هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مشق ...

                    

                       

                         مداد  توی  ِ  دست ِ مان  ...

                         مشق  ِ  کودکی  ... ،

                         داد  توی  ِ  گلومان  ...

                         مشقّت  ِ  بزرگی ...

        

           

             

             

                 

                

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

رد ...

             

                 

              

                                صحن  ِ  یاد َم ...

                                گل آلوده ی  ِ  ردّ ِ  پائی  است ...

                                که  هرگز  نیامد ...

 

      

        

            

          

           

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

عالی ...

                  

                                

                       اعیان بودن  خوب  است ...

                       عیان بودن  عالی ...

         

              

               

             

             

           

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٥۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

بغرنج ...

             

                          

                       مایه ی  ِ  تاسّف  اینجاست  که ...

                       حرف های   ِ برای  ِ  گفتن ...

                       لزومن  حرف های  ِ  برای  ِ  شنیدن  نیست ...

         

             

              

             

                

             

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

تنهائی ...

               

                                 

                       تنهائی  یعنی ...

                       نرنجیدن  ِ  من ...

                       تو  را  برنجاند  ...

      

          

         

          

            

          

           

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

یادآوری ...

                 

                                   

                          خدا جان  ...

                          برای  ِ  مُردن  باید  زنده  بود ...

       

            

               

              

                 

                 

               

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

بی چاره ...

                                      

                            

                               چاره  هم  ...

                               بیچاره  از  تو  ...

    

        

          

            

               

                 

              

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

معرفت ...

                 

                         

                           از درد  مَرد تر  ندیده ام  ...

                           ایستاده  به  پای ِ  آدم  تا  دم ِ  مرگ ...

          

           

              

           

               

             

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

هم سنگ ...

                 

                      

                      درد  می دانی  چیست ... ؟! ،

                      تمام  ِ  کرور کرور  هستن هام  ...

                      نمی ارزد  به  هیچ  ِ  نیستن  ِ  عاشقی ...

            

                   

                 

               

                  

                  

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

بغل ...

                 

                                

                           بی بغل  آدم  نمی میرد ... ،

                           امّا  زنده گی  هم  نمی تواند  بکند ...

       

             

                   

                  

                    

                    

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٥٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

گدائی ...

                

                           

                      روزی  می آید ...

                      گدایان  ِ  این شهر  خواهند  گفت :

                      برادر ...

                      یک  بوس  لطفا ... ،

                      خواهر  ...

                     یک  بغل  لطفا ...

         

            

              

                

            

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

بالین ...

                       

                        

                          از  نشانه های  ِ  بالینی  ِ  تنهائی ...

                          بالش  ِ  خیس  است ...

                  

               

              

              

                    

                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٤ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

فرق ...

                             

                       

                      کمد  ِ  اتاق  خوابی  که  در  آن  لباس  ِ  زنانه  نباشد  ...

                      با  رختکن  ِ  مردانه ی  ِ  غسالخانه  هیچ  فرقی  ندارد  ...

        

              

             

              

                

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٤ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

منطق ...

              

                                

       منطق ...

       سلسله  تحلیل هائی  است  که  دیگران  را  قانع  کند  کار  ِ من  خیلی  درست  است ...

        

          

          

            

            

             

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٤ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

آتش ...

                  

                                

                     نه  کبریت  و  فندک  و  ذغال  و  چوب ِ خشک  می خواهد ...

                     نه  چخماخ  و صاعقه  و  کاه  و جنگل ... ،

                     فقط  دل  می خواهد  ...

                     آتش  ِ  یاد  ِ  تو ...

    

           

       

              

               

            

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

تلف ...

                

                    

                   به  رفتن ...

                   تو زمان  را  تلف  نکردی  و ...

                   به انتظارَت  ...

                   زمان  من را  تلف  کرده ...

        

       

         

           

          

          

          

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

توبه ...

                    

                       

                       خواستن  گناه  نیست  امّا ...

                       تو  را  نخواستن ...

                       گناه  ِ  کبیره  است ...

      

      

        

          

          

          

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۱٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

نامُراد ...

              

                 

                            انگار ...

                            من همان َم  که زبونی  کشم  از چرخ ِ  فلک ...

                            چرخ  بر من  زند  ار غیر ِ  مُرادَش  گردد ...

        

        

         

      

         

        

   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٥۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

بد نام ...

                

                            

                            تنهائی  ِ  آدم هایی  مثل  ِ  من ...

                            مثل ِ  گدائی  ته ِ  یک  کوچه ی  ِ  بُن بست  ...

                            فقط  اسم  بدنامی  دارد ...

      

          

        

          

          

           

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٤٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

عصبی ...

                  

                           

                    تعبیر ِ  همه ی  ِ  کابوس های َم   نیامدن  ِ  توست ... ،

                    بیا  و با  آمدنَ ت ...

                    ب.ش.ا.ش  به  تعبیر ِ  همه ی  ِ  کابوس های  ِ  دنیا ...

      

         

        

           

            

            

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

تقدیر ...

             

                            

           

                    تقدیر  یعنی آن چیزی  که  بخواهید  برای  ِ  شما  مقدور  می شود ...

                    نه  این که  آن  چه  خدا  بخواهد ... ،

                   البته  همه ی  ِ  سوء برداشت  ِ  امثال  ِ  من  در  تعریف   ِ خواستن  است ...

        

            

                

                  

           

            

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

خدا نکند ...

               

                                   

                     گاهی  فکر می کنم   ان شاء الله   یعنی :

                     خدا   مانع  ِ   بسیار  بزرگی  است  ...

         

             

             

             

            

             

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

شکست َم ...

          

                                     

                خُب  این که غرور ِ  آدم  بشکند  یک مسئله  است ... ،

                این که غرور ِ آدم  پیش  ِ  چه  کسی  بشکند  مسئله ی  ِ  دیگری  است ... ،

                از همه  مسئله تر امّا ...

                شکستن  ِ  غرورَت  پیش  ِ خود َت  است ...

           

            

               

                   

                

                  

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

صداقت ...

                   

                

                   

                 البته  گاهی هم  یواشکی  توی  ِ  دل َم  بهت  می گویم :

                 خاک  بر سر َت  که  نیامدی  ...

         

             

          

              

                     

              

                     

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

عدالت ...

                      

                              

                   تنها عدالتی  که  خدا  می تواند  مدعّی  ِ  اجرای  ِ  آن  باشد ...

                   مرگ  است ...

         

              

              

                

              

             

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

عاشق ...

                        

                            

                           عاشق ...

                           از یک  سوراخ  هزار بار  گزیده  می شود ...

     

           

             

           

            

              

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

تو ...

                      

               

               

                             هر که  یاد َت  بیش ...

                             درد َ ش  بیشتر ...

      

            

            

          

              

               

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٠٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

دهان ِ سوخته ...

                  

                                     

                            حکمت  یعنی ...

                            در مقابل  ِ  عمل  ِ  انجام  نشده  قرار  بگیری ...

        

            

            

              

         

             

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٤٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

آغوش ...

                           

                               

                             بوسداروی  ِ   پس  از  مرگ ...

      

             

              

                

                  

              

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٥۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

متناسب ...

                   

                             

                                   

                          دل تنگی هام  آن قدر  بزرگ  شده ...

                          که دیگر فقط  در  آغوش   ِ خدای  ِ  لعنتی  جا  می شود ...

       

           

             

              

            

             

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٥٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

انتقام ...

 

 

 

                           خدای  ِ  متعال ...

                           از  بنده اش  در  برابر ِ  بلایا  و حوادث  محافظت  می کند ...

                           تا  خود َش با  دست های ِ  خود َش  او را  بُکشد ...

 

 

 

 

 

 

 

 

د

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

مُژدگانی ...

                       

                       

                             

                       اشک َم  از  چشم  چکید  و  من  ِ  مجنون  را   گفت ...

                       مُشتلق  ده  که  دو  صد  بغض  ِ دگر  در راه  است ...

        

             

               

               

              

                   

              

                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

اجتناب ...

                    

                      

                           

                          ای  که  از  کوچه ی ِ  تنهائی ِ  من می گذری ...

                          بر حذر باش که  دل می شکند  بُن بست َ ش ...

         

            

                  

                     

                  

                 

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

یکسره ...

                   

                      

                    

                        کار  به  اشک  نمی رسد ...

                        از  چشم هام  بُغض  می ریزد ...

       

       

          

           

             

            

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

خیال ...

                           

                        

                     

                         خیال کردن ...

                         از یک جائی به بعد ...

                         جهالت است ...

                         وحشیانه است ...

                         فحش ِ بی ناموسی است ...

                         عجز است ...

                         گریه است ...

                         گریه است ...

                         گریه است ...  

      

                

                     

                

                 

                  

           

.    

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

ضرب المثل ...

                

            

           

                              این  روزها  ...

                              نپرسیدن  عیب  نیست  ... ،

                              دانستن  عیب  است  ...

                  

             

                          

                  

                

                

                

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

آغوش ...

                     

                                             

                          

                                 آغووش ... ،

                                 آآخ خ خ ... !

                                 کوش ... ؟!

          

                 

                    

                 

                                

            

                          

                     

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

خسته ...

                    

                                   

                        به  قلب َم  می گویم :

                        بایست  کمی  درباره ی  ِ  مرگ  حرف  بزنیم ...

         

             

              

              

             

              

            

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

من ...

                   

                          

                         من  سوخته ی  ِ  خیالی  خام َم ...

        

        

            

            

             

             

              

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

شهر ِ هرت ...

                           

                                   

                       تنهائی  گنده لات  ِ  شهر  ِ هرت  ِ دنیاست ... ،

                       خود َش  به  اشاره  و  تماشا  ...

                       دمار ِ  آدم  را  نوچه هاش  در می آورند  ... ،

                       تردید  و ترس  و یاس ...

            

                   

                 

                

                    

                  

                     

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

حکمت ...

                

                                    

                         نه  کبر  و  نه  جهل  ... ،

                         شیطان ...

                         اولین  قربانی  ِ  حکمت  بود  ...

              

              

               

               

                 

                    

                   

                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

سرایت ...

                                

                                         

                    مشکل  اینجاست  که  ترس  بد جور  واگیر  دارد ...

                    شجاعت  ِ  لعنتی  یک ذرّه  هم  مُسری  نیست ...

                       

                      

                       

                        

                           

                          

                                   

                                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

خوشبختی ...

                                       

                                      

                       اینجا ...

                       آدم  ِ  خوشبخت تر  کسی  نیست  که  شادی  ِ  بیشتری  دارد ... ،

                       کسی  است  که  غم  ِ  کمتری  دارد ...

         

                 

                

                         

                       

                          

                        

                        

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

تمام شده ام ...

                    

                                    

                             وقتی  خواب ...

                             برای  ِ  فرار  از  بیداری  باشد ...

                             تمام  شده ای  ...

              

                  

                    

                            

                                       

                          

                                          

                                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

خزان ...

                   

                        

                   

                            از  مهر که  نه ... ،

                            پائیز ...

                            از  بی مهری  شروع  می شود ...

                   

                 

                         

                             

                                  

                                       

                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٧ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

کمک ...

                      

                         

                           انسان  خیلی  ضیف  است ...

                           ولی  ...

                           به خدا  این  خداست  که  به  کمک  احتیاج  دارد ...

           

                 

                     

                

                   

                     

                       

                                      

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٧ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

سیاه ...

                     

                            

                               بالاتر  از  سیاه  ...

                               رنگ  نیست ...

                               ولی  ...

                               روزگار  هست ...

        

            

            

                  

                 

                

                 

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

موتوری ...

                   

                        

                  

                 وقتی  یه  خانمی از پشت  صورت  ِ ش  رو  گذاشته  رو  شونه ی  ِ  آقا  و ...

                 دستاش  حلقه خورده  دور  ِ  کمر ِ ش  ... ،

                 درد  ِ  سردی  و خالی بودن  ِ  پشت  رو ...

                 من که  موتور سوارم  بیشتر می کشم  ...

            

                   

                        

                  

                            

                              

                                      

                             

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٢٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

من ...

                 

                         

                    

                        من  امتداد  ِ  همه ی  ِ  جادّه هام  ... ،

                        از  یک  سو  به  نیامدن  ...

                        از سوی  ِ  دیگر  امّا ...

                        به  نرسیدن  هم  ...

                

                  

                     

                       

                               

                        

                     

                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٤۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

غریق ...

                 

                         

                

                         غرق  شدن  در  یک  لیوان  ِ  آب  ...

                         که  جای  ِ  رُژ  رو  لبه ش  ِ  ...

         

                

                  

                      

                          

                          

                              

                        

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

پلهّ پلهّ ...

                       

                          

                             

                           قلهّ   قلهّ   تا   خدا  ...

         

               

               

                

              

                  

                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

ضرب المثل ...

                   

                       

                                             

                          مُهر و سجّاده  هفت دست ...

                          خود  و خدا  هیچی  ...

             

                     

                     

                         

                        

                      

                     

                   

                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

تنهائی ...

                              

                                        

                  سهراب  به  لطافت  ِ  شعر  گفت  ...

                  " ماه  بالای  ِ  سر  ِ  تنهائی  است  ... " ،

                  من  به  کراهت  ِ  بُغض  می گویم  ...

                  زمین  زیر  ِ  پای  ِ  تنهائی  است  ...

                  

                    

                      

                               

                                

                         

                               

                                  

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

گم شده ...

                         

                                       

                            من گم شده ام ... ،

                            از  یابنده  تقاضا  می شود ...

                            من  را  به  حال  ِ  خود َم  رها  کند  ...

           

                    

                        

                      

                                 

                            

                                    

                                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

شک ...

                   

                                  

                  

                   شک هام   بد جور  تعمیم  پیدا  کرده اند  ... ،

                   از ...

                   این  که  مسلمان َم  یا  مسلمان زاده  ... ؟! ،

                   به ...

                   این  که  انسان َم  ...

                   یا  انسان زاده ... ؟!

          

                   

                     

                       

                    

                      

                     

                       

                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٥٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :

خود باخته ...

                           

                       

                           

                       من ...

                       مدیون  ِ  تمام  ِ  دل باخته گان  ِ  عالم َم ... ،

                       دل  داشت َم   و  ...

                       خود  باخت َم   ...

             

                     

                    

                       

                    

                      

                      

                       

                               

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
تگ ها :