هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کنایه ...

                  

                                   

               خدا  خودَش  بزرگ  است ...

               کنایت  ِ  ادبی  ِ  انسان  خیلی  حقیر  است  می باشد  ...

             

                  

                    

                 

                 

                    

                       

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٥٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

آمین ...

                          

                                

          

                       خدا  هیچ  بنده ای ش   رو  محتاج  ِ  خدا   نکنه  ...

          

            

           

            

             

            

             

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٢٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

مشکل ...

                  

                                    

                   مشکل ...

                   آگاهی  نداشتن  نیست ... ،

                   آگاهی  نخواستن  است ...

   

        

          

           

          

            

           

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

حکمت ...

                 

                   

                 حکمت ...

                 وجه  ِ  مثال  ِ  مثل  ِ  نگاه  ِ عاقل  اندر  سفیه   است ...

         

         

          

          

          

         

         

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

ناامّید ...

                    

                    

            

                           نام  خدا  که  می آید  ...

                           کافر  اخم  می کند ...

                           مومن  لبخند  می زند  ...

                           نا امیّد  امّا ...

                           تف  می اندازد ...

           

         

            

             

                

              

                

              

                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

مَرد ...

                     

                                

                     دست  را  کوتاه   از  لمس  ...

                     چشم  را  نابینا   به  شرم  ...

                     تنهائی  ِ  لعنتی  امّا  ...

                     شامّه  را  قوی  می کند  ... ،

                     تنهائی  من  را  سگ  کرده  ... ،

                     سگی  که  به  ردّ ِ  بوی  ِ  خوش  ِ  زن ...

                     دم  به  زوزه ی  ِ   آه   می دهد ...

                      

                     

                                  

                                

                             

                                 

                           

                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

سایه ...

                

                                   

                              آوار  صفت ها  ...

                              درخت  را  قطع  می کنند ...

                             به  سایه ی  ِ  دیوار  امیّد  ببندیم  ...

          

            

               

                 

                 

                

                 

                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

حق ...

                                          

                     

                   

                     این  که  حق  با  هیچ کس  نباشد  خیلی  امیدوارکننده تر  است ...

                     تا  این  که  حق  با  همه  باشد ...

                        

                

                    

                     

                      

                 

                   

                  

                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۳٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

مشت نمونه ی ِ خروار ...

                         

                     

             

                  کار  ِ  بنده ی  ِ  خدا   قهر قهر  تا  روز  ِ  قیامت  و  ...

                  کار  ِ  خدا  ...

                  قبر قبر  تا  روز  ِ  قیامت  ...

              

                  

                   

                

                

                 

                  

                  

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

تنهائی ...

                         

                             


                      تنهائی  ...

                      وجه  ِ  تمثیل  ِ  هزار  سر  و  یک  سودا ست ...

        

        

            

           

          

           

           

         

   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

التماس ...

                  

                                 

                         نرو  ...

                         دردناک ترین  التماس  ِ  جهان  است ...

        

           

           

          

         

            

             

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

سایه ...

                    

                

             

                         دیوار  که  آوار  شد ...

                         سایه ی  ِ  کنار  ِ  دیوار رفت  ... ،

                         همسایه ی  ِ   دیوار کناری  هم   ...

          

            

            

                

                 

                

                

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

من ...

                        

                

                  

                             انتظار  ِ  گذشتن  ِ  زمان ...

                             در ...

                             انتظار  ِ  زمان  ِ  گذشتن ...

          

            

                 

                

              

                       

                  

                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

اسم ِ اعظم ...

                     

                           

                                  

                     یک  واژه ...

                     جائی  میان  ِ  این  همه  جمله هائی  که  نوشته ام  ...

                     اسم  ِ  اعظم  بوده  ... ،

                     این  چنین  که  لخَت  و  گنگ  من َم  ...

           

                       

                           

                               

                               

                             

                         

                      

   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

استهلال ...

                  

                                           

                    

                       با چشم  ِ  خیلی غیر ِ مسلحّ  هم  معلوم  است ...

                       هلال  ِ  قامت  ِ  شکسته ی  ِ  بیوک  آقا  ...

              

                         

                    

                         

                                

                         

                                 

                                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

ز ... ه

                    

                         

                              

                        بر  افلاک  نشسته گان  در  جائی ...

                        در  استهلال  از  ماه  ... ،

                        بر  خاک افتاده گان  در  جائی  ...

                        در  اضمحلال  از  آه  ...

          

           

              

               

                 

                 

                    

                   

                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

مبارک ...

                              

                     

                           

                            رویت  ِ  روی َت  ...

                

                         

                            

                              

                                   

                                  

                                     

                                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

تو بی اور نات تو بی ...

                                    

                   

                    

                            مسئله  این  است ...

                            بودن           ِ  تو  ...

                            یا ...

                            نبودن          ِ  تو  ...

        

            

            

              

               

                

             

                       

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٤٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

خیانت ...

                              

                   

            

           خیانت  فقط  این  نیست  که  شلوار ِت  رو  برا  بی ناموسی  از پات  در بیاری ... ،

           به  این َم  هست  ...

           که  کفش  ِ ت  ر و برا  رفتن  به  پات  کنی  ...

        

         

          

            

            

               

              

                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۳٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

ساعت ِ صفر ...

                    

                

                  

                از  یک  جائی  به  بعد  دغدغه ی  ِ  زمان  بی معنی  می شود ... ،

                می نشینی  گوشه ی  ِ  اتاق ...

                به  ثانیه هائی  که  با  عشوه ی  ِ  شتر  ِ  مرگ  عبور  می کنند ...

                یک  بیلاخ  ِ  از سر  ِ  میل  نشان  می دهی  ...

         

             

                

                      

                  

                  

                   

                        

                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

رفتن ...

                  

                               

            

                       کفش ها  را  رو به  در جفت  نکنید ...

                       تن  ِ  دیوار  ِ  خانه  می لرزد ...

          

                     

                  

                       

                             

                               

                    

                

                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٥۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

من ...

                    

                                        

            

                          من  اتفاقی  بودم  ...

                          که  افتاد  و شکست  ...

            

              

                     

                  

                        

                         

                         

                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

اتفاق ...

                        

                                          

                   بعضی  اتفاق ها  نمی افتند ... ،

                   می اندازند ... ،

                   پرت می کنند ... ،

                   لگد می زنند و له می کنند ...

        

           

         

                

               

             

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

فقیر ...

                   

                                 

         

                            فقیر  یعنی  بی بَغل ...

       

            

               

             

               

              

                 

             

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

استغاثه ...

                   

                                    

                          یا مُجیب َ البَغلات ...

          

                 

                       

                     

                     

                

                 

                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

پرواز ...

                   

                       

                     جَلد  ِ تنهائی  شده ام ... ،

                      به  پَر  چین  ِ  زمان ...

              

                      

                            

                               

              

                       

                      

                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

بُن باز ...

                      

                                                                

                

                      بن بست های  ِ  لعنتی  فقط  برای  ِ  رسیدن  هستند  ... ،

                      وگرنه  که  برای  ِ رفتن  ِ  لعنتی تر ...

                      انگار  همیشه  راه  باز  است  و  جاده   دراز  ...

          

                 

                           

                       

                           

                          

                       

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

لطف ...

                   

                                   

             در دایره ی  ِ قسمت  ،  ما " انگار نه انگار" یم  ...

              

                       

                        

                          

                         

                               

                    

                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

روستا ...

                     

                                        

          

                           زمین  لرزید  ...

                           به  خانه  برگشت ... ،

                           خودش  هم  لرزید ...

                           دیگر  به  خودَش  برنگشت ...

             

                  

                         

                      

                       

                    

                         

                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

آبادی ...

                             

                    

                

                      چوپانی که  نی  داشت ...

                      کلی  ناله  داشت  ...

                      برای  ِ  خانواده ای  که  دیگر  نداشت ...

          

                   

              

                     

                   

                           

                     

                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

سنگ ِ ترازو ...

                 

                         

                       

                         خدایا ...

                         این  سنگ ها  که  بر  سر  ِ  جیران  آوار  شد ...

                         سنگ  ِ  کدام  کفه ی  ِ  ترازوی  ِ  عدالت  بود  ... ؟!

                    

                      

                                

                                      

                       

                       

                         

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:۱۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

سیاست ...

                    

                                         

                       

                  برای  ِ  دل خوشی  ِ مان  بزرگ  ِ مان  می کنند ...

                  که  برای  ِ  سر خوشی  ِ شان  کوچک  ِ مان  کنند ...

           

                 

                     

                      

                        

                           

                          

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٤٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

درک ...

                   

                

                  

                 خدایا  تو همیشه  خیلی  بوده ای  ... ،

                 نمی دانی  هیچ شدن  چه  دردی  دارد  ...

           

                  

                      

                        

                      

                          

                        

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٢٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

عصبانی ...

                     

                    

        

                     جلوی  ِ  چشمان  ِ  ما   را  اشک   گرفته ...

                     جلوی  ِ  چشمان  ِ  خدا  را   خون  ...

            

           

             

              

              

                

                  

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

نصیحت ...

                    

                                   

                          مثل  ِ  زین الدّین  زیدان ...

                          خدایا  بیا  تو هم  در اوج  خداحافظی  کن ...

          

                     

                          

                      

                         

                      

                                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

واقعیت ...

                    

                              

                            این  خدا  آدم بشو  نیست  ...

         

          

          

          

            

          

         

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

تورّم ...

                    

                             

                      جان  ارزان  شده  ...

                      ولی  ...

                      مرگ  خیلی  گران  تمام  می شود  ...

            

             

               

                  

                      

                   

                      

                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

کرخت ...

                        

                                         

                      کاش  جای  ِ این  که ...

                      زلزله  درد  به  جان ِ مان  بیاندازد ...

                      درد  زلزله  به جان ِ مان  می انداخت ...

          

             

              

                

               

                

                  

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

زلزله ...

                     

                             

                         مثل  حس  ِ  افتادن  در  خواب  ... ،

                         مثل  ِ  یک  صدای  ِ  بلند  ِ  لحظه ای  ... ،

                         تکانی  می خوریم   و  ... ،

                         امّا  ...

                         دوباره  خواب  ما  را  می برد  ...

                   

                                   

                                     

                                        

                                              

                                        

                                        

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

قرب ...

                  

                                      

                    کسانی  که  می گویند  به  فیلان جای َم  ...

                    به  مقام  ِ  اطمینان  رسیده اند  ...

           

               

                       

                   

                         

                          

                           

                                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

خیلی دور خیلی نزدیک ...

                    

                                         

                        دور  یعنی  ...

                        هر  جائی  که  به  تو  نزدیک  است  ...

                   

                        

                            

                       

                             

                            

                                    

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

مسابقه ...

                      

                                 

                          تولدّ  خطّ  ِ  پایان  ِ  زنده گی  است ... ،

                          خطّ  ِ  پایانی که  امّا  ...

                          یک عُمر  طول  می کشد  ...

             

                           

                          

                                 

                              

                                

                              

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

واژه ...

                          

                                         

                اگر حقیقت  معلوم  باشد  همه جا  را  سکوت  فرا  می گیرد  ... ،

                واژه  نتیجه ی  ِ  پنهان  بودن ِ  حقیقت  است ...

           

                                    

                                      

                               

                                  

                                    

                                           

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

قدر ...

                    

                                 

             خدا  بعضی  وقت ها  واقعا  نشان می دهد  که  چه  قدر  است  ...

              

                 

                        

                          

                         

                       

                       

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

زلزله ...

                    

                                                 

                     خدایا   این  حکمت  ِ  مرگ  نیست  ... ،

                     تحکم  ِ  مرگ  است  ...

                

                 

                       

                         

                            

                       

                        

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

من ...

                                    

                                 

                        شده ام  تصویر  و  حرکت  ... ،

                        بی صدا  ...

                        بی روح  ...

                        درست  مثل  ِ  عکسی  در  قاب  ِ  زمان  ... ،

                        به  دست  ِ  روزگار  ...

                        از  دیوار  ِ  روز  آویخته  به  دیوار  ِ  شب  ...

                        از  دیوار  ِ  شب   آویخته  به  دیوار  ِ  روز  ...

                      

                             

                          

                                   

                                       

                                   

                                     

                                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

تکلیف ...

                  

                       

                          

                       خدا  را  ...

                       از  بلاتکلیفی  ِ  من  و  تب  و  تو  ... ،

                       تب  ِ  بی  تو  بودن  دارم  ... ،

                       تب  ِ  با  تو  بودن  هم  دارم  ... ،

                       تکلیف  ِ  تو  که  معلوم  است  قربان َت  بروَم  ... ،

                       ای  خاااک  بر  سر  ِ  تب  و  من  و  خدا  ...

                     

                        

                      

                          

                                

                               

                        

                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۳٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

قصد ...

                      

                               

                            جمعه  را  قصد  ِ  رفتن  نیست  ...

                            تو  را  قصد  ِ  آمدن  ...

              

              

                  

                     

                      

                       

                       

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

احیا ...

                               

                              

                              دست  ِ  تو  بر  سرَم  ... ،

                              از  این  قرآن تر  ... ؟!

             

              

              

               

                

               

                      

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

مومن ...

                                  

                                       

                             خدا  را ...

                             ایمان َش  به  تکامل  خدا  کرده  ... ،

                             نه  مسیر  ِ  تکامل  ...

                  

                                   

                             

                                      

                                

                                   

                                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

احترام ...

                         

                            

                      چاه  ِ  تنهائی  حُرمت شناس  است ... ،

                      علی  بر سر  ِ  آن   و ...

                      من  در  ته  ِ  آن  به  زار  زدن ...

              

                             

                                           

                                         

                                        

                                            

                                     

                                                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

شناخت ...

                     

                                  

                    عدم  ِ شناخت  از مرگ  باعث  ِ  نگرانی  می شود  ... ،

                    شناخت  ِ  زنده گی  امّا ...

                    باعث  ِ  وحشت  ...

                

               

                    

                     

                         

                     

                                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

مینیمال ...

                                     

                                                      

              مشکل  از  جائی  است  که ...

              خدا  در یک  کتاب  ِ  فیلان  صد صفحه ای  قید  ِ بنده گی  را  بیان می کند  و ...

              شیطان ...

              قاعده ی  ِ  زنده گی  را  با  مینیمال ...

                  

                    

                                

                                           

                                             

                                            

                                  

                                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

امّید ...

                    

                                   

                              امّید  به  غیر  است ...

                              نا امّیدی   از  خود ...

                

                    

                    

                      

                            

                     

                           

                                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

دُعا ...

                          

                                      

                   مهمترین  عایدی  ِ   دُعا  این  است  که ...

                   متوجه  می شوی  باید  دست  بر  زانوی  ِ خود َت  بگذاری  و  بلند شوی  ...

                     

           

   

          

                  

                               

                     

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

مرگ ...

                            

                      

                       مرگ  با  پایان  ِ  زنده گی  کامل  می شود ... ،

                       آغاز َ ش  تولدّ   بوده  ...

            

             

                   

                   

                       

                         

                                      

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

کمک ...

                                

                                 

                         بدَل  از ربّنا  و الغوث  و  فیلان  و  بیسار  ... ،

                         خدایا  ...

                         لطفا  آن  طرف َش  را  بگیر ...

                   

                                 

                            

                                  

                                

                                

                                     

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

بیگیر ...

                     

                                    

                          بی بغل  از  دنیا  نری  ...

                          بغل  ِ  دوّم  ُ محکم تر  بیگیر  ...

                

                               

                                   

                                     

                             

                                  

                                     

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

بد خیم ...

                      

                                      

                         بی بغلی  وقتی  مُزمن  بشود  ...

                         ریشه  می دواند  در  سراسر ِ  روح  ... ،

                         بی هیچ  علاجی  ...

                         می شود  سرطان  ِ  تنهائی  ...

              

              

                              

                          

                               

                                   

                                 

                                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

تنها ...

                  

                            

                      قاعده گی  ِ  آدم  ِ  تنها ...

                      به  خون  گریه  است ...

         

                           

                                 

                                    

                                  

                                      

                                                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

من ...

                       

                             

                        خاکستر من َم ... ،

                        بر  آتش  نشسته ... ،

                        به دَمی  بر  باد  ...

          

                  

                

                    

                          

                          

                               

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

رئالیسم ...

                       

                                  

                            جیرییینگ ... ! ،

                            شکست َم  ... ،

                            خیلی  رئال ...

             

                        

                             

                        

                           

                              

                                 

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۳۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

اطلاع رسانی ...

                  

                               

                        یک  مثلی  هست  که  می گوید :

                        مُرده ای  و خود َت  خبر  نداری  ... ،

                        ولی  ...

                        من  مُرده ام  و هیچ کس  خبر  ندارد  ...

                     

                

                            

                    

                           

                              

                                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

ادبیات ...

                       

                                          

                        سکوت  َم  ...

                        گریه ی  ِ  حذف شده   به  قرینه ی  ِ  معنوی  است ...

                 

                    

                       

                             

                              

                                

                             

                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۳٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

مدیون ...

                    

                        

              

                            من  این  کفر  را ...

                            مدیون  ِ  خدا  هست َم  ...

             

                        

                     

                            

                                 

                                     

                         

                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

صبر ...

                  

                                  

                      خسته گی ها  هم  قلابی  شده اند ... ،

                      قدیم ها  با  این  خسته گی  ِ  من  ...

                      حداقل  سه  نفر  می مُردند  ...

        

            

                

               

                 

                 

                   

                       

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

اطمینان ...

                      

                        

                     -   مطمئنی  چیزی ت  نیست ... ؟!

                     +  صد درد صد ...

              

                                      

                                     

                                      

                                     

                               

                                 

                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

برتری ...

                        

                          

                       قوی ها ...

                       دیگران  را  می بَرند  ... ،

                       قوی تر ها   امّا ...

                       به خود  ِ شان  نمی بازند  ...

            

                     

                   

                  

                    

                        

                         

                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

استحاله ...

                       

                     

            

                          دین زده گی  یعنی ...

                          تغییر  ِ  قصد  ِ  قربت ...

                          به  ...

                          قصد  ِ  غربت  ...

              

                     

                         

                              

                                     

                           

                     

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

خدابیامرز ...

                     

                                   

                       -  کی  مُرد ... ؟!،

                      +  چند سالی هست ... ،

                          دیروز به طور ِ  رسمی  دفن ِ ش  کردیم ...

       

               

                   

               

                          

               

             

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

بلا بدور ...

                        

                               

                          ولله  که  اینجا  ...

                          هر که  در  این  بزم  مُقرّب تر  است ...

                          جام  ِ  طلا  بیشتر َش  می دهند ...

          

                   

                            

                                  

                             

                                  

                                      

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

نشانه ...

                    

                             

                      مثلا  پرستو  نشانه ی  ِ  بهار  است ... ،

                      فیلان  نشانه ی  ِ  بیسار  است  ... ،

                      آدم زنده  هم  نشانه ی  ِ  زنده گی  است ...

                      ولی  لعنتی ...

                      به  آماج  ِ  تیر  ِ  غیب  ...

           

                  

                      

                     

                      

                      

                                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

بیا ...

                         

                            

                             آی ...

                                .

                                .

                                .

                            می بینی ... ! ،

                            حتیّ  درد  هم  ...

                            صدا  به  تمنّای  ِ   آمدن  ِ  تو   دارد ...

           

               

                                

               

                     

                                          

                                   

                                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٥۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

آیت ...

                           

                              

                         به خدا  قسم ...

                         این  مخلوقی  که  من َم  ...

                         نشانه ی  ِ  وجود  ِ  خدا  نیست  ... ،

                         نشانه ی  ِ  بی وجودی  ِ  خدا   است ...

         

                       

                         

                    

                        

                        

                          

                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

گفت و گو ...

                      

                                             

                     می گوید  از تنها  شدن  در  پیری  می ترسم ... ،

                     می گویم ...

                     از  پیر شدن  در  تنهائی  بیشتر  می ترسم  ...

          

                  

                      

                              

                             

                          

                                   

                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۳٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

کاربر ...

                   

                                   

                 کاربر ِ گرامی  با نام  ِ  کاربری  ِ  خدا ...

                 لطفا  برای  ِ اینکه  ثابت  کنید  روبات  نیستید  عبارت ِ زیر را  تایپ  کنید :

                 ان ّ َ مَعَ  العُسر ِ  یُسرا ...

             

                     

                            

                             

                                      

                             

                            

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

کابوس ...

                      

                                  

                             انگار  در  این  کابوس ...

                             از خواب  ...

                             بلند  نمی شوم  و  ...

                             کوتاه می شوم  ... ،

                             کوتاه ...

                             کوتاه  ...

                             کوتاه تر ...

                

                          

                            

                          

                                

                             

                                

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

داستان ...

                  

                       

                    به سیگار َش   پُک  ِ محکمی  زد ... ،

                    به  همکار َش  نگاه  کرد  و  گفت  :

                    دست هاش  انگار  خواهش  ِ  زنده گی  داشت ... ،

                    گر گرفت  و سیگار را  زیر ِ  پای َش  له  کرد  ... ،

                    صداش  کردند ... ،

                    رفت  بعدی  را  بشوید  ...

       

             

           

           

           

            

           

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٠٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

شایسته ...

                      

                                

                         همراه  شاید  شایسته ی  ِ  دوستی  باشد ... ،

                         دوست  ولی  بی گمان  ...

                         همراهی  شایسته  است ...

        

         

            

            

           

             

          

                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٥۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

اسیر ...

                 

                               

                       بی کس  اسیر  ِ  جبر  است ...  ،

                       تنها ...

                       اسیر  ِ  اختیار ...

               

                   

               

                   

                          

                   

                

                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

الم پیک ...

                     

                               

                     المپیک هم  سر َم  را  گرم  نکرد ... ،

                     این  الم پیک  شراب  ِ  چشمان َت  را می خواهد  ...

                     به  گرمی  ِ  دل ...

        

               

                      

                   

               

                 

                    

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

بد بخت ...

                   

                             

                         عاشق ...

                         سعادت  ِ  عادت  را  ندارد ...

         

              

                        

                    

                 

                        

                 

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

تصحیح ...

                     

                                   

                          من  که  باشد ... ؟! ،

                         یا  تو  اسمهُ  دوا  و  ذکرهُ   شفاء ...

           

                 

                             

                     

                          

                            

                     

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

تعلیق ...

                          

                         

                        تعلیق  یعنی  این  که  ...

                        برای  ِ  مُردن  جوان  باشی ...

                        برای  ِ  زنده گی کردن  پیر ...

             

             

               

                  

                 

                  

                  

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

حسابگر ...

                       

                                       

                  بعضی ها  ماندن  ِ شان هم  حساب کتاب  دارد ... ،

                  حساب کرده اند  ماندن   نسبت  به   رفتن ...

                  نون  ِ  بیشتری  دارد  ...

           

                        

                        

                  

                       

                             

                            

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

رفت ...

                      

                                      

                         رفتن  چه  جانی  می دهد ... ،

                         آن  که  می ماند  هم  چه  جانی  می دهد ...

         

                     

                          

                          

                          

                        

                           

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

دیوانه از قفس پرید ...

                        

                       

                                      دیوانه  ...

                                      از  نفس  بُرید ...

                  

                                    

                             

                          

                           

                                

                               

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

مجنون َم ...

                   

                          

                        آن  چنان  جنون  را  در  بر گرفته ام  ...

                        میم  ِ  مالکیت َ ش  دو  قبضه  دارم  ... ،

                        مَ جنون َم ...

                     

                    

                                  

                    

                                

                        

                           

                                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٥۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

فعل ...

                       

                                          

                         نمی دانم ... ؟!

                         کدامین  آه  غزل  ِ  قرب  ِ  نور  و  آبگینه  شد ...

                         که مرگ  ِ  بی صدای  ِ   دل   را ...

                         به  شکستن  فعل  می کنند ...

             

                     

                    

                

                 

                

              

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

تجربه ...

                            

                                    

                            می گوید ...

                            شک  دارم  کسی  مرگ  را  تجربه  کرده  باشد ... ،

                            می گویم ...

                            به  تجربه ی  ِ  زنده گی  مشکوک تر َم ...

        

               

                 

                

                

                 

               

                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

مغلوب ...

                  

                                      

            به صلیب  ِ  خدا  مصلوب َم   ای  دوست ...

         

          

          

           

             

            

              

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

گم شده ...

                         

               

                 از  یک  جائی  انگار  آدم  چند تا  می شود  ... ،

                 یکی اش  با  گریه  می دود  رو  به  عقب  ...  ،

                 یکی اش  با  ترس  پیش  می رود  ... ،

                 خودش  هم  می ایستد هاج  و  واج  ...

                 جائی  که  اصلن  معلوم  نیست  کجاست  ....

             

                  

                              

             

           

            

              

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

حبل ...

                  

                             

                             واعتصموا  را ...

                             به  ریسمان  ِ  الهی  چنگ زدیم   و  او  ...

                             به  دل  ِ  ما ...

          

                                     

                                       

                                   

                                          

                                

                                                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

نان بُر ...

                   

                                      

                                چَشم هات  ...

                                نان  ِ  شعر را  آجر  می کنند ...

                                به بُهت  ِ  هر چه  شاعر  ...

         

                 

                      

                    

                           

                               

                       

                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

مرگ ...

                   

                                

                                اتمام  ِ  کار  ِ  رفتن  ِ  توست ...

                                آمدن  ِ  ملکَ الموت ...

          

                        

                                

                                         

                                  

                                  

                                       

                         

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

آدم ...

                          

                                               

                            البته  آن  که  به  جائی  نرسد  ...

                            فریاد ... ،

                            آدم  است ...

        

             

                    

                  

                    

                      

                                                    

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٥٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

ضرب المثل ...

                      

                                

                                حرف  حرف  می آورد ... ،

                                حرف  ِ  تو  امّا ...

                                اشک  ...

              

            

                     

                   

                      

                                  

                           

                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

غم ...

               

                                

                              شب های  ِ غم ...

                              فردا  ندارد ...

            

          

               

             

                     

                   

                  

                    

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۳٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

دل ...

                      

                      

                           از  این  دل  ِ  سنگ  ِ  صبور ...

                           صبوری  رفت ... ،

                           دل  ِ  سنگ  مانده  ...

                   

                         

                   

                    

                                 

                        

                

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

استحاله ...

                             

                                

                       احساس َت  تبدیل  به  نیاز  می شود ...

                       نیاز َت  به  حسرت  تبدیل  می شود ...

                       حسرت َ ت  تبدیل  به  درد  می شود ...

                       درد  تو  را  می کشد  ... ،

                       تنهائی  ...

                       استحاله  به  مرگ  است  ...

      

             

                

               

              

               

               

             

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٥٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

دستور زبان ...

                    

                                      

                    با  اغماض  ِ  دستور زبانی  لطفا  اگر  بخوانید  ...

                    احوال  ِ  من  کاملن  شده  زنده گی  ...

                    به جیم  ِ  فاء ُ الفعل  ...

       

         

                    

              

                      

                     

                

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

درد ...

                     

                      

          شک دارم  پس  ازمرگ  احساس کردن  ِ  درد  از بین  برود ... ،

          چرخه ی  ِ حیات  نشانه ی  ِ  پایان  نیافتن  ِ حس کردن ِ  درد است  ... ،

          درد  حس  می شود که  برای  ِ از بین بردن  ِ  آن چرخه ی  ِ حیات  ادامه می یابد ... ،

          و  چقدر  می ترسم  ...

       

                   

                       

                         

                                       

                       

                                      

                                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

لعنتی ...

                   

                                    

                            یک بار دو سه قدم  رفت َم ... ،

                            عَجب  مَزّه ای  داشت  لعنتی ...

                 

                    

                   

                                   

                        

                         

                          

                                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

Team Work

                        

                    

                        Team Work  یعنی ...

                        تو دل َم را شکستی  ... ،

                        خودَم  ...

                        غرور َم  را ... ،

                         روزگار ...

                         قامت َم  را ...

                         خدا  هم  که  ...

                         عجب  مربّی ای   است ...

            

                   

                                           

          

         

               

              

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

فتبارک ...

                        

                                    

                               از  دور  دل  می بُرد ... ،

                               از  نزدیک ...

                               ایمان  هم ...

            

                

                      

                           

                      

                        

                        

                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

برنامه ...

                      

                                       

                             در این  زنده گی  ِ  اتفاقی ...

                             مرگ  کاملا  حساب  شده  است ...

                         

                                    

                         

                                        

                                        

                                           

                                    

                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

شکسته ...

                                           

           

        

                                 خدا  هم  شکست ...

                                 دل َم  را  ...

       

            

             

             

               

              

              

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

بی چاره ...

                                    

                

                    

                      بیچاره  زمانه  ز درد  به  صورت چنگ می زند ...

                      تقدیر ِ  نامراد ز طعن  به سوی َش سنگ می زند ...

                      دست َش گرفته  خدای َ ش همی  می کشد  ز لطف ...

                       زینهار که  پای ِ  این  زمانه  عجب  لنگ  می زند ...

        

                 

                  

                     

                          

                               

                                     

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

سیاست ...

                                   

                                

                          

                                 در ...

                                 سیاست  ِ  دیوار  است ...

           

                 

                     

                     

                       

                      

                   

                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

آدم ها ...

                         

                        

                             آدم ها  دو  دسته اند ... ،

                             رفته ها  ...

                             عاشق ها ...

              

                 

                 

                  

                

                   

                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

گذشته ...

                             

                                 

                        یک  دفعه  احساس  ِ  تعلیق  می کنی  ...

                        با  تشویش  و نگرانی  دست  می کنی  توی  ِ  خودت ...

                        می بینی  نیستی  ... ! ،

                        به  سرعت  سرَت  را  به عقب   بر می گردانی  ... ،

                        راه  ِ  آمده  را  با  عجله  و  دلهره  بر می گردی  ... ،

                        آآآه ...

                        افتاده ای   آنجا ...

                        قناس  و  زخمی  و  لهیده ...

                        زیر  ِ  پاهای  ِ  در حال  ِ  عبور ... ،

                        از  یک  جائی  به  بعد  ...

                        آدم  ...

                        آدم  ِ  کجدار  و  مریز  می شود  ...

            

                

                    

                           

                           

                          

                         

                         

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

جاهل ...

                     

                                      

                         چشمان َت  مست  می کند  آدم  را ...

                         چشمان َت  سگ  دارد ...

                         لامُروّت ...

                         اصلن می نویسم  عرق سگی  ِ  چشمان َت  ...

       

            

            

           

           

          

         

           

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۱٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱
تگ ها :