  آمدن  ِ  تنفر  در  وجود َ ش  می خورد ...

       هزار بار سخت تر از ضربه ای است  که  از مرگ  ِ عشق  در  وجود َ ش می خورد ...

      

     

           

        

       

        

       

     

     

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

نمی دانم ... ؟

 

 

 

                       نمی دانم ... ؟!

                       شاید از قانون  ِ  بقای  ِ  انرژی  و این  کوفت و زهر مار هاست ... ،

                       که  عمق  ِ  درد  ِ  پس خورده گی  خیلی  مهم  است ... ،

                       که  تاوان  ِ درد  ِ  عمیق  ِ   پس خورده گی  ِ  من  توسط  ِ   تو  را ...

                       پس زدن  ِ  چند  نفر  توسط  ِ  من  می تواند  برابری  کند ... ،

                      حالا  شما هم  لطفا  نگوئید که  فیزیک  نیست  ...

                      که عقده  است  و فیلان  است  و  بیسار ... ،

                      که بگذارید  با  وجدان  ِ  مثلن  راحت  گریه  کنم ...

       

         

           

         

         

          


 

 

 

 

 

 

 

     

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

گنگ ...

 

 

 

                                شب  نمی خوابیم  ...

                                روز  هم   امّا ...

                                بیدار  نیستیم  ...

        

      

          

           

          

          

                

          

         

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

بیداری ...

 

 

 

               ساعت  هر  ده دقیقه  یک بار  دارد  داد  می زند ... ،

               نمی دانم  قوقولی  ِ  خروس  از توی  ِ  کدام  جهنّم درّه ای  به آسمان  است ... ؟! ،

               خورشید  پرده  را  سوراخ کرده  با  زور  ِ  آفتاب ...

               چشمان َم  ولی ...

               صُبحی  نمی بیند ...

       

       

               

              

              

           

             

                 

              

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

مستعار ...

 

 

 

                                  عشق ...

                                  نام  ِ  عاشقانه ی  ِ  درد   است ...

       

         

        

            

        

        

 

        

         

          

       

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

دل بسته ...

 

 

 

                         میان  ِ  مُرغان  ِ  مُهاجر  ...

                         آن  که  در انتهاست ...

                         شاید  ضعیف ترین  باشد ... ،

                         شاید  امّا ...

                         دل بسته ترین  است ...

 

 

 

 

 

 

 

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٤۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

تو ...

 

 

 

                      بعضی ها  هم  هستند  که  بعضی  نیستند ... ،

                      خود  ِ  خود  ِ  خود اند  ...

          

            

                

             

               

               

                

          

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

دائم ...

 

 

 

                         روی  ِ  زمین  ِ  سخت  ِ   چهار سو  تا  ابد ...

                         دل شوره ی  ِ  دائم  ِ   قعر  و  سقوط  ...

       

            

           

                

             

              

                

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٤٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

پالتو ...

 

 

 

                     پالتوی َت  را  از  تن َت  در آوری  و  تن َش  کنی ... ،

                     سر  ِ  آستین هاش  از  دستهاش  پایین تر  بیاید ... ،

                     بخندید  ...  ،

                    تو دست  َت  را  ها  کنی  و  به  هم  بمالی ...

                    او  دست َ ش  را  دور  ِ دست َت  حلقه  کند  و  دوباره راه  بفتید ... ،

                    زمستان  ِ عزیز ...

                    لطفا  نیا ...

            

            

           

              

           

                  

            

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

مشروح ِ مختصر ...

 

 

 

                      چاه  ِ  ویل  ِ  واقعیت  و  طناب  ِ  پوسیده ی  ِ  امّید ... ،

                     شرح  ِ  حال  ِ  مختصر ...

   

           

            

              

               

               

                  

                

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

جواب ...

 

 

 

                           من  سوال  بودم  ...

                           امّا  نه  به  این  سختی ...

 

 

 

          

          

            

              

              

            

              

 

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٥۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

لطفا ...

 

 

 

                     لطفا  قبل  از  کمک کردن  از  کمک خواستن  مطمئن  شوید ...

      

         

           

         

            

        

          

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٤۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

تسّری ...

 

 

 

              چرا هائی  که  ما  با  رفتار ِ مان  برای  ِ  دیگران  به وجود  می آوریم ...

              دقیقا  همان  سوال هائی  هستند  که  ما  از  خودمان  نکرده ایم ...

 

      

      

           

      

          

          

        

       

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

فاصله ...

 

 

 

                    دوری   آدم ها   از  هم   باید   قدّ ِ   لی لی ِ   پروانه  باشد ... ،

                    از  این  گل ...

                    تا  آن  گل ...

       

         

              

             

               

                

               

             

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

ضمیر ...

 

 

 

                             از  نماندن  ِ  تو ...

                             منی  مانده ...

                             که  چیزی  از  او  نمانده ...

       

         

 

       

             

             

           

          

       

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٥۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

رو به پُشت ...

 

 

 

                              نمی دانم ... ؟!

                              چطور  باید  با  واقعیت ِ  دنیائی  که  به  تو  پُشت  کرده  ...

                              رو  به  رو  شد ...

         

          

           

           

         

           

          

           

           

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

پیر ...

 

 

                                  فرتوت  شده ام ...

                                  از  فرط  ِ  نبودن ها ...

         

           

          

         

         

         

         

       

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

صُبح ...

 

 

 

                      توی  ِ  آشپز خانه ی  ِ  خانه ی  ِ  من  همه چیز  پیاز  دارد ... ،

                      صُبح ها   چای  و  برنج   هم  که  دَم  می کنم  اشک  می ریزم ...

 

          

        

             

             

                 

              

                      

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

بودن ...

 

 

                          بودن  درد  است ...

                          نبودن  درد تر ... ،

                          باش  و  امیدوار ...

                         

 

 

 

         

 

               

              

 .

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

گنگ ...

 

 

 

                    من  یک  حرکت  ِ  از  پیش  تعیین  نشده ام ...

 

 

 

 

 

 

        

        

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٢۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

ابر ...

 

 

 

                         ماه  ِ  من ...

                         پُشت  ِ  کدامین  ابر  ِ  همیشه ای ... ؟

              

             

              

                

               

               

               

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

کابوس ...

 

 

 

                           خواب  ِ  خدا  را  دیدم ... ،

                           می دوید  و  دیوانه وار  فریاد  می زد :

                           منظور َم  این  نبود ...

                           منظور َم  این  نبود ...

 

 

 

 

 

 

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

قانون ...

 

 

                    قانون  ِ  تنهائی  خود  ِ  آدم  را  عطف  ِ  به  ما  سَبَق  می کند ... ،

                    اسیر  ِ  گذشته ...

               

            

              

             

            

             

             

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٠٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

یاد ...

 

 

               اصلن  چیزی  هست  که  من  را به  یاد  ِ  تو  بیاندازد ... ؟! ،

               ولی اوهوکیّ   دل َت  بسوزد ... !

               همه چیز  تو  را  به  یاد ِ  من  می اندازد ...

                  

              

                

               

              

               

             

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٠٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

من ...

 

 

 

                                 کم  آورده ام ...

                                 مثل  ِ  این  پائیز  ِ  بی باران ...

            

           

               

             

              

              

             

             

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:۳٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

می آید ...

 

 

                           با  یک  گل  که  نه ... ،

                           با  تو  امّا ...

                           به خدا  بهار  می آید ...

         

           

               

               

              

              

                

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

خرید ...

 

 

 

                     رفته  بود َم  از  این  فروشگاه های  ِ  زنجیره ای  خرید  کنم ... ،

                      یک  پیست  ِ  نشاط آور  از  چرخ های  ِ خرید ...

                      که  پُر  و نیم پُر  از  لابه لای  ِ  قفسه ها  قیقاج  می رفتند ... ،

                      آقاها  راننده گی  می کردند  خانم ها پُر ... ،

                      هر چرخی  برداشت َم  لعنتی  حرکت  نکرد ... ،

                      برگشتم  از  سوپر  ِ  سر  ِ  خیابان  دو   بسته  نان  خریدم  رفتم  خانه ...

           

          

             

          

          

         

        

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

بهار ...

 

 

 

                  عجب هوائی شده ... ،

                  کنار  ِ  پنجره  هم   پرنده ای  لای  ِ  چند  برگ  ِ  زرد  آواز  سر  داده ... ،

                  همه  گول  خورده ایم ...

     

      

           

                 

 

                   

                  

                

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

شوق ...

 

 

 

                             دل َم  برای  ِ  شوق داشتن  تنگ  شده ...

        

             

            

          

              

               

           

            

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

سرما ...

 

 

 

                          بعد  ِ  دست های َت ...

                          دست های َم  طاقت  ِ  جیب های َم  را  ندارند ... ،

                          توی  ِ  سَرما  مُشت  می شوند ...

          

              

               

            

              

                

               

                

                       

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:۱٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

شباهت ...

 

 

 

                             چقدر  شبیه ایم ... ،

                             ابری  که  می آید  و  بارانی  که  نمی بارد ... ،

                             توئی  که  نمی آئی  و  منی  که  می بارم ...

         

            

             

               

               

               

           

           

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

نخواست ...

 

 

 

                             سر ِ ش  رو  آورد  بالا  و گفت :

                             فدای  ِ  دل  ِ ش  بشم ...

                             ما رو نخواست ...

       

 

       

              

               

                

                  

              

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

چاره ...

 

 

 

                        هزار توی  ِ  تنهائی  را ...

                        یک  تو  چاره ای  ...

 

   

       

     

      

       

        

        

        

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

آزادی ...

 

 

 

     با صدای ِ بسته شدن ِ درب ِ بزرگ ِ آهنی به خود َ ش آمد ... ،

     انگار این بار به مرگ با اعمال  ِ شاقه محکوم شده بود ... ،

     کت َش را روی ِ سرَش کشید و روی ِ خاک ِ گل شده به سوی ِ ابتدای ِ جاده حرکت کرد ...

        

         

                 

            

                

                

              

             

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

صُبح ...

 

 

 

                     صُبح ها  جلوی  ِ  آینه  به  خود َم  سلام  و  بُغض بخیر  می گویم ...

       

            

       

         

                    

    

      

    

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

پاسخ ...

 

 

 

                         تنهائی  یعنی ...

                         جواب  ِ  سوالی  باشی  که  هرگز  طرح  نمی شود ...

       

          

          

         

          

          

          

             

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

احتیاط ...

 

 

                             دُرُست  مثل  ِ  گردی  و  گردو ... ،

                             هر  آغوش  ِ  بازی ...

                             بغل  نیست  ...

          

              

               

                   

           

           

           

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٠٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

سکوت ...

 

 

 

                            سکوت   قتل  ِ  واژه  نیست ... ،

                            فهم  ِ  واژه  است ...

        

           

        

                

            

                

            

                 

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

زمان ...

 

 

 

                               طول  ِ  دوری ...

                               عرض  ِ  سکوت ...

                               عُمق  ِ  تنهائی ...

                               حجم  ِ  نبودن َت  را  کافی  ِ  مرگ  نیست  ... ،

                               بُعد  ِ  چهارم  ...

                               تیر  ِ  خلاص  است ...

 

 

   

          

          

           

         

         

        

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٢٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

مسخ ...

 

 

 

                       مَسخ شده ام ... ،

                       درست  مثل  ِ  کسی  که  در  یک  وجب  حوض  دارد  غرق  می شود ...

          

              

           

               

                

                 

               

                    

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

آلوده گی ...

 

 

 

                             همین  است  که  همیشه  تعطیل اند ...

                             جمعه های  ِ  غم آلوده ...

       

          

            

          

             

          

           

            

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٠٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

آسان ...

 

 

 

        کوچک که بودم شب ها موقع خواب از این تخیلات ِ قهرمان بازی پسرانه داشت َم ...  ،

        یاد َم هست که پتو را کامل می کشیدم روی َم ...

        به اندازه ی ِ یک روزن جلوی ِ صورت َم را باز می گذاشت َم ...

        که مثلن درون ِ دخمه ای سنگی هست َم که تنها همین روزنه از آن به بیرون راه دارد ...

        و من هم اسلحه ام را از همین روزنه به سوی ِ دشمن نشانه رفته ام و ...

        بنگ گ گ گ گ ...  ،

        چقدر پیروزی آسان بود ...

        

               

                

             

            

               

             

            

                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

تناسب ...

 

 

 

     وقتی جزای ِ یک حرف گوش نکردن ِ کوچک هبوط باشد ...

     دیگر کسی نمی تواند اعتراض کند که چرا جزای ِ حرف های ِ بزرگ زدن مرگ است ...

        

         

           

            

              

           

           

         

        

         

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

باور ...

 

 

 

                           با  لبخند ...

                           با  بُغض ...

                           با  شوخی ...

                           با  گریه ...

                           با  داد  و  بیداد ...

                           با  ایما  و  اشاره  ...

                           با  و بی مقدمه چینی ...

                           اصلن  با هر جوری  ... ،

                           هرجور می گویم  من  مُرده ام   کسی  باور  نمی کند ... ،

                           مَردُم  بد جور  عقل  ِ شان  به  چشم  ِ شان  است ...

           

             

             

         

             

            

             

          

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

سکوت ...

 

 

 

                      حرف زدن  با  حرف داشتن  فرق  می کند ...

 

 

 

 

 

 

 

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

تکرار ...

 

 

 

                   " ابر  و  باد  و  مَه  و  خورشید  و  فلک  در  کارند ... "

                   این  همه  تکرار  را ...

                   این  همه  تکرار  را ...

                   این  همه  تکرار  را ...

        

           

           

              

            

              

                

             

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

طوف ...

 

 

 

                        با  مُحرم شدن  مَحرم  نمی شوی ... ،

                        رازدانی  راز  ِ  دیگر  دارد ...

         

           

           

            

         

         

          

        

        

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٢٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

کیفیت ...

 

 

 

                       " مرا  کیفیت  ِ  چشم  تو  کافی  "  نیست ... ،

                       لب َت ...

                       موی َت ...

                       دست های َت ...

                       تن َت ... ،

                       من  همه ی  ِ  تو  را  می خواهم ...

        

       

         

             

           

             

          

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٠٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

معنی ...

 

 

 

                                 نوشته  می شود  تو  ...

                                 خوانده  می شود  خدا  ...

       

        

        

       

        

      

      

    

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٥۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

منّت ...

 

 

 

                           زنده  با  ارفاق ...

                           یا ...

                           مُرده  با  اغماض ... ،

                           چه  فرق  می کند ... ؟! ،

                           بی  تو  منّت ِ  مرگ  و  زنده گی  با  من  است ...

    

        

        

          

     

     

         

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٠۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

مداد ِ قرمز ...

 

 

                    رنگ  ِ  فاصله  سُرخ  است ... ،

                    خط ّ ِ  فاصله ی  ِ  مشق هامان  یاد َت  هست ... ؟

 

 

         

          

                

          

           

 

         

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

رنگ ...

 

 

 

                        میان  ِ  این عاشقانه های  ِ  سبز  و نارنجی  و  سفید ...

                        من  سیاه  ِ  تنهائی ام ...

      

         

          

            

          

            

           

         

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

تاریک ...

 

 

 

                             شب  ِ  آدم ها ...

                             قدّ ِ  تنهائی ها شان  تاریک  است ...

       

        

            

              

           

 

    

   

  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

نون ...

 

 

 

                            به  بوس  ِ  شب َ ش  محتاج  بود ...

         

           

          

         

          

         

         

         

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

پیمودن ...

 

 

 

                                این  فاصله  را ...

                                نمی شود  رَج  زد ... ،

                                رگ  باید  ...

       

          

         

         

         

         

           

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

غیبت ...

 

 

 

                      خیلی  حرف ها  پشت  ِ  سر ِ  سکوت  می زنند ...

     

             

          

           

            

          

        

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

ناعادلانه ...

 

 

 

                   از  من  دست  کشیدی  و  من  از  پا  افتادم ...

       

     

          

         

         

      

      

      

       

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٢٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

الزام ...

 

 

 

                           کارها  که  سر  ِ  جای  ِ  خود ... ،

                          خود  ِ  آدم  هم  باید  لزوم  داشته  باشد ...

     

        

         

         

         

        

        

       

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٥٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

نزدیک ...

 

 

 

                        دیگر  احساس  ِ  تنهائی  نمی کنم ... ،

                        آن قدر  نزدیک  شده ام  که ...

                        دارم  خود  ِ  تنهائی  را  احساس  می کنم ...

    

         

          

          

           

         

          

         

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

زمستان ...

 

 

                      برف  بیاید ... ،

                      خیابان  لیز  شود ... ،

                      چمباتمه  بنشینی ... ،

                      تو دسته ی  ِ  چتر  را  بگیری  و  من  هم  از  بالاش ...،

                      همه ی  ِ  سر بالائی  ِ  خیابان  را ...

                      تو  را  بکشم ... ،

                      بخندی ...

                      بخندی ...

                      بخندی ... ،

                      لعنتی ...

                      سال هاست  دیگر  برف  نمی آید ...

         

            

            

               

             

             

             

                   

 

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

دور ...

 

 

                           دست َم  کوتاه  است ... ،

                           مراقب  ِ  خودَت  باش ...

          

           

                      

            

          

          

          

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٥٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

خاص ...

 

 

 

                                   تو ...

                                   دلیل  ِ  خاصّی ...

       

           

          

            

           

           

           

             

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

برتر ...

 

 

                خوبی  ِ  مرگ  این  است  که  خیلی  سریع تر  از  زنده گی ...

                و  تازه  آن  هم  فقط  یک بار  آدم  را  می کشد ...

      

          

          

            

          

            

      

   

     

 

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

عبور ...

 

 

 

                                این همه  نرسیدن  را ...

                                تو  امّا ...

                                از  خط ّ ِ  پایان  ِ  من  رد  شدی ...

       

        

        

            

            

      

      

             

          

          

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

تمام ...

 

 

 

                         دور  ِ  خود َم  را  خط  کشیده ام ... ،

                         دور  ِ  تو  را  خیال ...

        

        

            

              

             

             

            

         

            

           

   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

گرگیجه ...

 

 

                        گرگیجه  یعنی  احساس  دارد  می جوشد ...

                        در  منی  که  یخ  زده ام  ...

       

               

              

               

                       

          

                 

             

          

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

هیچ ...

 

 

 

                درد  یعنی  دل َم  برای َت  یک ذرّه  شده  امّا  هیچ غلطی  نمی توانم  بکنم  ...

         

           

            

            

            

              

             

          

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

خوش به حال ...

 

 

                       خدایا  خوش  به حال ِ ت  گلو نداری ... ،

                       نمی دونی  بُغض  چیه ...

 

 

 

 

 

 

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

خجالتی ...

 

 

 

                     شب ها  برای  ِ  بالش َ م  قصّه ی  ِ  عشق بازی  ِ مان  را  می گویم ... ،

                     از گریه ی ِ  من  نیست ها ... ! ،

                     بیچاره  از  خجالت  خیس  ِ  آب  می شود ...

       

           

         

 

          

         

 

 

   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

نامه ...

 

 

 

                          پستچی ها  خانه ها  را  با  نامه ها  می شناسند ... ،

                          خانه ی  ِ  خانمی  که  پسرش  آمریکاست ... ،

                          خانه ی  ِ  آقائی  که  قسط  ِ  بانک  دارد ... ،

                          خانه ی  ِ  آقائی  که  بازنشسته  است ... ،

                          خانه ی  ِ  خانمی  که دخترش  دانشجوست ... ،

                          خانه ی  ِ  آقائی  که  هیچ وقت  نامه  ندارد ...

          

          

          

         

         

         

         

         

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

خودکرده ...

 

 

 

                             درد  وقتی  است  که ...
                             خود  ِ  خدا  باعث  ِ  کفر  ِ  آدم  شود ...
     
    
       
         
      
         
       
       
       
        
       
         
      
.
  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

دیگر ...

 

 

 

                                 اصلن  دیگر  نیا ... ،

                                 دیگر  فرقی  نمی کند ... ،

                                 من  دیگر  حال َم  خوب  نمی شود ...

       

      

          

        

     

        

          

         

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

پذیرش ...

 

 

 

                           توهین ...

                           تحقیر ...

                           نادیده گرفته شدن ...

                           تبعیض ...

                           اجحاف ...

                           خلاصه همه ی  ِ  کوفت و زهر ِ مارهای  ِ  دنیا ... ،

                           این ها  همه  درد  دارند  ،

                           ولی  آن چیز که  آدم  را  می کشد  این  است :

                           وقتی  می پذیری  این ها  جزئی  از زنده گی  ِ  لعنتی  باشد ...

          

            

               

               

             

             

              

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

استعاره ...

 

 

 

                            خدا  استعاره  از  توست ...

        

       

     

        

      

     

     

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

آدم ...

 

 

 

                      آدم  است  دیگر ... ،

                      دل َ ش  کسی  را  می خواهد  که  نیست ...

    

        

          

       

          

       

        

     

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

دیوار ...

 

 

 

     دیوارها برای ِ این ساخته می شوند که هر روز تنهائی  ِ مان را به هم یاد آوری نکنیم ... ،

     همیشه جلوی ِ چشم باشد ...

          

               

              

                

           

           

        

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

می آید ...

 

 

 

                                 شاعر  را ...

                                 قافیه  می آید ... ،

                                 تو  را  امّا ...

                                 درد ...

  

     

      

       

   

    

     

       

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٠٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

مُرده تر ...

 

 

                             مُرده  آن  است  که  احساس  ندارد ... ،
                             من  امّا ...
                             مُرده تر َم ... ،
                             احساس  دارم  ... ،
                             تو  را  ندارم  ...
   
     
      
      
      
       
        
         
       
       
        
       
        
       
       
        
     
.
  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

حرف ...

 

 

                           با  همه  می شود  حرف  زد  امّا ...

                           فقط  با  تو  می توان  سکوت  کرد ...

     

        

      

        

        

        

      

     

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

نمودار ...

 

 

                               از  یک جائی  به  بعد ...

                               دیگر  جائی  نیست ... ،

                               مُعلق  می شوی  توی  ِ  زمان ...،

                               امتزاج  ِ  تهوّع آور  ِ  گذشته   و آینده ... ،

                               روی  ِ  محور  ِ  حال ... ،

                               با  شیب  ِ  ترس ...

 

   

      

       

         

       

       

       

        

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

نایاب ...

 

 

                               ناب  توئی ... ،

                               نایاب ...

        

         

           

           

          

           

        

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

باقی نمانده ...

 

 

 

                       پیرمرد  جای َ ش  را  به  دو نفر  ِ  بعدی  داد ... ،

                       می گفت  من کارَم  طول  می کشد ... ،

                       فهمید َم  چرا ... ،

                       من هم  کارَم  طول  می کشید ... ،

                       به  بهانه ی  ِ  تلفن  رفت َم  چند  قدم  آن  سوتر  ایستاد َم ... ،

                       جوری  ایستاد  که  همه ی  ِ  باجه  را  بگیرد ... ،

                       سعی  می کرد  دریچه ی  ِ  تحویل  دیده  نشود ... ،

                       یک  اسکناس  ِ  پنج هزار تومانی  گرفت  و سریع  رفت ... ،

                       رسید  را  یاد َش رفت ... ،

                       باقی مانده ی  ِ  موجودی  ِ  شما  هشت هزار ریال  ...

 

 

 

 

 

 

 

 

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

اسکان ...

 

 

 

                                 به  من  رسید ...

                                 خسته  بود ...

                                 ماند ... ،

                                 خسته گی ...

 

 

 

 

 

 

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

ندارم ...

 

 

                                  منظوری  جز  تو  ندارم  ...

       

       

           

               

                

         

         

          

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

چنگ ...

 

 

                                   نا امید ...

                                   به  هر  امیدی  چنگ  می اندازد ...

       

           

          

         

         

           

         

         

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

لطفا ...

 

 

                                       نور ...

                                      صدا - حرکت  ... ،

                                      در تاریکی  ...

                                     ساکت و لمس  افتاده ام ... ،

                                     کات  لطفا ...

         

             

         

            

               

            

                 

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

خراب ...

 

 

 

 

                                  حال  ِ  بد َم  حال َ ش   خوب   است ...

     

       

       

         

        

        

        

       

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

ناکافی ...

 

 

 

                              این  دریای  ِ  غم  را ...

                              به  روزنه ی  ِ  امید ... ،

                             عُمر کفاف  نمی دهد ...

 

 

 

 

 

      

         

       

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

بی فایده ...

 

 

                           من  دیگر  فایده ای  ندارم  ...

                           و  خدا  نمی فهمد ...

 

 

 

 

       

         

         

        

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٤٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

جبر ...

 

 

 

                                جبر یعنی ...

                                نخواستن  نتوانستن  است ...

        

         

        

       

        

          

         

         

  

         

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

فرق ...

 

 

 

                           می دانی ... ؟ ،

                           غم  ِ  درد  را ...

                           تنها ...

                           سیگار  می کشد ... ،

                           شاعر ...

                           سیگار  دود  می کند ...

 

 

   

        

          

         

      

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:۳۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

سیگار ...

 

 

 

                         بهمن ، مارلبرو ،  اسه  یا  هرچه ... ،

                         این همه  نبودن  را ...

                         لطفا  جای  ِ  من ...

                         پُکی  عمیق  بزن ...

 

 

 

 

      

    

     

    

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

تلقین ...

 

 

 

             من  مادربزرگ  و پدرَم  و خاله ی  ِ مادرم  را  خودَم  درون  گور  گذاشت َم ... ،

             طبق  ِ  آئین  ِ  دینی ...

             شانه ی  ِ  راست  ِ شان  را  باید  تکان  می دادم  ...

             برای  ِ  تلقین  ِ  مرگ ... ،

             تو  را  به  خدا  طبق  ِ  آئین  ِ  جوانمردی ...

             یکی  بیاید  هر کدام  از شانه های  ِ  مرا  که دل َ ش  خواست  تکان  بدهد ...

             برای  ِ تلقین  ِ  زنده گی ...

         

            

                

            

           

           

          

          

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:۱۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

باران ...

 

 

 

                                 این  باران ...

                                 به  صورت َم   آب  می زند ...

                                 به  سینه ام  آتش ...

 

 

 

 

 

 

 

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٤٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

چخماق ...

 

 

 

                            سنگ  ِ  آتش زن ...

                            چخماق  نیست ... ،

                            دل  ِ  توست  لامذهب  ... !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٢۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

کوتاهی ...

 

 

 

                                    تنهائی  می کشد ...

                                    ما  امّا  به  خاک  نمی سپاریم ...

      

         

        

            

           

         

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:۱٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

احساس ...

 

 

 

                              مُردن ...

                              نداشتن  ِ  احساس  نیست ... ،

                              نخواستن  ِ  احساس  است ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٠٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

ستاره ی ِ سین ...

 

 

                             امید  ِ من  برقی  است ... ،

                             برق  ِ  چشمان  ِ  تو  نباشد ...

                             امید  ِ  من  قطع  می شود ...

 

 

 

 

 

 

 

 

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٥٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

باور ...

 

 

 

                        تنهائی  پذیرش  ِ  " کسی نیست "  نیست ... ،

                        پذیرش  ِ  " کسی نیست َم "  است ...

           

           

            

            

            

               

           

           

           

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

دار و ندار ...

 

 

 

                               نبودن َ ت  را  صبر  دارم ... ،

                               قرار ندارم  ...

         

            

            

            

           

          

    

         

        

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

قصد ...

 

 

 

              پائیز  خودَش  را  به  سرما  می زند  تا  نبودن َت  بیشتر بسوزاند ...

           

           

              

                   

                

                

            

            

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

دبستان ...

 

 

 

            مثل  ِ دبستان که  برای  ِ حساب کردن ...

            کوچک ها را با دست می شمردیم  و بزرگ ها را توی  ِ دل  ِ مان نگه می داشتیم ...

            برای  ِ  گفتن  ِ  دل  تنگی ام  فقط  باید  بگویَ م :  دل َم ... ،

            باقی اش  را  توی  ِ  دل َم  نگه دارم  ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٤ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

توان ...

 

 

 

                    تنهائی  چیزی  است  که  آدم  از دست َ ش  برمی آید  امّا ...

                    از  پس َ ش  بر نمی آید ...

             

               

                

               

                     

                 

                

               

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۳ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

گیر ...

 

 

 

                            -  این  چرا  این قد  له و لوَرده  است ... ؟!

                            +  لای  ِ  تنهائی  گیر  کرده ...

       

          

         

          

          

         

          

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

عدالت ...

 

 

 

                     خدا  قد ّ ِ دل  ِ  آدم  به  آدم  تنهائی  می دهد ...

          

               

               

             

             

            

            

            

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

تفاوت ...

 

 

 

                               واژه ها ...

                               اسیر  ِ  بُغض اند ... ،

                               تابع  ِ  سکوت  امّا  ...

          

                

              

              

              

            

             

             

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

مجنون ...

 

 

 

                        به خدا  قسم  تنهائی  خدا  را  دیوانه  کرده  ...

          

            

            

             

       

              

            

          

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۳٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

کاش ...

 

 

 

                       باید  رفتن  را  یادمان  می دادند ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٢٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

نمی شود ...

 

 

 

                                 دلی که سوخت ...

                                 خوب نمیشه ...

 

 

 

 

 

 

 

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٥٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

عاقبت ...

 

 

 

                      +  قربان  خیلی  ممنون ، عالی بود ...

                       -  خواهش  می کنم ، بفرمائید  قابل نداره ...

                      +  لطف  دارید  شما ...

                       -  مهمون  ِ  ما  باشید ،  بی تعارف ...

                      +  اختیار  دارید ...

                       -  چی  داشتید ... ؟

                      +  سه  تا  بغل ،  دو  تا  بوس ،  دو تا  هم  لبخند ...

                       -  قابل  نداره  والّا ...

                      + لطف  دارید ...

                       -  شما  سه غزل  و یک رباعی  و یک مینیمال  عنایت  بفرمائید ...

                      +  با  کتاب  میشه ... ؟

                       -  بله  بفرمائید ، اینم  دستگاه  ِ  کتابخوان ...

                      +  ........................................

                       -  تشریف  بیارید  باز هم  ...

                      + حتما ،  خدا نگهدار ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و 

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

خوش ...

 

 

                             پریشانی  هم  باشد ...

                             چه  خوش  اگر ...

                             موی  ِ  تو  در  باد ...

 

 

 

 

 

 

 

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

الکن ...

              

                                   

                           لکنت  می آورد ... ،

                           غزل  ِ  چشمان َت ...

                           فقط  دیدنی  است ...

          

                  

              

              

 

 

    

       

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

ان شاء َ تو ...

           

                               

                           انشاالله ... ؟!! ،

                           اگر  تو  نخواهی  چه  کنم ... ؟

          

            

           

         

         

 

 

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

مدام ...

             

                 

                         در گوش َم  مدام ...

                         صدای  ِ  پائی  می آید ...

                         که  از  جنس  ِ  رفتن   است ...

       

         

            

               

                 

       

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۳۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

عجیب ...

                     

                     

                      عجیب  این جاست  که  نور  نیست  امّا ...

                      سایه  هست ...

    

           

             

                

              

                

               

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :

انتظار ...

             

                        

                         مثل  ِ  دیوانه ها ...

                         هر روز صبح  منتظر  ِ  نامه ای  هست َم ...

                         که  مطمئن َم  هیچ کس  برای  ِ من  پُست  نکرده ...

            

             

              

           

            

              

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱ آذر ۱۳٩۱
تگ ها :