هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نقطه ...

              

                          

                     و  خدائی ... ؟! ،

                     و  جدائی ...

                     که   در  این   نزدیکی  است ...

         

           

          

           

       

            

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

سخت ...

              

                                

                         خدایا   موچ َم ...

          

             

              

              

            

              

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

امر ...

                

                                 

                       عَرضی  نیست ...

                        جُز  طول  ِ  جدائی و ...

                        عمق  ِ  درد ...

                     

                  

                

              

           

            

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

جبر ...

                   

                                

                            جبر  یعنی ...

                            مانده ام  سر  ِ  یک  راهی ...

      

            

            

           

          

          

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

پنهان ...

                 

                                        

                       تنهائی  ...

                      مرگی  است  که  هنوز  کسی  متوجه  حضورَ ش  نشده ...

          

            

                  

                 

             

               

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

تحریم ...

                     

                                   

                 آن  چیز که  برای  ِ آدم  زور  دارد  این  است  که ...

                زور َ کی  بگوید ...

                " زیر  ِ  بار  ِ  حرف  ِ  زور نمی روم ... " 

         

             

           

         

                

               

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

پایان ...

              

             

                           

            نقطه ی  ِ  پایان  ِ  آدم  که  یکی  دو  تا  نیست ... ،

            نطقه ی  ِ  زیر  ِ  پای  ِ  پایان  که  باشی ...

            له  می شوی ...

              

            

             

              

            

                    

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

سُهراب ...

              

                     

                  و  چرا  در قفس  ِ  هیچ کسی  کرکس  نیست ... ؟! ،

                  چون  انگار ...

                  در نَفْس  ِ  هرکسی  کرکس هست ...

         

               

          

          

             

             

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

خاطره ...

                   

                

                          

                       خاطره های َم  بد جور  درد  می کنند ...

       

          

             

              

              

            

           

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

نیوتن ...

             

                            

                شکل  ِ  روحی  ِ  قانون  ِ  سوّم  ِ  نیوتن  بدین صورت  است :

                هر  خنده ای  در  جمع  را ...

                گریه ای  است  در خفا ...

                برابر  و در  خلاف ِ  جهت ِ  آن ...

         

                  

          

            

           

                

                

             

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

تو ...

               

                  

                 نه  صفت  ِ  مفعولی ...

                 نه  پسوند  ِ  فیلان و بیسار ... ،

                 فقط  تو  می توانی  حال  ِ  ساده ی  ِ  مرا ...

                حال  ِ  کامل  کنی ...

        

   

      

         

          

            

         

              

      

         

 

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

شاخ ...

                    

                           

                     نفهم بیا ...

                     نفهم برو ...

                     که درد ِ   شاخ  ِ ت  نزنه ....

    

           

               

                

               

              

                         

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

شوق ...

          

                   

                      شوق َت  را  خفه کنند  درد  است ...

                      شوق َت  را  خفه کنی  درد تر ...

        

            

              

               

              

          

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

گریه ...

             

                            

                               گریه ...

                               راه  ِ  چاره  نیست  امّا ...

                               راه  ِ  مسالمت آمیز  ِ  بی چاره گی  است ...

       

           

          

             

              

           

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

آینه ...

             

                      

                               آینه  هم ...

                               فاصله ام  را  با خود َم  دو برابر  کرد ...

   

     

            

                     

           

          

                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

قدیم ...

          

           

          

                     آدم  میان  ِ  این  همه  تکرار  می فهمد ...

                     قدیم ها ...

                     انگار  همه چیز  جدید تر  بود ...

        

          

           

          

           

            

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

تاریک ...

             

            

                   

                          از  شب  تاریک تر ...

                          تاریکی  ِ  روز  است ...

      

           

          

         

           

           

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

سفر ...

             

                         

                       داری  می روی  سَفر ...

                       هر چه  می خواهی  ببَر ... ،

                       لطفا  امّا ...

                       خودَت  را  برگردان ...

       

         

                 

           

              

             

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

بزرگ ...

             

                                 

                       برای   ِ خود  را  گنجاندن ...

                       دایره  را  بزرگ  کردم ... ،

                       ندانست َم ... ،

                       بزرگ ...

                       در یک  کلمه  می گنجد ...

          

             

              

                

              

             

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

بُن بَست ...

             

                               

                            این  کوچه  به  آسمان  راه  داشت ... ،

                            بُن  ِ  این  کوچه  را ...

                            کوچ  ِ   تو  بست  ...

              

                 

                

             

               

              

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

جفا ...

              

           

               

                           تاک  ِ  امّید   را  غایت ...

                           جز  به  شراب  ِ  وَصل ...

                           جفاست ...

            

            

                  

                 

               

                 

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

اوج ...

            

                     

                

                          می خواهم  برگرد َم ... ،

                          آن جا  که  اوج ...

                          جائی  بود  که  بادبادک َم  می رسید ...

            

              

              

                 

               

               

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

نیاز ...

               

                    

                       من  مطمئن َم   الله ُالصّمد ... ،

                       البته  به  غیر ِ  از  بغل ...

      

           

       

          

        

              

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

عشق ...

              

                               

                         تو  نیستی   و  ...

                         احمقانه ترین  سوال   ِ دنیا  چرا  ست ...

            

           

            

           

          

             

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

تو ...

           

              

               

                       تو ...

                       مُبهم ترین  تعریف  ِ  دنیائی ...  ،

                       مخاطب  ِ  خاص ّ ِ عام ...

          

         

         

         

      

        

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٢۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

یآس ...

            

                           

                              یآس  یعنی ...

                              از بیم  ِ سرمای  ِ  فردا ...

                              امروز  را  آتش  زدن ...

     

          

         

       

        

          

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

رحم ...

                 

             

                

                         بی تو ...

                         باران  اندیشه ی  ِ  سیل  دارد ... ،

                         رحم  کن  بر  این  تاک ِ  امیّد ...

       

               

            

          

          

           

         

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

ادبیات ...

        

                         

                       اگر بخواهم حساب کنم ...

                       به  قرینه ی  ِ  معنوی  و  لفظی  هم ...

                       از  جمله ی  ِ  عشق  حذف  شده ام ...

         

          

             

              

             

           

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

دست ...

 

 

                             شاملو جان ...

                             درد  که  هیچ  ...  ،

                             در  این  کابوس  ِ   دست های  ِ  خالی ...

                             من  دست  ِ  مشترک َم ... ،

                             مرا  بیدار  کن  ...

 

 

 

 

 

 

 

 

و

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۱٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

باران ...

 

 

                   اینجا حتیّ  باران هم دیگر نم نم نمی بارد ... ،

                   غم غم می بارد ...

 

 

 

 

 

 

 

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

اشتباه ...

                   

                                   

                 دنبال  ِ  دلیل  ِ  اشتباه  که  باشی  ...

                 نه  جوانی  که  بگوئی  جوانی  کردم ...

                 نه  خامی  با  این  دل  ِ  سوخته  که  بگوئی  خامی  کردم ... ،

                 در این  سکون  ِ  مطلق  هم  که  عجله  کردم  بی معنی   است ... ،

                 سرَت  را  می گذاری  روی  ِ  زانوهات ...

                 آه  می کشی  که :

                 تنهائی  کردم ...

                 تنهائی  ...

          

             

             

              

               

               

               

            

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

کافی ...

                                  

                  

                   می دانی ... ؟

                   من  آشپزی  را  دوست دارم  ... ،

                   شاید  بلد هم  هست َم  خُب ... ،

                   باقالا قاتوق  و میرزا قاسمی  و  لوبیا پلو  و  باقالی پلو وماهیچه ...

                   رولت گوشت و مرغ  و سوپ ِ قارچ  و شله زرد را ...

                   همه  می گویند  خیلی خوب  درست می کنم ... ،

                   من  پذیرائی کردن  را هم  دوست دارم ...

                   عاشق  ِ  این  هست َم  که  برای   ِ کسی  که  دوست َ ش  دارم  غذا بپزم ... ،

                   سرو  کنم  برای َ ش ... ،

                   چائی  بریزم  برای َ ش ...

                   میوه ...

                   شیرینی ...

                   خلاصه  پذیرائی  کنم  از او ... ،

                   می دانی ... ؟!

                   ولی  این ها  کافی  نیست ... ،

                   دوست داشتن  ِ  آشپزی  و  شوق   ِ پذیرائی  کافی  نیست ... ،

                   برای  ِ  این  دوست داشتن  و  شوق  ...

                   کافی  یک  چیز  ِ  دیگر  است ...  ،

                   همان  کافی  که  دیگر این  بغض  ِ  لعنتی  نمی گذارد  بقیه اش را  بنویسم ... ،

                   همان  کافی  که  خودت  هم  می دانی  چیست ... ،

                   ولی ...  ،

                   بگذریم ... ،

                   مهم نیست ... ،

                   البته  مهم  که  هست ... ،

                   ولی  مهم  نیست ... ،

                   باز  هم  سر  می کنم ...

           

        

               

               

              

                 

               

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

رسوا ...

                     

                            

                          دست   ِ دل  ِ  آدم   رو  می شود ...

                          وقتی  ...

                          دل  ِ  دست  ِ  آدم  ...

                         دست  ِ  کسی  را  بخواهد ...

            

              

             

                  

                         

                      

                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

بازی ...

               

                   

                   +  اون  چیه  داری  باهاش  بازی  می کنی ... ؟!

                    -  زنده گی ام ...

                   

              

                 

                  

               

            

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

جنگ ...

              

                       

                          در  نبرد  ِ  حقّ  و  باطل ...

                          انسان  اسیر شده ... ،

                          خدا  هم  شهید  ...

           

              

              

              

              

              

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

سوال ...

            

                           

                          +  حقّ  چیست ... ؟!

                          -   بام ؟!  شیب ؟!  بام ؟!  سرملیّ ... ؟!

         

           

                   

            

              

                 

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

بدبخت ...

           

                        

                      بد بخت ترین  مَردُم ...

                      مَردُمی  هستند  که  معتقدند ...

                      هیچ  نقشی  در  بدبختی هاشان  ندارند ...

          

              

                

               

                

                  

             

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

شرم ...

                    

                                   

                     مایه ی  ِ  شرم  ِ  خودمان  هستیم ... ،

                     مایه ی  ِ  شرم تر  امّا  این  که   ما ...

                     آینده ی  ِ  نیاکان  و  گذشته ی  ِ  نواده گان  ِ مان  هم  هستیم ...

          

             

                

               

                

                  

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

تعریف ...

                

                                    

                        مثل   ِ تعریف  ِ  آب ...

                        مثل  ِ  تعریف  ِ  نور ...

                        مثل  ِ  تمام  ِ  تعریف های  ِ  ساده ی  ِ  جهان ... ،

                        به  جای  ِ  خالی  ِ دست های  ِ  تو ...

                        می گویند ...

                        دست های  ِ  من ...

                       

                      

                                 

                                  

                                  

                              

                                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

غریبه ...

                

                      

                              تنهائی  یعنی ...

                              چهره ی  ِ  همه ی  ِ  غریبه های  ِ عالم ...

                              چقدر  برای َت   آشنا  باشد ...

        

              

                 

             

                    

                 

               

                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

ماه ...

                       

             

                          ماه ...

                           پُشت  ِ  ابر که  نه ... ،

                           آه  امّا ...

                           پُشت  ِ  این  سینه  عجیب  مانده  است ...

             

                     

                 

                 

              

               

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

تکامل ...

                   

                        

         میان  ِ کنکاش  ِ  عالمان  ِ  دهر  در  حلقه ی  ِ  گم شده ی  ِ  بین  ِ  آدم  و اجداد َ ش ... ،

         من  ِ  امُل ّ ِ  پیزوری ...

         اسیر  ِ  حلقه ی  ِ  گم شده ی  ِ  بین  ِ   آدم  و  خدا  شده ام  ... ،

         توئی  را ...

         که  گم شده ای ...

           

             

                 

              

                 

                 

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:۳۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

راه ...

                       

               

                           

                           به  خدا  که  راه  ِ  تنهائی ...

                           دُرُست  از  وسط  ِ  اتاق  ِ  من  می گذرَد ...

         

                

                  

                  

                    

                         

                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

قربانی ...

                       

                             

                          ما  قربانی  ِ  انتقام    ِ تنهائی  ِ  خدائیم ...

                          از خود َ ش ...

                                 

                  

                          

                            

                             

                            

                      

                 

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

ضرب المثل ...

                 

                                          

                     سری  که  درد  ندارد  را  دستمال  نمی بندند ... ،

                     دلی  که  درد  دارد  را  امّا  ...

                     دست  مال  ِ  تو  باشد ...

                      می بندند ...

                      می بندند ... ،

                      به  خدا  می بندند ...

            

                  

               

                 

                              

                     

                                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

سرد ...

                     

                             

                   قول  می دهم  خودم  نیای َم ... ،

                   یکی  بیاید  دست های  ِ  من  را  بگیرد  توی  ِ  دست َ ش ...

                   ببرَد  فردا  پس فردا  برگرداند ... ،

                   یخ زده ...

                   یخ زده ...

                   یخ زده ...

           

                

              

                

               

              

              

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

وصله پینه ...

                    

                               

           چیزی را که با کوک و وصله پینه و چسب مالی به هم نگه داشته اید تکان ندهید ... ،

           دل  ِ تان  را  تکان  ندهید  دوست َم  جان ...

           نگذارید  دل  ِ تان  تکان  بخورد ...

         

                

            

              

              

                    

             

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

نظم ...

               

                                     

         از برهان  ِ نظم که نه ...

         من امّا دنبال  ِ خدائی هست َم  که مسئولیت  ِ  این همه بی نظمی  را  به عهده بگیرد ...

        

             

                  

               

                   

                

                    

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

شوق ...

                

                             

                        شوق  ِ   دوباره ام ...

                        طفلی ...

                        مُرد  ...

            

               

               

                

               

               

                

                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

جسارت ...

                     

                      

                               جسارت  یعنی ...

                               برای  ِ  رفتن ...

                               باید  پا  در  کفش  ِ  تو  کرد  ...

          

              

                 

                  

                   

            

              

              

.                   

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٢٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

مثال ...

               

                      

                  

                           انگار  تو ...

                           مثال  ِ  بی چون  و  چرای  ِ  مسئله ی  ِ  رفتنی ...

             

              

                  

                

                      

                   

                   

                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۱٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

خیال ...

                  

                                   

              در خیال  ِ من  زنی هست  که عصر ها  مو های َ ش  را می بافم ... ،

              بعد  می آیم  چمباتمه  می زنم ...

              بو می کنم عطر  ِ   دست هام  را ...

              بو می کنم عطر  ِ   دست هام  را ...

              بو می کنم عطر  ِ  دست هام  را  و ...

              می میرم ...

               

                         

                     

                              

                        

                         

                      

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:۱۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

تعبیر ...

                      

                                   

                    

                          در  خواب  دید َم  خیلی  آرام  بوسیدم َت ... ،

                          در  بیداری  دارم  خیلی  بلند  گریه  می کنم ...

                          

                             

                            

                          

                          

                             

                               

                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٥٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

جمعه ...

                

                             

                  

                            انگار  خدا  جمعه ها  می میرد ...

             

                   

               

               

                    

                      

                     

                   

                                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:۳۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

آغوش ...

                

                                  

                           یاد َت  مرا  فراموش ... ،

                           یاد َم  تو  را ...

                           در آغوش ...

                   

                      

                      

                            

                            

                     

                     

              

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٢۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

رفت ...

                  

                 

                          

                       رفت ...

                       مینیمال ترین  تراژدی  ِ  عالم  است ...

               

              

            

                

              

               

               

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

موعد ...

                      

                                

                           خدا  بُغض  را  دم  ِ  غروب  آفرید ...

       

            

                 

                    

                

                     

                     

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

یاد ...

               

                   

               

                             غزل ...

                             پایکوبی  ِ  واژه هاست ...

                             گرد  ِ  آتش  ِ  یاد َت ...

         

              

             

               

              

               

               

           

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

تنهائی ...

                         

                                 

                         به خدا  این  تنهائی  ِ  لعنتی  ِ  سنگین  را ...

                         تنهائی  نمی شود  تنهائی کرد ...

               

                         

                         

                      

                                   

                      

                      

                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

غزل ...

                 

                                

                 شه  بیت  ِ غزل  شامل  ...  بر مصرع  ِ  چشمان َت

                 آه  از  لب ِ  باز از  لب  ...  آن  پسته ی  ِ  خندان َت

        

            

             

             

                

             

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

کاش ...

                  

                                

             

               کاش  حواس َم  که  پرت  می شود   بیفتد  بغل  ِ  تو ...

          

               

                

              

                   

                 

                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

اشک ...

                

                     

                              اشک ...

                              چکیدن  ِ  سکوت  است ...

          

               

                

                 

                 

                  

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

سخت ...

                 

                          

                          از  عاشق شدن  سخت تر ...

                          عاشق نشدن  است ...

          

             

             

            

             

              

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

ترس ...

            

                         

                   می دانی ... ؟! ،

                   بعضی چیزها  واقعا  اغراق  و  سیاه نمائی  و  ترحّم طلبی  نیست ... ،

                   واقعا  نیست ... ،

                   مثل  ِ  ترسَ م  از ...

                   حسرت  ِ  یک  دوست َت  دارم ...

                   که  با  خود  به  گور  ببرَم  ...

          

              

                 

             

                

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

حسرت ...

                   

                        

                 بعضی  حسرت ها  خیلی  دوست داشتنی اند ... ،

                 خود  ِ مان  صُبح  به  صُبح  می بوسیم  ِ شان ...

                 تا  شب  با  دل  ِ مان  می کشیم  ِ شان ...

                 توی  ِ  تمام  ِ  پیاده روهائی  که  پُر  از  پیاده های  ِ  تنهاست ...

             

             

           

               

               

                 

                    

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

تقدیر ...

                  

                                   

                           و  ما  ادراکَ  ما  لیلة  البی بَغل ...

         

           

                

                

              

                

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

شب ...

                    

                            

                         من  و  ...

                         بُغض  و  ...

                         شب  و ...

                         شانه ای  که  نیست ...

           

                 

                    

                                      

                  

                

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

کمال ...

                

                                   

                      

                    کمال  یک  بازی  ِ  فکری  است ... ،

                    ولی  ما  می جنگیم  تا  به  مرحله ی  ِ بعد  برسیم  و ...

                    می سوزیم  و ...

                    می سوزیم  و ...

                    می سوزیم  ...

               

                       

                        

                          

                     

                     

                    

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

شاعر ...

            

                             

                      شعر  یعنی ...

                      بیرون  کشیدن  ِ  واژه ...

                      از دهان  ِ  شیر  ِ  درنده ی  ِ  درد ...

           

               

             

              

                

                

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

خلاص ...

                      

                                 

                    

                      از  دست رفتن  یعنی  خلاص ... ،

                      درد  یعنی ...

                      از  پا افتادن  و  از دست  نرفتن  ...

           

            

                

                  

                      

                              

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

مُبارز ...

             

                 

                

                           مُبارزه  با  جنگ  فرق  دارد ... ،

                           مُبارزه  برای  ِ  بروز دادن  از  خود  است ...

                           جنگ  برای  ِ  به  چنگ آوردن  از  دیگری ...

              

                    

                       

                       

                          

                      

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

گیر ...

                        

                           

                     

                             این  بُغض های  ِ  لعنتی ...

                             راه  ِ  نفس  که  هیچ  ...

                             انگار ...

                             تمام  ِ  راه های  ِ  دنیا  را  هم  بسته اند  ...

          

             

                    

                   

                      

                        

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٥٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

مقصّر ...

                     

                       

                     

                          من  نیامدن َت  را  قبول  کرده ام ...

                          بُغض های َم   امّا   باور  نکرده اند ...

            

                  

                    

                            

                                 

                           

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٤٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

ادبیّات ...

                     

                         

                          همیشه گی  که  قید  ِ  زمان  نیست ... ،

                          قید  ِ  بُغض  است ...

             

                      

                    

                        

                              

                    

                    

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

حال ...

                   

                                 

                      زعفران  و  گلاب  و  تر حلوا ... ،

                      من  امّا  نمی دانم  چرا ... ؟!

                      در  وصف  ِ  حال  ِ   من  انگار  ...

                      چیزی  جز  زرشک  نیست ...

               

                      

                    

                          

                      

                      

                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

انقضاء ...

                

                                

                       روی  ِ  دل  باید  بنویسند ...

                       تاریخ  ِ  انقضاء :

                       لحظه ای  پس  از عاشقی ...

          

                        

                      

                         

                        

                          

                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

حرفی برای ِ گفتن ...

                 

                                         

                        مرده ...

                        مرد ی  است  که  حرفی  ندارد ...

           

               

               

                

                   

                  

                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

انتظار ...

                  

                         

                           از انتظار  ِ  آمدن  ِ  تو  سخت تر ...

                           در انتظار  ِ   بازگشتن  به  خود َم  هست َم ...

          

          

            

              

                   

                

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

خُرده کاری ...

                 

                          

                           تمام شدن  با  مُردن  فرق  دارد ... ،

                           تمام شدن ...

                           مُردن  ِ  تمام  نشده  است ... ،

                           به  خُرده کاری های  زنده گی ... ،

                           نفس کشیدن  و راه رفتن  و ...

        

           

            

             

             

             

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

ماندگار ...

              

                                

                             فروغ جان ...

                             " ایمان بیاوریم ... " ،

                             تنها  درد  است  که  می ماند ...

                

                       

                      

                           

                      

                           

                                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

فرق ...

              

                      

                  این که  پشت  ِ  یک طرز  ِ  نوشتار ،  فکری  نهفته  باشد ...

                  با  این  که  پشت  ِ یک  طرز  ِ فکر ،  نوشتاری  نهفته  باشد ...

                  فرق  بسیار  است ... ،

                  اوّلی  تالیف  است  و دوّمی  تقلید ...

          

            

                

                

               

                   

             

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

من ...

                       

                                 

                       حیران  میان  ِ  هزار  راه  را ...

                       گمشده ... ،

                       گمشده  در  یک  بُن بَست  را ...

                       تنها  می گویند ...

            

               

               

               

                 

                    

                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٥۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

مظلوم ...

                    

                          

                مظلوم  کسی  است  که  خدا  زور َ ش  از  او  بیشتر  است ...

      

          

              

              

              

           

                     

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٠۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

تعارُف ...

              

                      

                         تعارُف  آمد نیامد   دارد ... ،

                         تو  امّا  بی هیچ  تعارُفی ...

                         نیامد نیامد  داری  ...

            

                 

                 

                      

                 

                    

                     

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

ضرب المثل ...

                 

                           

                         دوری  و  دوستی  ...

                         با دیگری ...

            

             

                   

               

                    

                     

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٢۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

علامت ...

                      

                       

                           تو  که  بخواهی  بیائی ...

                           همه ی  ِ  تابلوها   ورود ممنون  است ...

        

             

           

              

                    

                        

                                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

فصل ...

                        

                                 

                         فصل  ِ  پائیز  و  زمستان  سرد  است ... ،

                         سردتر  امّا ...

                         فصل  ِ  جدائی ...

        

                    

                        

            

            

                

                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

کاربردی ...

                   

                      

                      میان  ِ  آن همه  الف  و ب  و مشق  ِ  دبستان ...

                      آن چه  در  زنده گی  واقعیت  داشت ...

                      خط ّ ِ  فاصله  بود ...

                 

                 

                  

                     

                      

                   

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۳۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

بدل ...

                 

                                

                         آه  می کشم ...

                         بدل  از  نگاه ...

                         قربه"  الیَ  تو  ...

            

            

              

                    

                  

              

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

تنها ...

               

                       

                         تنها  کسی  است  که ...

                         خدا  دست  از  سرَ ش  برداشته ...

                         تو  دست  روی  ِ  دل َ ش  گذاشته ای ...

            

                 

              

                     

                  

              

                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

م ...تفاوت ...

             

                         

                      عاشق شدن  که  دست  ِ  خود  ِ  آدم  نیست ... ،

                      آدم  عاشق  می شود ... ،

                      تفاوت  در  فارغ شدن  است ... ،

                      تنها  ...

                      نمی خواهد  فارغ  شود ...

        

         

           

          

            

            

           

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

فال ...

           

                               

                  ربط  ِ فال  ِ  کف  ِ  دست  و  پیشانی نوشت  آنجا  معلوم  می شود  که ...

                  با  کف  ِ  دست  به  پیشانی ات  می کوبی  ...

          

                          

                    

                      

                       

                           

                      

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

بی خبر ...

            

                          

 
 
                کسی که  نصیحت َت  می کند  " سر َت  را  یک  جوری  گرم  کن  ... "
 
                آتش  ِ  دل َت  را  ندیده ...
          
           
              
               
            
              
             
           
              
             
                 
                
                
               
               
                
                     
.
  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

لعنتی ...

                    

                         

                      آه   ِ شب  امّا ...

                      بی قافیه ی  ِ  ماه  هم  ...

                      می آید ...

        

              

             

                

                 

                

                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

هم نوع ...

                

                        

                                کرباس  که  نه ... ،

                                همه  امّا ...

                                سر  و  ته  یک  تنهائیم ...

              

                     

                        

                          

                       

                          

                          

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

اتفاق ...

            

                   

                

                      بین  ِ ما ...

                      تو  اتفاق  بودی  ...

                      امّا ...

                      من  افتاد َم ...

          

                

               

                  

                

               

                

             

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٤٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

مواجهه ...

                       

                                        

                        آدم  با  بعضی  مشکلات  مواجه  نمی شود  ... ،

                        شاخ به شاخ  تصادف  می کند ...

                        بد جور ...

      

                

               

                 

                 

                       

                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٤٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

حسرت ...

                  

                 

              

                    مثل  ِ  بچّه های  ِ  خجول  ِ  نو بالغ ... ،

                    وقتی  توی  ِ  فیلم ها  همدیگر  را  می بوسند ...

                     روی  بر می گردانم ... ،

                     از  حسرت  امّا ...

                

               

               

                 

                     

                   

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

درد ...

                     

                                     

                            درد ...

                            فرصت  ِ  مقطوع ِ  روئیدن ... ،

                            درد ...

                            فرصت  ِ   پرچین  ِ  پرواز  است ...

             

                    

                          

                    

                      

                              

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

شیطان ِ رجیم ...

                 

                                

           

                        اعوذ ُ بالله  ِ  من َ الچشمان َت ...

          

             

                   

                   

                  

                           

                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۳۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

کافر ...

                    

                            

                             مومن ...

                             کفر  ِ  چشمان   ِ تو  را  ندیده ...

             

                

              

                  

                   

                  

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

تشکرّ ...

              

                                

                         خدایا  از  تو  تشکرّ  می کنم  ... ،

                         امّا  تو  باور  نکن  ...

         

             

              

             

              

             

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٢۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

باور ...

                     

                                   

 
 
                        آقای  ِ  صالحی  ِ عزیز  ... ،
 
                        لطفا  بیا  و  بگو  حال  ِ  همه ی  ِ  ما  بد  است ... ،
 
                        لطفا تر  امّا  بخواه   ...
 
                        او  باور  کند ...
    
          
              
                  
                       
                   
                      
                          
                    
                          
                        
                         
                    
                     
                        
      
.
  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

درد ...

              

                                   

                  میان  ِ  این  همه   فاصله ...

                  درد  این  است  که  دیگر  به  تو  نمی رسم  ... ،

                  درد تر  این  که ...

                  دیگر به  خود َم  هم  نمی رسم ...

                         

                    

               

                         

                            

                       

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

هنر هشتم ...

                     

                               

 

                       هنر هشتم  امّا ...

                       سکوت  است ...

               

             

                   

                 

                  

    پی نوشت :

    فراتر از تصویر گری و  تندیس گری  و رقص و تئاتر و سینما و معماری و موسیقی ...

            

               

                    

. 

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

فرج ...

                

                                  

                  فرَج  که  نه ... ،

                  برای  ِ  ما   امّا  ...

                  از  این  ستون  تا  آن  ستون ...

                  حَرَج  بود  ...

           

               

                 

                 

                 

                   

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

کافی ...

              

                                           

                   برای  ِ  مُردن  لازم  نیست  عزرائیل  بیاید ... ،

                   همین که  تو  نیائی  کافی  است ...

             

                

                     

                              

                              

                          

                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

ضرب المثل ...

                       

                    

                          

                       دم  ِ  حجله ی  ِ  سکوت  امّا ...

                       کاش  می شد  گریه  را  کشت ...

             

             

                    

                  

                         

                       

                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

چاره ...

                

                           

                         سکوت  ِ  ابدی  را ...

                         چاره  جز  لب بر لب  نیست ...

                

                       

                            

                            

                                 

                              

                                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

سکوت ...

                      

                        

                           سکوت ...

                          جهانی ترین  زبان  ِ  دنیاست ...

            

            

                

                    

                          

                         

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٤٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

سرنوشت ...

           

                            

                      تقدیر  یعنی ...

                      به  جای  ِ  آن  که  راست  بایستی  و آستین  ِ  همّت  را  بالا  بزنی ...

                      دولا شوی  و  شلوار  ِ  تسلیم  را  پائین  بکشی ...

          

            

                  

                

               

                 

                     

         

.

 

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

عزیز ...

         

                                   

                         خاطر  ِ  کسی  اگر عزیز  باشد ...

                         خاطره اش  امّا ...

                         قاتل  ِ  جان  می شود ...

             

               

                     

                 

                    

                  

                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

شکست ...

                     

                                  

                        لشکر  ِ  غم ...

                        به  هجوم  ِ  خاطره   یورش  را   آغاز   می کند ...

            

            

              

                

               

                 

                           

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

عاقبت ....

            

                             

                

                    پُشت  ِ  ابو قراضه ی  ِ   دل َم   نوشته ام ...

                    عاقبت  ِ  فرار  از  تو ...

               

              

                

                  

                    

                   

                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

فرصت ...

                   

                            

                  

                            در التماس  ِ  دست های َت ...

                            تو فرصتی ... ،

                            دست  نمی دهی ...

            

           

               

                   

                   

                 

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

کاسب ...

               

                           

                    روی  ِ  پیشخوان  ِ  دکان  ِ  خدا فروشی  نوشته  بود ...

                    کفر  ِ  نقد ...

                    به  از  ایمان  ِ  نسیه ...    

                     

                       

                           

                   

                          

                       

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

صداقت ...

                       

                            

                   کسی  که  گریه  می کند  را  می توان  خنداند ...

                   امّا  کسی  را  که  خودش  را  به  گریه  زده  نه  ...

        

             

                 

                

                  

                

                

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

خوش ...

               

                            

                         صدای   ِ سخن  ِ  عشق ...

                         سکوت  است ...

       

         

           

           

            

            

            

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

فرار ...

                  

                         

                            

             فرار  اشکالی  ندارد ... ،

             فرار  گاهی  راه  ِ  چاره  است ... ،

             اشکال  وقتی  بروز  می کند  که  از  خود َت  فرار  می کنی ... ،

             یعنی  بی چاره گی ...

           

               

                 

                  

                             

                 

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٥٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

تعریف ...

              

                          

                     تنهائی  یعنی ...

                     قرار  را  بر  فرار  ترجیح  دادن ...

         

               

             

              

                     

                  

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

تحریف ...

               

                            

                    به  کدامین  گناه  کشته  شدند ... ؟! ،

                    به  کدامین  گناه ...

                    زنده  مانده ایم  ... ؟!

              

                  

                  

                    

                     

                   

                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

مهمان ...

               

                              

                  خدایا  یه  چن سال  اومده  بودیم  خودت  رو  ببینیم ها ... ،

                  همه اش  تو  آسمون  بودی ...

          

             

                   

              

                

                 

                    

                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

حال ...

                                

                                        

                        می دانی ... ؟! ،

                        خود َم  رو  به  راه َم ... ،

                        حال َم  خوب  نیست ...

             

                        

                

                   

                  

                  

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٠۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

نتیجه ...

             

                   

                       کار  را  باید  به  نتیجه  رساند ... ،

                       من  امّا  ...

                       نتیجه  را  باخته ام ...

             

             

              

             

                 

                   

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٥٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

درد ...

               

                              

 
 
                    درد  یعنی ...
 
                    آدم هائی  که  کلیه ی  ِ   خود  را  در  مقابل  ِ  پول   فروخته اند ...
 
                    تعداد  ِ شان  متناسب  است  با ...

                    کلیّه ی  ِ   آدم هائی  که  خود  را  در مقابل  ِ   پول   فروخته اند ...
              
                     
                           
                          
                      
                              
                        
                          
                                  
               
                 
                    
                   
                   
                     
                      
                          
.
  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

عجیب ...

                    

                                       

               تو  درد  را  می کشی ...

               امّا  درد  تو  را  پاره  می کند ...

          

            

             

           

              

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٠٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

الاستیسیته ...

              

                                   

                    بر خلاف ِ  کش ...

                    انگار  این  درد  ِ  لعنتی  را ...

                    هر چه  بیشتر می کشی ...

                    بیشتر در  تو جمع  می شود ... 

         

             

             

                

                  

                

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٠٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

آزادی ...

                    

                  

                 برای   ِ آزادی  شیشه ی  ِ  سفید  را  نمی شکنند ... ،

                 اندیشه ی  ِ  سیاه  را  می شکنند ...

          

              

                     

              

                

                  

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

اینجا ...

                       

                                  

                     اینجا ...

                     یک  روز  ِ  خوب ...

                     همان  شب  ِ  بد  است  که  جلوی  ِ  خورشید  است ...

         

              

             

                

                  

                       

                   

                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

حکمت ...

                 

                    

                 حکمت  یعنی ...

                 پای َت  گیر  ِ  چیزی  باشد ...

                  که  در آن  دست  نداشته ای ...

             

              

              

                

                  

                  

                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

سابق بر این ...

                    

                        

                    قدیم ها  می زدند  تا  ما   برقصیم  ... ،

                    الان  می زنند ...

                    له ِ مان  کنند ...

                    گریه  کنیم ...

        

             

                

              

                

                  

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

گم ...

             

                             

                    سردرگم  از  گمشده   گم شده تر  است ... ،

                    گمشده  ...

                    در جائی  گم شده ... ،

                    سر در گم ...

                    در کسی ...

          

           

              

                    

                

                   

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۳٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

درد ...

              

                           

                        درد  یعنی ...

                        رفتن  راه  ِ  چاره  باشد ...

                        از  بی چاره گی ...

            

              

                 

                  

                   

                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

فرق ...

               

                       

                تفاوت  ِ  سفسطه  و فلسفه  در  این  است  که  ...

                سوفسطا  می تواند  از  یک  کلمه  کلی  سوء استفاده  کند ...

                امّا ...

                فیلسوف  نمی تواند  از  یک میلیون  کلمه  هیچ  استفاده ای  کند ...

         

            

         

              

             

            

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

دانش ...

                        

                              

 تنهائی یعنی ...

 می دانی دل َت چقدر می خواهد یک نفر را به شامی سینمائی تئاتری قدم زدنی دعوت کنی ...

  بعد هم می دانی دل َت چقدر گوه ِ زیادی می خورد ...

       

            

      

 

 

       

 

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

حرمت ...

            

                     

                            انزوا  محروم  می کند  ...

                            تنهائی  محترم  ...

       

          

         

          

          

          

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

متمایز ...

                                                      

                

    

              در  پی  ِ  لغت بازی   نیست َم  امّا ...

             همه ی  ِ  درد  ِ  تنهائی  در  خودخواسته  بودن َش  هست ...

              و  این  تنهائی  را  از  انزوا  متمایز  می کند ...

            

            

                 

                

               

                

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

تنهائی ...

               

                          

                       چیزی  که  امثال  ِ  من  از  آن  غافل ایم  این  است  که ...

                       تنهائی  که  حمله  می کند  ...

                       نتیجه اش  یا  آدم  ِ منزوی  است  یا  آدم  ِ تنها ... ،

                       فرق  در  تسلیم  و قوام  است ...

              

              

                 

                 

                  

              

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

تجربه ...

                

                           

                     زنده گی  انگار ...

                     تجربه ی  ِ  بزرگ شدن  کنار  ِ  دیگران  که  نه ...

                     تجربه ی  ِ  کوچک شدن  جلوی  ِ  دیگران  است ...

         

                   

                   

                     

                   

                  

                         

                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٥٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

بهشت ...

              

                                 

                         تنهائی  یعنی ...

                         بروی  بابای  ِ  مدرسه ات  را  بغل  کنی ...

                         های های  زار  بزنی  که ...

                         علیقلی ...

                         دیگر فرشید فرهادی  نیست َم  ...

                         دوّم  ِ  ب ...

           

                    

                    

                         

                             

                            

                                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٥٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

واحد ...

                   

                              

 
 
                      آن قدر  دل گندُه  شده ایم  سهراب جان ...
 
                      که  دل  ِ  خوش ...
 
                      تنُی  چند ... ؟!
           
               
                  
                    
                    
                       
                          
                         
                                
                         
                           
                          
                        
                        
                           
                  
.
  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

منتظر ...

                    

                                          

                       این روزها  چه  بیهوده  منتظر َم  ... ،

                       مثل   ِ تمام  ِ  صندوق های  ِ  زرد  ِ  پُست ...

              

                    

                   

                   

                        

                    

                                

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

بایولوژی ...

              

                               

                  سوخت و ساز ...

                 خیلی خیلی  بیشتر از  داخل  ِ  بدن  در  بیرون  از  آن  صورت می گیرد ... ،

                  می سوزیم و می سازیم ...

                      

                               

                                                    

                                      

                              

                               

                                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

سرد ...

                         

                                

                             اراجیف  می بافم ... ،

                             فصل ِ سرد ِ دلتنگی دائمی  است ...

           

                       

                      

                       

                        

                           

                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

داستان ...

                     

                            

            

                      مجنون  ِ  جن زده ...

                      لیلی  ِ  لال ... ،

                      خسروی  ِ  خسارت خورده ...

                      شیرین  ِ  تلخ ... ،

                      یوسف  ِ  متاسّف  ...

                      زلیخای   ِ  لخُت  ... ،

                      کلاغ  ِ  قصّه  قار  ِ  رسیدن  به  ناکجا آباد  می زند ...

          

               

               

                 

                     

                  

                   

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

به جا ...

                

                                          

                      انگار  تنها  چیزی  که  در  زمان  ِ  دُرُست ...

                      در مکان  ِ  دُرُست  اتفاق  می افتد ...

                      رفتن است ...

             

                    

                     

                             

                         

                                       

                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

تمام ...

                        

                                   

                      تمام  شده ای ...

                      وقتی ...

                      از چاله ی   ِ ثانیه  و  دقیقه  و  ساعت ...

                      به  چاه  ِ  روز  و  ماه  و  سال  افتاده ای  ...

          

                

                  

                   

                      

                           

                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

پناه ...

               

                                 

                   اعوذ ُ بل اشک ِ من التنهائی ...

          

               

                   

                        

                   

                           

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

تنهائی ...

 

چون سلائق ِ مون به هم نمی خورد ...

 و من کوتاهی کردم و نخوند َم مطالب ِ ایشون رو  ... ،

تنهائی یعنی همین چیز ها ...

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

کمپانی ...

             

                         

                

                           تنهائی ...

                           سهامی  ِ  عام ... 

             

                 

                       

                      

                        

                       

                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

بوسه ...

                 

                                     

                         بوسه هائی  که  مَست  نمی کنند ...

                         مَسخ  می کنند ...

          

               

                 

                

                     

                  

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

درد ...

                            

                

                  

                        درد  یعنی ...

                        التماس  ِ  دست هایَ ت  محتوم  است ...

                        امّا ...

                        لمس  ِ  دست های َ ش  مقدور  نیست ...

          

               

                

             

              

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

یا رَب ...

              

                 

                                    

                               یار َم  نظر  ِ  تو  برنگردد ...

          

           

            

             

              

                   

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

خسته گی ...

         

                           

                   دغدغه ی  ِ  نوشتن   قلم   را   می خراشد ...

                   نوشتن  ِ  دغدغه  ...

                   روح   را ...

              

              

                      

                 

                      

                            

                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

ادبیات ...

                       

                            

                     زمان  ِ   ما  ...

                     ضدّ  ِ  حال  ِ  استمراری  است ...

           

              

              

              

                   

                 

                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

تو ...

             

                              

                     شعر ...

                     وزن  و قافیه  و آهنگ  می خواهد ... ،

                     شاعر  امّا ...

                     تو  را ...

         

            

             

                

            

            

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

تنهائی ...

         

                         

                           خدایا ...

                           تنهائی  نکشیدی  خدائی  یاد َت  برود ...

         

             

                 

                 

                  

                   

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

حرف ِ اضافه ...

            

              

               

                             

                    همه  در  زنده گی  جا  می افتند ... ،

                    من  امّا ...

                    از  زنده گی  جا  افتاده ام  ...

             

               

                 

                         

                       

                     

                                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

صرف ِ افعال ...

                   

                        

                    کشید َم ...

                    کشیدی ...

                    کشید ... ،

                    می کشم ...

                    می کشی ...

                    می کشند ... ،

                    دارم می کشم ...

                    داری می کشی ...

                    دارند می کشند ... ،

                    خواهم کشید ...

                    خواهی کشید ...

                    خواهند کشید ...

                           .

                           .

                           .

                     درد ...

                     فارغ  از هرچه  ضمیر  و  زمان  ...

                     ما  را  صرف  می کند ...

          

             

                 

                         

                     

                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

لب پَر ...

              

                                

                            لب  پریده ...

                            بلور  ِ  اشک های  ِ  من  است  ...

                            که  از  خواب  ِ  بوسه ی  ِ  تو  پریدم  ...

           

             

                 

                         

                 

                    

                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

خریدار ...

               

                  

                       بُغض  را  ...

                       همه  امّا ...

                       شکسته  خریدارند ...

            

              

               

                 

                 

                   

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

اخم ...

                     

                                  

                      به  یک  خنده ی  ِ  ساده   نیازمندیم ... ،

                      ترجیحا  لبخند ... ،

                      واجدین  ِ  شرایط  لطفا  به  آدرس  ِ  زیر  مراجعه  فرمایند ...

                      روبروی  ِ  آینه ...

 

                 

                  

                         

                       

                    

                                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

چاه ...

             

                               

                        نقطه ی  ِ  پایان ...

                        افتاده  ته  ِ  وَیل  ِ  سکوت ... ،

                        این  همهمه  را ...

                        پایانی  نیست ... 

              

                  

                     

                    

                         

                       

                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

نقش ...

            

                                

                            شعر ...

                            نقاشی  ِ  سکوت  است ...

       

            

                

              

             

          

            

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٧ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

هندسه ...

               

                                 

                     در  تواتر  ِ   روی  ِ  پاره خط ّ ِ   تولدّ  و  مرگ ... ،

                     نقطه ی  ِ  پرگار  کجاست ... ؟!

        

            

               

                

             

                 

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٧ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

درک ...

             

                       

                         انگار ...

                         درک  ِ  دُرُست  از  زنده گی ...

                         در  به دَرَک  گفتن  است ...

           

            

                  

             

             

            

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٧ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

سکوت ...

             

                        

         بی اختیار فرمان  را کج می کنی  توی  ِ خاکی ...

         دو سه  کیلومتر دور می شوی ...

         کنار  ِ یک  کوره ی  ِ  آجر پزی  ِ  فرو ریخته ...

         با تمام  ِ  توان  داد  می زنی ...

         آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی  ی ی  ...

                              .

                              .

                              .

          دو سه  تا  کبوتر از  بالای  ِ  مخروبه  می جهند  به  آسمان  ...

       

           

              

               

            

             

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٧ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

سخت تر ...

               

                           

                    کسی  که دست َ ش  خالی  است  گیر  است ... ،

                    کسی  که  آغوش َ ش  خالی  است ...

                    زمین گیر ...

           

                

                        

                    

                   

                

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

بی خاصیت ...

          

                               

                 می گویند  زنده گی  را  باخت ... ،

                 من  به  مرگ  هم  باخته ام  ...

        

           

            

             

              

                

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٥۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

هم معنی ...

               

                                 

                   عشق  و درد  هیچ  حرف  ِ  مشترکی  ندارند ...

                   امّا ...

                   تمام  ِ  حرف هاشان   یکی  است ...

                               

                      

                      

            

            

             

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

سلام ِ خدا بر او باد ...

                

                             

                         رسول  ِ   تنهائی ...

                         حضرت  ِ  درد ...

          

            

           

           

             

          

           

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

در ...

              

                            

                     لامذهب  شانس در ِ  خانه ی  ِ  آدم  را  نمی زند  ...  ،

                     تازه  تقدیر هم  می مالد   به   در  ِ  آدم ...

       

           

             

             

              

             

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

گران فروشی ...

              

                          

                     بی هیچ  تعزیری  امّا ...

                     اوّل  گران فروشی  ِ  عالم  ...

                     سیب  ِ  بهشت  بود ...

        

            

           

           

            

              

                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

مظلوم ...

                     

                                 

                      خوب  شد  نیستی  عیسی جان ... ،

                      وگرنه  که  این روز ها ...

                      مُرده  زنده  کردن َت  بیشتر  ظلم  بود  تا  مُعجزه ...

          

              

               

                 

                     

                    

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

کافور ...

                      

             

              

     تنهائی کافور دارد ... ،

     لوَندی  یا  صَلابت  را  می بینی ...

     لبخند  می زنی  ...

     خداحافظی  می کنی  می روی  کپه ات  را  می گذاری  روی  ِ  بالش  ِ هق هق های َت ...

        

          

                  

              

                   

                   

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

عکس ...

                   

                                

                   آدم  تنها  که  باشد ...

                   عاشق  ِ  عکس  هم  می شود ... ،

                   انگار  که  تنهائی ...

                   فقط  دنبال  ِ  جمع کردن  حسرت  است ...

        

              

              

           

             

              

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

سوال و جواب ...

             

                        

                   "  باید  فرار  کنم  "   ترس  است ...  ،

                   به   کجائی اش   امّا ...

                   درد  ...

        

           

         

            

               

             

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

تکرار ...

              

                           

                            امروز ...

                            همان  دیروزی  است ...

                            که  لباس  ِ  فردا  را  پوشید ...

         

             

             

                

                

              

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

دوست ...

                      

                      

                             درد  کشیدنی  نیست ... ،

                             افسار  می بندد ...

                             می کشاند ...

                             می کشاند ...

                             می کشاند ...

                             هرجا  که  خاطر خواه ِ  اوست ...

            

              

                 

                

                

                   

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

ریاضیات ...

                    

                                    

                    تنهائی  ِ لعنتی  اوّل ترین  مفهوم  ِ  ریاض(ت)ی ِ   دنیاست ... ،

                    با خودش ...

                    فقط  بر  سر  ِ  یک نفر  بخش پذیر  است ...

             

                 

                  

                     

                          

                     

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

یر به یر ...

                 

                                  

                       "  این   به   آن   در  "   را ...

                       من  می فهمم  ... ،

                       تو  قید  ِ  من  را  زدی ...

                       من  قید  ِ  زنده گی  را ...

          

          

             

              

             

              

                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

گاهی ...

              

                        

                       گاهی  مدّت ها  خیره  شدن ...

                       مدّت ها  سکوت ...

                       مدّت ها  گریه ...

                       گاهی  ...

                       مدّت های  ِ  لعنتی  هم  هیچ کاری  از  پیش  نمی برند ...

       

             

                                       

                                      

           

                 

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

واحد ...

               

             

                  گستره ی  ِ  کائنات  را  با  سال  ِ   نوری  می سنجند ...

                  گستره ی  ِ   یآس  را ...

                  با  سال  ِ  دوری  ...

       

        

          

         

           

            

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

بهتر ...

                   

              

                   دوست داشتن  خوب  است ...

                   داشتن  ِ  دوست ...

                   خوب تر ...

      

      

         

        

          

          

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

سرنوشت ...

                       

                                     

                     انگار  ناف  ِ  همه ی  ِ  درهای  ِ  عالم  ...

                     با  رفتن  بسته شده ...

       

          

           

           

              

         

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

قصّه گو ...

              

                          

                     نشسته  بر تارک  ِ  پائیز ...

                     خسته  از  نرسیدن ...

                     در  من ...

                     کلاغی  گوش  به  زنگ  ِ  قصّه ی  ِ  رسیدن  است ...

     

       

          

         

          

          

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

مُعجزه ...

               

                           

                 

                     این  روزهای  ِ  خدا  انگار  ...

                     مُعجزه ... 

                     در مُعجزه شدن  است ...

             

             

               

               

                 

                 

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

مشق ...

                 

                             

                     برای  ِ  ما  که  مشق ِ مان  بود ...

                     کاش  تصمیم  ِ  کبری ...

                     بی خیالی  بود ...

           

              

            

               

                

               

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

شبیه ...

                          

                             

                 

                             تنهائی  یعنی ...

                             ما  در  بی تفاوتی  بی شباهت  نبودیم ...

         

            

           

            

               

             

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

تنهائی ...

              

                                

                             تنهائی  یعنی  ...

                             جاذبه ی  ِ  تفاوت ها ...

                             کمتر  از  دافعه ی  ِ  مشابهت هاست ...

       

          

           

         

          

         

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

مدارا ...

                

                            

                   همه  با  من  خوب  تا  می کنند ... ،

                   البته  زنده گی هم  خوب  آدم  را  تا  می کند ...

        

            

               

              

                

               

             

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

اثاث کشی ...

                      

               

                   

                     خانه  را  عوض  کردم  عزیز َم  ... ،

                     جای  ِ  همه  چیز عوض  شده ... ،

                     جز ...

                     گریه های   ِ روی  ِ  بالش َم ...

             

              

                  

                   

                    

                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :

حقیقت ...

                            

                         

                               قدیم ها ...

                               حرف ِ  حقّ   تلخ  بود ... ،

                               امروزها  امّا  انگار ...

                               حرف ِ  تلخ   حقّ   است ...

          

                

                            

              

                  

                  

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
تگ ها :