هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

داستان ِ غصّه ...

 

 

                               داستان  ِ  دستانی  که  نیست ...

                               قصّه ی  ِ  غصّه ای  است ...

                               که  هست ...

 

 

 

 

 

 

 

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

گل ِ سرخ ...

         

                          

                        گیرم  که  می روی ... ! ،

                        با  رویش  ِ  ناگزیر ِ  خیال َت  چه می کنی ... ؟!

          

       

            

          

      

        

          

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

عصبانی ...

                 

                        

                       یک  روز  با  همین  دست های  ِ  خودَم ...

                       بغل َت  می کنم ...

         

           

            

          

            

           

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

فلسفه ...

             

                           

                 دکارت  یک  چیزی  برای  ِ خودش  گفته  که  " می اندیشم  پس هست َم ... " ،

                 نه  آقا جان ... ،

                 فلسفه ی  ِ  وجودی  این  است  :

                 گریه می کنم ...

                 پس  نیستی ...

                

               

                  

               

           

             

             

   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

توافق ...

            

                  

                  تنهائی  یعنی ...

                  گروه  ِ  هفت میلیارد  ِ  به علاوه ی  ِ  یک  نمی توانند  به  توافق  برسند  که ...

                  آغوش  حق ّ ِ  مسلمّ  ِ  آدم  است ...

                 

               

              

               

               

            

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

دیوار ...

             

                       

                             تنهائی  یعنی ...

                             فصل  ِ  مشترک  ِ  آدم ها  دیوار  است ...

        

           

               

             

               

               

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

آرزو ...

           

                                

                        آرزو  بسیار  با  ارزش  است ...

                        امّا ...

                        درد  یعنی  تقلیل  ِ  حقّ  به  آرزو ...

         

                

               

              

           

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

آئینه ...

             

                              

                                  با  این  ریخت  و  قیافه ام  ...

                                  آئینه ...

                                  بودن  ِ  من  را  نشان  نمی دهد ... ،

                                  نبودن  ِ  تو  را  نشان  می دهد ...

          

              

                 

              

              

             

               

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

انتظار ...

                     

                         

                         راست َ ش  را  بخواهی ...

                         دیگر  منتظر  ِ  آمدن  ِ  تو  نیست َم ... ،

                         منتظر  ِ  رفتن  ِ  خود َم  هست َم ...

            

              

             

                

          

           

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

ساعت ...

            

                    

                            منتظر  که  باشی  ...

                            ساعت  نگذشتن  ِ  زمان  را  نشان  می دهد ...

        

                 

          

              

               

               

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

روز ...

             

                                  

                               بُغض  ِ  شب ها  را ...

                               روز ...

                               بالا  آمدن  ِ  خورشید   نیست ... ،

                               پائین  رفتن  ِ   بُغض  است ... 

            

         

               

             

             

            

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

خسته ...

                 

                                 

                       خسته ام  امّا ...

                       امّید  دست  از  سر َم  بر نمی دارد ...

       

             

             

 

            

                                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

خیال ...

 

 

 

              خیال بافی  آدم را کیفور می کند ... ،

              درد  امّا  وقتی  است  که  روزگار  رج به رج  خیال های َت  ر ا می شکافد ...

        

          

         

          

          

          

        

         

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٢٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

ترسناک ...

 

 

 

                     خسته گی ام  در  نمی رود  که  هیچ  ...

                     بی شرف  همه  را  هم  فراری  می دهد ...

 

 

 

 

 

 

 

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:۱۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

به کسر و ضمّ ِ کاف ...

                  

                              

                                در  بازی  روزگار ...

                                تو  یار  نمی کشی ... ،

                                یار  می کشی ...

            

           

         

         

        

           

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

هوای َم ...

              

                          

                           پس  از  تو  هوا  همیشه  پس  بوده ...

      

        

          

          

        

          

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

فال ...

          

                           

                    لطفا  کسی  فالگیری  می شناسد  که  بتواند  تو  را در  فال  ِ  من  ببیند ... ؟

         

           

             

          

         

         

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

فرق ...

           

                        

                      شاعر غم  ِ  شب  را  شعر  می گوید ...

                     غزلی  در  مکث  ِ  نور ... ،

                      تنها  امّا ...

                      درد  ِ  تاریکی  را  گریه  می کند ... ،

                      مرثیه ای  در  مرگ  ِ  نور ...

       

           

          

            

           

          

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

خلاص ...

                 

                             

                   دار گزیده  دیگر  از  ریسمان   ِ سیاه و سفید  نمی ترسد ...

        

        

           

            

          

         

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

خیلی ...

             

                          

                            از  نظر  ِ  ادبیاتی ...

                            خاطره ...

                            ماضی ای  است  که  خیلی  حال  ِ  استمراری  است ...

         

             

                 

               

                 

              

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

خالی ...

                        

                     

                     

                             خودَم  را  گذاشته ام  جای  ِ  تو ... ،

                             چقدر  خالی  است ...

               

                   

                 

                  

                

        

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

بی قرار ...

             

                             

                   در  من  انگار  بی قراری   موج  می زند ... ،

                   از  تمام  ِ  قرارهائی  که ...

                   به  نیامدن  ختم  شد ...

                 

                    

               

                          

                        

                                

                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

ضرب المثل ...

             

                          

                          به  من و تو  اگر  باشد ...

                          آدم  است  که  به  آدم  نمی رسد  و ...

                          کوه  ِ  غم   پشت  ِ  هم   به  کوه  ِ  غم  می رسد ...

        

           

           

          

            

             

            

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٠٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

تکیه ...

             

                             

              از یک جائی به بعد خسته گی مفهوم و تجربه ی  ِ قبلی نیست ... ،

              از یک جائی به بعد خسته گی می شود یک ملغمه ی ِ احساسی ِ غریب و عمیق ...

              از کوفته گی و سکون و  ترس و تردید و تشویش و هزار کوفت و زهرمار ... ،

              می شود عصاره ی ِ تمام  ِ تلخی های ِ گذشته ... ،

              می شود تصویر ِ مدام و متحرکی از خاطرات ِ تیز که می بُرند ... ،

             اصلن می شود تکیه گاه روزانه ی ِ مرگ ...

              مرگی که در گذر از کنار ِ  تو  به  تو  لم می دهد  امّا  نمی کشد ...

   

        

        

        

          

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٢٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

قید ...

                             

                        

                   بنده ی  ِ  کسی  بودن  شرف  دارد  به  برده ی  ِ  خود  بودن ... ،

                   رهائی  از بند  ِ  دیگری  بسیار ممکن تر  از فرار  ِ  از  خود  است ...

        

            

              

              

         

                 

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

باور ...

             

             

          

                        تنهائی  هر چه  عمیق تر  باشد  مَردُم  کمتر  باور َ ش  می کنند ... ،

                        کمتر  کسی  باور  می کند  مُرده  راست راست  راه  برود ...

          

             

               

               

                 

                  

                

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

نتیجه ...

                           

                           

                     خودَم  را  که  واکاوی  می کنم  می بینم  وا  داده ام  ...

       

        

         

        

         

            

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

سکوت ...

            

                           

                   پنجره  را  باز  نکن ... ،

                   این  زخم  ِ  دل  ِ  دیوار  را ...

          

           

                

            

            

          

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

شاکی ...

                   

                               

                   اصلن  خاک بر سر  ِ  باران  که  می بیند  تو  نیستی  و  باز هم  می بارد ...

          

              

              

               

              

            

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

نسبیت ...

                    

                                   

           یک کلاغ  چهل کلاغ  یعنی  این که ...

           فکر ِ  این  که  کسی  در آغوش  ِ  تو  گرم  شود  من  را  آتش  می زند ...

         

          

               

                 

         

                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

باران ...

            

                        

              به خدا  من  وقتی  باران  هم  نمی بارد  همه اش  از  تو  حرف  می زنم  لعنتی ...

             

               

               

                

             

            

              

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

مسئولیت ...

          

                     

              می شود  که  آدم  راه  را  درست  برود  ولی  به  مقصد َ ش  نرسد ... ،

              وقتی  آدرس  را  اشتباه  به  او  بدهند ...

       

                 

                

              

                   

           

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

زیاد ...

              

                        

                       این  جا  که  مرد  ِ  ره  ِ  عشق  خیلی  زیاد  هست ... ،

                       فقط  ره  ِ  عشق  را  کسی  پیدا  نمی کند ...

      

         

         

           

          

         

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٢٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

افضل ...

          

                       

                         تو  خدا تری ... ،

                        خدا  هست  و  یک عُمر  است  که  ندیده ام َ ش  ... ،

                        تو  نیستی  و  هر  ثانیه   تو  را  می بینم ...

        

        

          

          

             

        

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٢۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

ٍفقط ...

                   

               

               

                       خُب  من  باید  چه کار  کنم  ... ؟! ،

                       که  یک  جاهائی  از  تنهائی  را ...

                       نمی شود  سکوت  کرد ... ،

                       نمی شود  غُر  زد ... ،

                       نمی شود  نوشت  و ...

                       لعنتی  را ...

                       فقط  باید  گریه  کرد ...

        

              

            

           

            

          

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

عمل ...

                      

                              

                            سکوت  صدای  ِ  عمل  است ...

       

       

         

        

      

     

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

تردید ...

            

                

                              خدایا ...

                              از  آنجا  به  اینجا  دید دارد  ... ؟!

      

         

          

          

            

           

          

   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

باور ...

           

                

              

                      اشک های َم  شده  مُعجزه ... ،

                      آن که  نمی بیند  باور  نمی کند ...

        

           

          

           

           

            

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۳٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

بی پروا ...

                 

                        

                        تو  را  خیال  می کنم  و  می بوسم  ...

     

        

         

        

        

       

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

من حیث المجموع ...

               

                           

                      نتیجه ی  ِ  جمع بندی  این  است  که ...

                      همه  تنهائیم  ...

                   

             

         

         

        

        

        

      

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

من ...

             

                            

                      تازه  وارد  بود  نمی شناخت ... ،

                      برای  من  ِ  اخته  عشوه  می ریخت ...

         

             

               

              

              

                

           

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

ایهام ...

               

                          

                          این  همه سرما  را ...

                          تو  آتش  بیار ِ  معرکه ای ...

       

           

          

          

          

          

        

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

نزدیک ...

            

                   

                       کابوس ها ...

                       از  آن چه  در خواب  می بینید  به  شما  نزدیک ترند ...

       

        

        

       

      

 

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

دور ...

           

                            

                          رویا ها ...

                          از  آن چه  در خواب  می بینید  از  شما  دور ترند ...

          

          

            

          

         

                

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

عادت ...

            

                             

                         تنهائی  یعنی ...

                        دل َم  تنگ است ... ،

                        و  این  چیز  ِ  عجیبی  نیست ...

           

            

            

             

             

          

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

پائیز ...

                     

                   

                         

                     نقاش  ِ  کائنات  مداد  ِ  نارنجی اش  را  بر می دارد ... ،

                     اینجا  هزاران  هزار  برگ  می میرند ...

         

             

                

               

               

             

              

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

تقصیر ...

          

                     

                          تقدیر  یعنی ...

                          تقصیر  ِ  من  نیست  که  تقصیر  ِ  من  است ...

        

             

           

             

               

              

        

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

فرق ...

          

                    

                               بغل ...

                               آغوش  ِ  بی دغدغه  است ... ،

                               که  در  آغوش  ِ  خواب ...

                               کابوس  هم  هست ...

          

             

            

          

         

          

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٢٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

استیصال ...

           

             

                 

                     کاش  تو  باید  لطفا  بیائی  لعنتی ...

          

             

            

              

               

              

           

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

خیال ...

                    

                                 

                      بیا  پشت  ِ  دست َت  را  بگذار  روی  ِ  میز ...

                      من  گونه ام  را  بگذارم  کف ِ  دست َت ... ،

                      چشمان َم  را  ببندم ...

                      خیال  کنم  حال َم  خوب  است ...

          

             

                      

                

                 

                

                       

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

فریاد ...

                         

                     

           

                       من ...

                       از  ازل  دیر َم ... ،

                       تو ...

                       تا  ابد  دور ...

           

 

             

             

               

                        

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

مفید ...

               

                             

              دیشب حساب کردم دیدم از هشتاد و شش هزار و چهار صد ثانیه ی  ِ دیروز ...

              فقط هفت هشت ثانیه کار  ِ مفید انجام داده ام ... ،

              به دخترکی که صورت َ ش را به شیشه ی ِ ماشین چسبانده بود زبانک درآوردم ...

              خندید  و ...

              ماشین پیچید و دور شد...

          

                 

           

             

             

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

مُرداب ...

             

                               

                            نیلوفر ...

                            قصد  ِ  ماندن  ِ  مُرداب  شد ...

            

               

             

               

              

           

                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

تمیز ...

            

                           

                 حواس  ِ  تان  باشد  سُفره ی  ِ  دل  ِ تان  را  که  باز  می کنید ...

                 خُرده های  ِ  دل  ِ تان  را  قبلن  تکانده  باشید ...

           

                

         

                

               

                

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

مراقب ِ خودت باش ...

                 

                            

                چند  سال  قبل ... ،

                قبل تر  از اون  که  با  سهیل  از  خونه ی  ِ مادرم  بریم  و جدا  باشیم ... ،

                یه شب  ساعت  دو سه حال  َم  خیلی  خراب  بود ... ،

                آروم  پا  شدم  راه  افتادم  بیرون ... ،

                تو  کوچه پس کوچه های  ِ  ستار خان  راه  می رفتم  و  گریه  می کردم ... ،

                زیر  ِ  پل  ِ  تاج  یه  کوچه  تنگ و تاریک  هست ...

                از کوچه  پیچیدم  بیرون  که  یه  دفعه  هم  من  ترسیدم  هم  اون ... ،

                نشسته  بود  روی  ِ  سکوی  ِ  یه  خونه  منتظر  ِ  مشتری ... ،

                بد جور  داشتم  گریه  می کردم ... ،

                گفت َم  :  ببخشید ...

                گفت  :  ببخشید ... ،

                سَرَم  رو  انداخت َم  و رفت َم ... ،

                گفت : مراقب  ِ  خودت  باش ... ،

                دیشب رفت َم  اونجا  که  بهم  بگه  " مراقب خودت باش ... " ،

                نبود ...

            

             

              

              

                     

         

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

آسمانی ...

             

              

             

                        خیال َت  تخت ... ،

                        من ...

                        جای َم  روی  ِ  زمین  است ...

         

          

         

          

           

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

خواست ...

        

            

                               دل َم  خواست ... ،

                               تقدیر َم  نخواست ...

       

         

          

         

          

         

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

خوب ...

           

                       

                     در  ِ  عشق  اگر  بسته  است ...

                     از  دیوار  ِ هوس  بالا  می رویم ... ،

                     ما  دل  دزد ها  ...

                     نیفتادن  را  خوب  بلدیم ...

       

        

         

          

       

          

         

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

له ...

           

                              

          این  واقعیت  که  شیب  ِ  اتساع  ِ  کائنات  مثبت  یا  منفی  است  یا  صفر ...

          که حالا جهان دارد گنده می شود یا گنده نمی شود به حال  ِ من چه فرقی دارد ... ؟! ،

          برای ِ من  واقعیت  این  است که حجم  ِ  نبودن َت  دارد  من  را  له  می کند ...

        

          

 

 

      

          

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

زنده گی ...

            

                           

                    روزی  هزار  بار  آرزوی  ِ  زنده گی  می کنم ...

       

         

        

        

        

      

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

واقع ...

               

                               

                       در   واقع   صفت  ِ  غایب  را ...

                       تو ...

                       وارد  ِ  ضمایر ِ  منفصل  کرد ...

           

             

              

            

            

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

خالی ...

                  

                                     

              می دانی ... ؟!

              تنهائی  درون  ِ  آدم  را  بی قاعده  و  قالب  خالی  می کند ... ،

              حجمی  کج و مَعوَج  و  سوراخ سوراخ  و  تیز و  تنگ ... ،

              جوری  که  دیگر  هیچ چیز ...

              جز  سیّال  ِ  مرگ ...

              نمی تواند  درون  ِ  آدم  را  پُر  کند ...

       

         

        

         

         

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

بُغض ...

              

                           

                    روزی  چند بار  بُغض  می کنم  امّا ...

                    انگار  این  بُغض  ِ  لعنتی  تکرار ناپذیر  است ... ،

                    حسّ  ِ  غریب  ِ  بُغضی  تازه  امّا  قریب ...

                    از دردی  کهنه  و  قریب تر ...

           

           

             

          

                

          

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

تفکرّ ...

             

                

                           

                    متفکرّ  در جامعه ای  نمود  پیدا  می کند  که ...

                    تفکرّ  نمودی  ندارد  ...

           

           

                  

         

             

            

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

فلسفه ...

            

                           

                   اگر جواب  می خواهی   سوال  کن ... ،

                   اگر  جواب  ِ  من  را  می خواهی ...

                   سوال  ِ  خودت   را  بپرس ...

     

      

         

       

       

       

 

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

خسته ام ...

            

                             

                    جاده ی  ِ رسیدن ...

                    دست  از  سر  ِ  این  پاهای  ِ  خسته   بر نمی دارد ...

          

           

              

          

            

          

                 

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

خراب ...

             

                               

                          اوضاع  خیلی خراب  شده ... ،

                          دست  و بال  ِ ت  باز هست  یه  خُرده  من ُ  بغل  کنی ... ؟

            

                

               

           

             

              

              

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٥٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

ما ...

                

                              

                           ما ...

                           تقریر  ِ  بودن ایم ...

                           در  تقدیر  ِ  نبودن ها ...

           

         

           

            

            

            

                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٠٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

ناممکن ...

 

 

                    از  خدا  معصیت  امّا ...

                    دوری  ...

                    از تو مصیبت  است ... ،

                    آن عفو  ِ  رحمان  می خواهد  و  ممکن  است ... ،

                    این  صبر  ِ  انسان  می خواهد  و نا ممکن  است ...

 

 

 

 

 

 

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٥٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

نشانه ...

                 

                              

              هر چه  هست  نشانه ی  ِ  خدا  و هرچه  نیست  نشانه ی  ِ  تو ...

         

         

             

           

          

        

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

کاش ...

                

                              

               

                        کابوس  ِ  نبودن َت  را ...

                        کاش  بودی ... ،

                        من  به  پابوس َت ...

                        

                

            

                

                 

          

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

مهتاب ...

                 

                                  

              مهتاب  نجوای  ِ  خورشید  است ...

        

           

             

            

             

                            

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

نسبیّت ...

                  

                                

       خاک  بر سر  ِ فیزیک که هنوز نفهمیده  نسبیّت  ِ زمان  به  سرعت  بستگی  ندارد ... ،

       به  فاصله  بستگی  دارد ...

     

        

            

           

               

            

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

قصّه ...

                

                                   

                 کلاغ  داشت  توی  ِ  لانه  به  جوجه های  َش  غذا  می داد ... ،

                 پیرمرد سر َ ش  را  بالا  گرفت  و  پرسید :

                 ببخشید ...

                 " خانه ی  ِ  دوست  کجاست ... ؟ "

               

                 

                  

                  

                  

                              

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

تعهّد ...

                  

                               

           آن چیز  که  عشق  را  تجربه ای  ِ حیرت انگیز  می کند  عمق  ِ  محبّت  ِ  نیست ... ،

           عمق   ِ تعهّد  است ...

       

            

            

           

           

           

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

می رسد ...

               

                 

                       

                    به  حق دار  که  نه ... ،

                    حق  به  زوردار  می رسد ...

       

           

           

          

           

          

          

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

پیدا ...

            

              

                     

                           یکی  پیدا  شود  که  گم  نشود ...

       

            

            

              

              

                

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٠٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

مغموم ...

                   

                                

                        غم ...

                        درد  ِ  درک  شده  است ...

                        و  درک ...

                        ثمره ی  ِ  تعهّد  ِ  آگاهانه ... ،

                       غیر از این ...

                        درد  فقط   آدم  را  ناراحت  می کند  نه  مغموم  ...

        

         

         

         

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۳۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

گریه ...

 

 

                      خیال  ِ در  آغوش کشیدن  ِ  تو ...

                      یا ...

                      در آغوش کشیدن  ِ  خیال  ِ  تو ... ،

                      چه  فرق  می کند ... ؟! ،

                      این ها  یعنی  من  دارم  گریه  می کنم ...

 

 

 

 

 

 

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:۱٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

کفر ...

                      

                   

                    تو  ...

                    دلیل   ِ  موجّه  ِ  کفری  ...

         

             

                

              

               

            

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

یآس ...

                       

                              

                       یآس یعنی ...

                       بودن  ِ  خدا  در مقابل  ِ نبودن  ِ  تو  هیچ  است ...

      

        

      

       

        

      

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

کر ...

                   

                              

                    جاده  حرف  ِ  رفتن  را  می زند ... ،

                    کاش  پاهام   نشنیده  بگیرند ...

       

            

            

            

           

           

                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

تردید ...

             

                             

                          این  قصّه  را  به  نرسیدن ...

                          میان  ِ  آدم  و کلاغ ...

                          تردید  دارم ...

           

             

              

             

            

              

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

مواجهه ...

           

                                   

                     سال هاست  روبروی   ِ آئینه ...

                     با  خسته گی  مواجه  می شوم  ...

         

             

               

                

              

             

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

انگار ...

               

                                

         

                        در  من  انگار  ...

                        مرگ  دارد  زنده گی  می کند ...

          

                 

                  

            

               

              

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

آتش ...

                     

                        

                     " یک شب  آتش  در نیستان  اوفتاد ... "

                     هستان ...

                     تا  ابد  می سوزد  هم ...

     

          

           

            

        

         

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

واقعیت ...

               

                                

                                    حال َم  خراب  است ...

                                    حال َت  خراب  است ...

                                    حال َش  خراب  است ... ،

                                    حال  ِ مان  خراب  است ...

                                    حال  ِ تان خراب  است ...

                                    حال  ِ شان  خراب  است ... ،

                                    این ها صَرف  ِ  فعل  نیست ...

                                    واقعیت  ِ  صِرف  است ...

        

          

            

              

                  

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

ماه ...

      

                               

              تنهائی  یعنی  وقتی  دوهزار  نفر  آدم  دارند  گوش  می کنند ...

              تو  داری  به  ماه  نگاه  می کنی ...

       

         

        

           

            

         

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

تمایل ...

                

                           

                     خیلی  دل َم  می خواهد  از عشق  بنویس َم ... ،

                     عشق  دل َ ش  اصلن  نمی خواهد ...

       

         

             

            

             

             

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

این جا ...

                          

                          

           اخلاق  نردبانی  است  که  آدم  را  به  کمال  می رساند ... ،

           این جاست  که  علی القاعده   روی  ِ  آن  پا  می گذارند  و  بالا  می روند ...

          

          

           

           

           

        

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

حکمت ...

           

                              

                          حکمت  ِ  حکمت   بی حکمتی  است ...

       

         

          

           

        

        

     

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

مُشرک ...

            

                                  

                 مُشرک  کسی  است  که  با  ریسمان  ِ  الهی  ته  ِ  چاه  نمی رود  ...

    

        

       

       

         

          

         

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

سقوط ...

                    

                        

                         

    دیگر  نمی توانید  دست  ِ  کسی  را  که یک بار  دست َ ش  را  رها  کرده اید  بگیرید ... ،

    او  تا  ابد  در  حال  ِ  سقوط  در  شما ست  ...

              

                    

                    

                   

                    

                                  

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

شاخ ...

              

                                

                   سال هاست  آسته  می روم  و  آسته  می آیم ... ،

                   امّا ...

                   امان  از گربه ی  ِ  تنهائی ...

        

        

           

           

                    

     

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

ابرو و چشم ...

         

                              

                          

                  خدا  آمد  آدم  دُرُست  کند  زد  شیطان  را  هم خراب  کرد  ...

    

         

         

        

       

       

     

     

.

 

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

واقعیت ...

          

           

                                

            واقعیت  این  است  که  آدم ها   مُعجزه  را  باور  می کنند   نه  خدا   را ...

      

        

        

       

     

      

    

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

پائیز ...

                   

                                      

                       پائیز  یعنی  ضیافت  ِ  رنگ ها ... ،

                       هزینه اش ... ؟!

                       مرگ  ِ  برگ ها ...

          

             

               

            

         

              

                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:۳٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

وجدان ...

            

                     

                            وجدان  یعنی ...

                            رنجیدن  دست  ِ  خودَ ت  نیست ... ،

                             رنجاندن  که  دست ِ  خودت  است ... !

            

               

                  

                

                 

               

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

نوشتن ...

            

                                 

                        تنهائی  یعنی ...

                        از گریه ...

                        با  گریه  نوشتن ...

       

           

           

             

             

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

نیست ...

            

                   

                       

                       سرما  نبود  ِ  گرما  نیست ... ،

                       نبود  ِ  توست ...

          

             

             

                

               

             

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

مشغول ...

                    

                      

               شب  به  مَه تاب  و ...

              من  به  خیال  ِ  تو  مشغول ...

          

            

             

              

             

                      

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۱٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

شهادت ...

                    

                              

                    مرگ  ِ  برگ  عاشقانه   نیست ...

                    وقتی  پائیز  ِ  لعنتی  از  سر  ِ  عادت  می آید ...

            

            

                

              

              

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

لطفا ...

                         

                                  

                             لطفا  توی  ِ  این  گریه ها ...

                             دنبال  ِ  وزن  و عروض  و قافیه  نباش ...

            

            

              

            

              

             

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

ساده ...

              

                             

                      شعر  یعنی ...
                      

                      سکوت  به  زبان  ِ  ساده ...

       

       

        

        

        

         

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٥٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

من ...

          

                                 

                         واژه  را ...

                         سلام  را ...

                         این  اشک  را  نگاه  نکن ... ،

                         من  زمستان َم  ... ،

                         خود َم  را  به  بهار  زده ام  ...

           

          

          

           

            

           

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٤٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

داغ ...

                        

          

             

              دوست َت  دارم  سرب  ِ  داغ  است ...

              بگوئی  می سوزاند ... ،

              داغ  می اندازد ... ،

              لب  را  ور می کشد  و جز سینه ی  ِ سوخته ی  ِ  لاجرَم  از سکوت  نمی دهد ... ،

              اگر  داغ  ِ  سکوت  بر لب  نداری  ...

              آن  چه  گفته ای ...

              دوست َت  دارم  نبوده ...

       

        

          

        

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٠٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

خدا ...

          

           

                 

              خدا  زانوئی  است  که  دست  می گذاری  روی  ِ  آن  تا  برخیزی  ...

  

   

     

     

   

    

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۳٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

لج بازی ...

             

                                

                      تا چشم  ِ  رفتن َت  در آید ...

                      من  هم  حالا هر ثانیه  تو  را  خیال  می کنم  ...

           

              

            

            

            

              

                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۳٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

ناگهانی ...

                 

                       

                         ناگهان  تو  در  را  باز  کنی  و ...

                         من  داد  بزن َ م  :  یا حضرت ِ  ع َ  ...

                                           .

                                           .

                                           .

                        یا حضرت ِ  ع  ش  ق  ...

    

      

         

        

      

    

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

فتح ...

             

       

         

                   دغدغه ی  ِ  اهتزاز  ِ   پرچم   نداشت ... ،

                   به  فتح   فکر  می کرد  ...

       

          

           

    

         

        

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

واقعیت ...

               

                           

                       آدم ها  از  نزدیک  چقدر  دورند ...

        

         

         

           

            

             

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

وقت شناسی ...

             

                                    

 
 
      گفت  :  بهترین  زمان  ِ  لایک گرفتن  بین  ِ ساعت  ِ  فیلان  تا بیسار است ... ،
 
      گفت َم  :  خوش  به  حال َت  چه  بُغض های  ِ  وقت شناسی  داری ...
    
        
   
 
  
    
   
    
      
 
    
  
    
   
.
  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

خیال ...

           

                         

                      در خیال َم   تو  را  در  آغوش  دارم ...

                     چشم  که  باز  می کنم ...

                     جز التماس  چیزی  ندارم ...

       

           

              

           

           

            

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

رقص ...

               

                               

                          قرص  ِ  ماه   و  رقص  ِ  تو ... ،

                          وااای   اگر  باشد ...

        

          

          

          

            

               

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

بیداری ...

                 

                                     

                  

                      قرص  ِ  ماه  برای  ِ  بیدار  ماندن  است ...

       

          

          

          

          

           

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

کلمه بازی ...

             

                    

                  من  آدم  ِ  بریز  و  بپاش  نیست َم ... ،

                  برای  تو  امّا ...

                  خون َم  را  می ریزم  و  به  پاش  هم  می ایستم ...

          

           

           

               

          

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٢٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

مَرد ...

             

                   

 
 
                   مَرد  کسی  نیست  که  گریه  نکند ... ،
 
                   مَرد  کسی  است  که  به  گریه  نیاندازد ...
      
        
        
          
         
        
          
           
          
            
            
         
         
          
       
.
  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

خیلی ...

           

                      

                       صف  ِ  خاطر خواه  داشتن ...

                       با ...

                       صف  ِ  خاطر خواه  ساختن ...

                       خیلی  فرق  دارد ...

        

                  

                 

                      

               

               

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

مبغول الذمه ...

                   

                     

                     زمانی  در روز هست ...

                     مثل  وقت  ِ  نماز  که  اگر  بگذرد  قضا  می شود ... ،

                     اگر در آغوش  نکشی  و در آغوش  نروی ...

                     قضا  می شود  لعنتی ... ،

                     ذمه  بر گردن  خواهی  داشت ...

          

            

            

            

          

          

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

واقع بینی ...

              

         

           

                       "  به  سراغ  ِ  من  اگر  می آئید ... "

                        نیائید  لطفا ...  ،

                        نیست  َم  ... ،

                        خیلی  وقت  است  که  نیست َم ...

          

              

           

         

           

              

         

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

مسئول ...

             

                      

                          آستین  ِ  همّت َم  پاره  شده ...

                          کمر  ِ  خدمت  به  خلق َم  درد  می کند ...

          

                  

                

                

                   

                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

شاعر ...

            

                                 

                     آن قدر  شاعر بود  که ...

                     "  نقدی  بر  دیوان  ِ  حافظ  "  َ ش  در  نوبت  ِ  چاپ   بود ...

        

           

             

            

            

            

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

ابرو ...

             

                              

 
 
                   مثل  ِ  فلکه  گازو ...
 
                   مثل  ِ  کاکو ... ،
                  
                   ابرو ...
                  
                   ابر  ِ  اهل  ِ   شهر  ِ  حافظ   است ... ،
                  
                   آن   بالا   لمیده ...
                  
                   باران َ ش   را   چشم ها   می بارند ...                   
                     
                
                 
               
                   
                
                   
               
             
            
               
.
  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

دیوار ...

                       

                             

                           تنهائی  یعنی ...

                           ترجیح  ِ  دیوار ...

        

             

               

             

              

             

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

فرق ...

            

                         

                     این  که  به  آدم  یاد  بدهند ...

                     با  این  که  آدم  خود َ ش  یاد  بگیرد ...

                     فرق  َش  تومنی  نه ریال  است ... ،

                     فرق َ ش  فرق  ِ  بلد  و متفکر  است ...

         

            

               

                

               

                 

   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

سلام ...

           

                

                    این  سلام های  ِ   پی در پی ام...

                    برای  ِ  دفع  ِ  بلای  ِ  خداحافظی  است ...

        

         

          

          

          

        

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

غرور ...

             

                

        می دانی ... ؟

        فکر می کنم اینکه پسر ِ آدم از دست ِ آدم عصبانی شود ...

        یا اینکه اصلن یک خرده دلگیر شود ... ،

        خیلی بهتر از این است که دل َ ش به حال  ِ بابای  َش بسوزد ... ،

        عصبانیت و دلگیری با گذشت ِ زمان و توضیح دادن رفع و رجوع می شوند ... ،

        خوب می شوند ... ،

        امّا دل سوختن یک جورائی با غرور ِ هر دو طرف در گیر است ...

        لعنتی می سابد و می سوزاند  ....

        می شود آتش ِ زیر خاکستر که با هر فوتی دوباره گر می گیرد ... ،

        این است  که یک مستمسکی پیدا کرده ام  برای فرار از همین آتش ِ زیر ِ خاکستر ... ،

        شب هائی که سریع می روم توی ِ رختخواب هی می آید سرک می کشد ...

        که مثلا چه خبر است که مثل ِ مرغ ها ساعت ِ نه ِ شب جا رفته ای ... ،

        من هم موبایل َم را با دست از زیر ِ لحاف ...

        لحافی که زیر ِ آن قایم شده ام بیرون می آورم ...

        که مثلا دارم با موبایل حرف می زنم و تو نباید بشنوی ... ،

        به هر حال  با هر دوز و کلکی حتی به قیمت ِ عصبانیت و دلگیری ...

        پسری گریه ی ِ بابای َ ش را نبیند بهتر است ... ،

        خدا کند نبیند ...

        خدا کند نفهمد ...

       

         

          

             

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٧ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

جسارت ...

                

                      

                       لب های َم  را  جلو  بیاورم ...

                       با  همان  جسارت  ِ  الیور توئیست  بگوی َم ...

                       من  یک  بوس   ِ دیگر  می خواهم ...

 

    

     

    

       

      

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٧ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

گره ...

               

             

                          

                        زنده گی ام   لنگ  ِ  یک  آغوش  است ...

 

    

       

      

        

       

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۱٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٧ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

محدود ...

               

                     

 
 
                    تنهائی  آدم  را  محدود  می کند ... ،
 
                    به  مفهوم  و عدد  ... ،
 
                    روح َت  را  محدود  می کند  جسم َت  را  هم  ... ،
 
                    به  محدود سازی  و  محدودیت انگاری ... ،
                   
                    تنهائی ...
   
                    محدوده ی  ِ  محدودیت های  ِ  نامحدود  است ...
             
         
         
           
          
          
        
        
         
        
         
          
             
.
  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٠٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٧ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

اسم ِ اعظم ....

                    

                        

              تو نمی دانی ...

              امّا ...

              من  با خودَم  یواشکی  نام  ِ  کوچک  ِ  تو  را  صدا  می زنم  و ...

              دل َم  یک  جوری  می شود ...

   

           

           

            

          

             

           

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٧ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

نشانه ...

                  

                         

                         باید  تو  را  نشان  کرد ...

                         برای ِ   گم  شدن ...

         

         

            

             

           

         

             

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

روز و شب ...

              

                    

                      همه  می گفتند  یک  روز پیدای َ ش  می کنی ... ،

                      شب  است  و من گم  شده ام ...

               

             

                 

               

            

             

                

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

کافی ...

                

                               

                      با  این عظمت ...

                      خدا  تنهائی  را  آن قدری  درست  کرده  که  حالا که  خودش  نیست ...

                      به  هرکسی  یک عُمر  تنهائی  برسد ...

            

                   

               

         

          

             

           

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

باران ...

                 

                       

                       دیشب  خواب  دیدم  داری  می آئی ... ،

                       صبح  داشت  باران  می آمد ... ،

                       تا  الان هم  داشت  باران  می آمد ... ،

                       گریه ی  ِ  من  بند  نمی آید ...

          

             

             

              

               

             

             

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

اپیدمی ...

                   

                              

                     برای  ِ  فرار  ِ  از  تنهائی  سراغ  ِ  کسی  نروید ... ،

                     این طوری  فقط  انزوا  را  سرایت  می دهید ...

       

         

          

          

          

        

         

          

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٦ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

لطفا ...

           

                       

                          برای  ِ  من نماندن  سراغ  ِ  کسی  نروید ... ،

                          لطفا  برای  ِ  ما شدن  بروید  ... ،

                          خیلی فرق دارد ...

                          خیلی ... ،

                          اوّلی فرار از خود است ...

                          دوّمی در آغوش کشیدن  ِ دیگری ...

       

           

          

           

             

            

            

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٦ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

فلسفه ...

         

       

       

              اصلن فلسفه ی  ِ وجودی  ِ  بهشت  این  است  که ...

              این جا  درست شدنی  نیست ... ،

              جهنم  هم  کیفر  ِ  کسانی  است  که  این  جا  را  خراب تر  کردند ...

      

       

       

       

       

       

       

        

       

       

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٦ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

ناتمام ...

            

            

                         نا تمامی  ِ  قصه  را  انگار ...

                         این  رشته  ته  ِ  دراز  دارد ...

   

    

    

     

     

        

        

        

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٦ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

وجدان ...

           

                  

                       خط  ِ  فقر  را  خواندن ...

                       سواد  نمی خواهد ... ،

                       وجدان  می خواهد ...

     

       

        

       

       

        

        

       

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

پریشانی ...

       

                 

                        پریشانی  یعنی ...

                        بخواهی  با  خودً ت  خلوت  کنی  و ...

                        نباشی ...

      

      

      

      

      

       

      

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

قیامت ...

            

                

                       غروب  ِ  ابری  ِ  جمعه ی  ِ  پاییزی ... ،

                       منکران  ِ  قیامت  کجایند ... ؟!

     

       

        

        

        

         

          

          

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٥٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

آتش ...

            

            

       

            کسانی  که  زیر  ِ  باران  آتش  می گیرند  را  من  می فهمم ... 

     

      

      

       

       

     

     

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

مات ...

                  

                                    

                           تو هرگزی ...

                           تو همیشه ای ... ،

                           و  من  مات  مانده ام  ...

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

جمعه ...

            

                          

            

         برای  ِ آدمی  که  دلگیر است  جمعه  از همان  شنبه  صبح  ِ  زود  شروع  می شود ...

     

         

      

            

           

          

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

فرار ...

                              

                                     

               به خدا  گاهی  آدم  فرار می کند  تا  دست  ِ کسی  به  او  برسد ...

          

              

               

                

                

                   

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

تحمل ...

             

                   

                دارم  دیوانه  می شوم  و  البته  این  درد  دارد ... ،

                خُب  این  را  تحمل  می کنم  ... ،

                این که خود َم دارم می بینم که دارم دیوانه می شوم را به خدا نمی توان َم  ...

            

               

                  

                 

                

              

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

تازه ...

             

                              

                 پسرَک  داشت  توی  ِ  کلمه ها  و  ترکیب های  ِ  تازه ...

                 دنبال  ِ  معنی  ِ  امّید  می گشت ...

                

                  

                  

                          

                 

                

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

سرما ...

                

                                   

                     این که  مَردی  و  داری  می لرزی ...

                     یعنی  یک  جای  ِ  کار  بد جور  می لنگد ...

         

           

             

               

                

              

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

باید ...

               

                           

              وقتی  می شنوی  " باید که در کشاکش  ِ دهر سنگ  ِ زیرین  ِ آسیا  بود " ...

              با  خودَت  فکر  می کنی  که ...

              این " باید "  ِ  لعنتی از سر  ِ ایجاد  ِ انگیزه  و بالابردن  ِ توان  ِ روحی نیست ... ،

              " باید " ِ  باید  است ... ،

              خشک  و خالی ... ،

              یک  تقدیر  ِ  محتوم  و باید  ِ  جبر ...

        

           

            

            

            

             

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

مزدور ...

                       

                              

                         درخت  ِ  خشکیده ...

                         ابر  ِ  بی بار  را ...

                         مزدور  ِ  تبر  می خواند ...

                   

                   

                          

                    

                   

                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

حکمت ...

                    

                             

     بیت ِ " رشته ای بر گردن َم افکنده دوست ، می کشد هر جا که خاطرخواه ِ او ست " ...

     به ایهامی ترین  فاش گوئی  ِ  ممکن  در باب  ِ  حکمت است ... ،

     جائی  که  دوست  شیطان  است  و ...

     او ...

     خدا ...

         

             

             

              

               

            

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٢٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

صدا ...

                  

                                 

                   سکوت  در  برابر  ِ  صدا  نیست ... ،

                   موسیقی  ،  صدای  ِ باد ،  آواز  ِ  پرنده ، صدای  ِ موج  ...

                   سکوت  در  برابر  ِ این ها  نیست ... ،

                   سکوت  در  برابر ِ حرف زدن  است ... ،

                   در برابر  ِ  ادا کردن  ِ  واژه ...

                   واژه ی  ِ  بی مقدار ...

             

                    

                   

                   

                     

            

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

کافه ...

                

                       

                

                       از من نپرس که می گم :

                       درد  ِ  کافه نشینی  ...

                       باید  از  در  و  دیوار  ِ  کافه  بچکه ...

                         

                      

                          

                              

                      

                

                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

من ...

                

                             

   واژه  بُغض کرده  وزن دمادَم  می خندد  ...   قافیه  توی  ِ ردیف  هی  آب  می بندد

   نشسته   نگاه  می کنم   این  معرکه  را   ...  شعر در لجنزار ِ حرف  ِ مُفت می گندد

              

                   

                  

                     

                    

                   

                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

دست ِ بر قضا ...

                

                       

                      

                   با  این  اوضاع  ...

                   کاش  خدا  دست َ ش  را  از  جیب َ ش  درآوَرَد  بگذارد  بر  قضا ...

                  

                      

                             

              

                            

                                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

عجیب ...

                

                              

                              یاللعَجب ... ! ،

                              که آتش  ِ دل  را ...

                              خیال ِ  تو ...

                              برافروزَد  و ...

                             بی افکند هم  ...

            

             

                   

                    

                        

                     

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

تقدیر ...

              

                                 

                  زنده گی  و مرگ  دست  ِ  خدا  نیست ... ،

                  بر  گرُده  و  زنجیر  ِ  ماست ...

         

             

                

               

                  

              

                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

استیصال ...

               

                                   

                           این  خسته گی  را ...

                           مانده ام  که  گریه  کنم ... ؟

                           یا ...

                          گریه  کنم  ... ؟

           

             

                     

                   

                

                                

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

سکوت ...

              

                  

                   

                         سکوت ...

                         واژه ای  است  که  خیلی  بی صدا ...

                         جور  ِ  اشک  را  می کشد ...

           

              

                

                

                 

               

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

جور ِ دیگر ...

                           

                                   

                        چترها  را  باید  باز  کرد ...

                        زیر  ِ  باران  نباید  رفت ... ،

                        بی تو  زنده گی  خیلی  عادی  است ...

     

        

       

        

        

           

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

بو ...

              

                                

                   تنهائی  بوی  ِ  دیوار  می دهد ... ،

                   آن  که  سَر  می گذارد  حرف َم  را  می فهمد ...

           

                 

                    

                  

                      

                 

                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۱٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

زمان ...

               

                               

                        ساعت  گذر  ِ  زمان  را ...

                        نشان  می دهد ... ،

                        آئینه  امّا ...

                        توی  ِ  سرَت  می کوبد ...

          

            

             

               

              

              

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٤۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :

داستان ِ کوتاه

              

 (غیر از راوی ، تمام ِ شخصیت های این داستان خیالی می باشند)

             

                      

                   من  و تو  ...

        

           

           

             

             

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱
تگ ها :