هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تو ...

                          

                   

                              مرا  کاشتی ...

                              تنهائی  سبز  شد ...

             

                          

                  

                            

                              

                                  

                                 

                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

پیری ...

                    

                      

                           واژه ها  هم  پیر  شدند ...

                           عُمری  نبودن َ ت  را ...

                 

                             

                                          

                                      

                                              

                                       

                                  

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۱٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

خالی ...

                  

                                  

                              خالی ام  ... ،

                              حرفی  نیست ... ،

                              حرف َم  این  است ...

                              خالی  چطور  این قدر  درد  می کند ...

                  

                                

                                   

                          

                                     

                                        

                                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

ضمیر ...

              

                       

                                 ما ...

                                 من  ِ  با  عرض  ِ  ادب  ِ  شاگردی  است ... ،

                                 وگرنه  که ...

                                 مای  ِ  من  و  تو ...

                                 انگار  استغفرالله ترین  ضمیر ِ عالم است ...

                         

                                

                                

                      

                             

                              

                               

                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

عدالت ...

                      

                         

                           زنده گی  رحمت  ِ  الهی  است ... ،

                           مرگ  حکمت  ِ  الهی ...

                           و عدالت ...

                           بیلاخ  ِ  الهی  است ...

             

                    

                       

                       

                   

                        

                        

                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

تعهّد ...

                      

                     

                        حقّ  ِ ش  رو  ادا  نکردن ... ،

                        قدر ِ ش رو ندونستن ... ،

                        دیگه  دلسوزی  تو کار ِ ش  نبود ... ،

                        فقط  وظیفه اش  رو  انجام  می داد ...

                        قلب ...

          

              

                

                 

                  

                   

                   

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

لعنتی ...

                       

                           

                             در  باز  مانده ... ،

                             لعنتی ...

                            رفتن َت تمام نمی شود ...

               

                           

                          

                           

                             

                         

                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٥٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

خسته ...

                        

                           

                     به خسته  نگید  خسته  نباشی ... ،

                     بی  فایده  است ... ،

                     خسته ...

                     باش  نیست ... ،

                     بود  ِ  ...

             

            

                    

                  

                        

                     

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۳٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

سهم ِ من ...

                     

                        

                          شاید  دانه ...

                          امید  خاک ...

                          هرگز  درخت ...

                          تو شکوفه ... ...

                          تقدیر تگرگ  شد  و  ...

                          من ...

          

                    

                    

              

                          

                         

                               

                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۱٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

حیا ...

                     

                             

                              تنهائی  ...

                              همان مرگ  است  که  رو در بایستی  دارد ...

        

               

                  

                

            

             

            

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٠٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

علامت ...

                        

                        

                        کاش  مثل  ِ  کوچه ی  ِ  بُن بَست ...

                        علامت داشت ...

                        گلوی  ِ  بُغض بَست ...

           

                         

                       

                             

                             

                               

                              

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۳٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

خلاص ...

                      

                             

                             روی  ِ  سنگ  ِ  قبرَم  بنویسید ...

                             آن  نیامد ...

                             این  رفت ...

         

                   

                         

                           

                    

                           

                           

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

حال ...

                  

                         

                       به  یک جائی  می رسی ...

                       که  می فهمی ...

                       به  هیچ  جائی  نمی رسی ...

                              

              

                           

                      

                               

                                 

                          

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

من ...

                   

                    

                                 من ...

                                 مَرد  را  مُرده ام ... ،

                                 زن  را  شیون  کرده ام ... ،

                                 پدر را  شکسته ام ... ،

                                 مادر را  دق  کرده ام ... ،

                                 من  ...

                                 من  را  تمام  کرده ام ... ،

                                 نقطه  ... ،

                                 بی سر  ِ  خط ...

            

                   

                               

                            

                              

                                

                                      

                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

هم خانواده ...

                       

                          

                           قضاوت ...

                           هم خانواده ترین  هم خانواده ی  ِ  قساوت  است ...

              

                   

                   

                  

                      

                           

                        

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

احتیاط ...

             

                   

                 

                          بی احتیاط   نگاه   کنید ... ،

                          ستاره گان   مشغول  ِ   ماه اند ...

              

                      

                      

                               

                            

                               

                         

                          

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

حادثه ...

                        

                            

                           خدا ...

                           غیر ِ  مترقبه ترین  حادثه  است ...

               

                    

                    

                      

                  

                  

                               

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

قدّم ...

                  

                            

                        زیر ِ  پا  انداختی  مرا  و  رَد  شدی ... ،

                        فاصله ی  ِ  گام های  ِ   رفتن َت ...

                        از  این  رو   قدم   است ...

    

        

         

          

         

          

           

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

همراه ...

               

                    

                               برای  ِ  همراهی ...

                               به  کسی  زیاد  امید  نبندید ... ،

                               سنگین  می شود ...

                               خسته  می شود  وسط  راه  می ماند ...

              

                          

                              

                        

                                  

                        

                            

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

همکاری ...

                 

                       

                          کلاغ  ِ قصّه  خبر  می آورد ... ،

                          شنگول  دعوت  می کرد ... ،

                          آقا گرگ ِ  کمیسیون  ِ  هر دو  را  می داد ...

            

                

                     

                           

                        

                        

                         

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

پایان ...

                 

                    

                     غم  ِ  تو  را  پایان  ...

                     پای  ِ آن  غم  مُردن  است ...

       

             

              

              

                    

                 

             

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

نامرد ....

             

                          

                           آمد ن  ِ  نامرد ...

                           زد  زیر ِ  همه ی  ِ  حرفهای َش ... ،

                           رفت ن  شد ...

         

            

             

              

             

            

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:۱٧ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

جمعه ...

                    

                    

                           جُمعه ی  ِ  لعنتی  انگار ...

                           مَبداء ِ  همه ی  ِ  رفتن های  ِ  دنیاست ...

           

                

                      

                     

                             

               

                     

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٥٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

حکمت ...

              

                        

                        کلّ  ِ  حکمت  ِ  خدای  ِ حکیم  چهار حرف  است ... ،

                        رفتن ...

            

                    

               

                 

                   

                 

                      

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

من ...

                     

                         

                               پیاده  شده ام ...

                               دارَم  هل  می دهم ... ،

                               لکنته ی  ِ  من  را ...

                     

                     

          

                

                 

                     

                   

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

کابوس ...

                 

                         

                        قفس  ِ  خاک  گرفته  کنج  ِ  انبار ...

                        کابوس  ِ  آسمان  می بیند ...

               

                     

                        

                              

                               

                          

                                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

هیس س س ...

                

                   

                       ساعت َم  روی  ِ لحظه ی  ِ رفتن َت  خوابیده ... ،

                       زمان  هم  حواس َش  هست ... ،

                       خیلی  بی سر و صدا  می گذرد ...

            

             

                   

              

                    

                     

                          

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

مسلحّ ...

                     

                      

              

                           به جنگ  ِ من  ِ  بی خود ... ،

                           با  خود ...

                           خدا  آورده ...

              

                      

                         

                    

                       

                         

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

همه جا ...

                       

                      

                             این جا  و  آن جا  ندارد ... ،

                             به جُرم  ِ  نوشتن  است  که ...

                             پوست  از  سر ِ  مداد  می کنند ...

         

             

             

               

                

                

               

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٢٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

خیلی ...

                            

                    

                                 خسته ام  ... ،

                                 به قدر  ِ  نرسیدن ...

       

             

                  

                        

                              

                          

                          

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

جاده ...

                      

                               

                             فاجعه ی  ِ  جادّه ...

                             زیر ِ  سر ِ  رفتن  ِ  توست ...

            

                   

                      

                                   

                                  

                               

                                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

آغاز ...

                  

                      

                                   برای  ِ  برگ ...

                                   پائیز  از  افتادن  آغاز  می شود ...

                        

                           

                                       

                                    

                                   

                                            

                                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

صفر ...

              

                 

                          کم شده ام  از  تو ... ،

                          به ساده گی  ِ سخت ترین  تفریق  ِ  دنیا ... ،

                          یک  ِ  منهای  ِ  یک ... ،

                          صفر ...

          

           

                   

                    

                    

                         

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

همراهی ...

                        

                      

                             با  آفتابه  می شود  فیلان جا  را  شست ...

                             می شود  گل ها  را  هم  آب  داد ... ،

                             بَهره وَری  هم  هست  تازه ...  ،

                             ولی  ...

                             ادب  ِ  همراهی  کو ... ؟!

          

            

              

              

              

             

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

گذشته ...

                     

                        

                                   از یک  جائی  به  بعد ...

                                   بَعد  وجود  ندارد ... ،

                                   گذشته  و گذشته  و  بازهم  گذشته ...

          

             

                    

                     

                        

                       

                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

اپیدمی ...

                  

                       

                   تنهائی ...

                   تنها  اپیدمی  است  که  هیچ گاه  کشف  نخواهد  شد ...

         

            

              

                 

                  

                  

                   

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

نقطه ی ِ شروع ...

                 

                      

                 از یک جائی  به  بعد  احساس  بی قید و شرط  می شود ... ،

                 بی هیچ  اگری ... ،

                 بی هیچ  اگری ...

                 تنهائی  شروع  می شود ...

                                         

                                        

                               

                                     

                                   

                                           

                                                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

آحاد ...

                          

                                

                هزاره و قرن و دهه و سال و ماه و روز و ساعت و دقیقه و ثانیه ندارد که ... ،

                واحد اسراف کرده ایم ... ،

                تنهائی ابدی است ...

          

            

             

            

               

             

                

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٠٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

نسبیت ...

                             

                  

             

                                     دُرُست ...

                                     اشتباهی  است  که  شرایط َش  فراهَم  نیست ...

            

               

                     

                      

                          

                          

                                

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

دیوانه ...

           

                  

                             این سو و آن سو ندارد ... ،

                              بید ِ مجنون ...

                              فارغ از سوی  ِ  باد  می لرزد ... ،

                              این  دل ِ دیوانه  است ... ،

                              می لرزد ... ،

                              هم  آمدن  را ...

                              هم  رفتن ...

          

                   

                        

                       

                          

                              

                                

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

جبر ...

                    

                       

                               در  جبر  ِ   من ...

                               تو  ...

                               همان  فرض  ِ  مَحالی ...

            

                 

                    

                   

                          

                           

                              

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

لجباز ...

              

                  

                              ساعت های  ِ  لعنتی  انگار ...

                              لج می کنند  و  می گذرند ...

          

               

                   

                     

                   

                      

                        

                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

ناگزیر ...

                  

                     

                                        رفتن ...

                                        ناگزیر  از  آمدن  است ...

               

                  

                      

                           

                      

                                    

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

خسته ...

                     

                   

                        خسته تر  از  کوفته  من  غذائی  ندیدم  ...

           

                  

                    

                      

                  

                    

                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۳٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

سایه ...

                        

                        

                            ایراد  از  نور  نیست ... ،

                            سایه ...

                            نوری  است  که  ما  منظور َش  را  نفهمیده ایم ...

         

               

                  

                  

                     

                     

                           

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

مسئله ...

                  

                           

                                 نوشتن  ِ  درد ...

                                 یا ...

                                 درد  ِ  نوشتن ... ،

                                 مسئله  این  است ...

           

                

                      

                

                    

                      

                            

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

هم درد ...

                       

                      

                                 درد  ِ  مانده  را  ...

                                مانده  می داند  ... ،

                                پشت  ِ  در مانده  ...

                                درمانده  می داند  ...

           

                             

                           

                         

                           

                        

                             

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

به ساده گی ...

               

                            

                                 این  روز ها ...

                                 به  راحتی  ناراحت  می شوم  ...

            

                 

                      

                      

                         

                      

                              

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

رفته ...

                 

                       

                                      رفته  از  ماندن  را  ...

                                      امید  ِ  بازگشت  هست ... ،

                                      من  از  بودن  رفته ام ...

               

                      

                    

                            

                            

                              

                                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

قله ...

                   

                            

                                بالاتر بودن  را ...

                                میزان  ِ  ارتفاع  مشخص  نمی کند ... ،

                                میزان  ِ  انتفاع  مشخص  می کند  ...

                      

                           

                                    

                                      

                                         

                                         

                                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

حقیقت تر ...

               

                      

                                      حقیقت تر  از  این  که ...

                                      آدم ...

                                      آینده  را  می سازد ... ،

                                      این  است  که ...

                                      گذشته ...

                                      آدم  را  خراب  می کند ...

                

                     

                   

                         

                         

                          

                               

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

لطفا ...

                     

                       

                                 " به  سُراغ  ِ من  اگر  می آئید ... "

                                   چکمه  بپوشید  لطفا ...

                                   مثل  ِ  خر  در  گل گیر  کرده ام ...

            

             

                    

                       

                    

                                  

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

دلقک ...

                   

                            

                            درد  قلمدوش  ِ  تنهائی ...

                            تنهائی  قلمدوش  ِ  آدم ...

                            روزی  چند  سانس  زمین  می خورند  ...

                            برای  ِ  خنده ی  ِ  خدا ...

                            در  سیرک  ِ  زمین ...

           

                   

                 

                

                      

                      

                    

                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

تنهائی ...

                     

                         

                                       تنهائی ...

                                       شکل  ِ  هوشمند ِ مرگ  است ...

              

                      

                  

                        

                        

                           

                            

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

فروغ ِ شعر ...

                         

                      

                            این  خانه  تا  اطلاع  ثانوی  سیاه  است  ...

            

              

              

                

                   

                 

                

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

خطر ...

                         

                           

                                     با  احتیاط  غُر  بزنید ... ،

                                     کلاغها  مشغول  ِ  قار َ ند ...

          

                

                  

                     

                       

                  

                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

درس ...

                    

                     

                            خسته ام  از  جبر  ِ  روز ِ گار ...

                            بیا  تا  از  هندسه ی  ِ  اندام  ِ  تو  سخن  بگوی َم ...

       

           

           

              

             

                

               

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

افتخار ...

                       

                       

                              مدال  ِ  شجاعت ...

                              یا  نشان  ِ  لیاقت ...

                              یا  شهرت ... ،

                              به  این  سختی ها  هم  نیست ... ،

                              گاهی  یک  مرد ...

                              به  جای  ِ  یک  رژ ِ  لب  روی  ِ  یک  جعبه ی  ِ  عطر ...

                              بیشتر  افتخار  می کند ...

          

                

                      

                     

                      

                            

                         

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

قاصدک ...

                   

                       

                                خبر  ِ رفتن َت  سنگین  بود ... ،

                                هیچ  قاصدکی  به  هوا  بلند  نشد ...

           

              

                   

                     

                            

                    

                                  

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٢٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

پاک کن ...

                   

                        

                         کودک  ِ  خاطره ها...

                         میان  ِ مشق  ِ زنده گی ...

                         کاغذ  ِ  مرا ...

                         پاره  می کرد  کاش ... ،

                         قایقی  می ساخت ...

                         می رفتم  با  آب  ِ  جوب  ِ  کوچه های  ِ  مولوی ... ،

                         موشکی می ساخت ...

                         گیر می کردم لای  ِ  شاخه های  ِ درختان  ِ کوچه ی  ِ  درختی ... ،

                         نوشت  مرا ...

                         بد خط  و خط خطی ... ،

                         پاک کن  ِ تقدیر کجاست ... ؟

           

                    

                             

                      

                       

                    

                                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

نیّت ...

                          

                         

                                  سیاه  می نویس َم  ...

                                  بَدل  از  سپید ...

                                  قربه َالی الله  ِ چشمان َت ...

              

                   

                         

                         

                       

                            

                                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

خالی ...

                

             

    رفتی  و  جای  ِ  خالی  تو  پُر  نمی شود   ...  خالی ست کام  ِ این صدف،غم دُر نمی شود

   خالی ست بهر ِ تو صدف، ازبهر ِ من زمین  ...  گوری  که جز با  پیکر من  پُر  نمی شود

        

            

                 

                         

                          

                           

                                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

بافته ...

             

                     

                             انگشت های  ِ  عَجوزه ی  ِ  سرنوشت ...

                             آغشته ی  ِ  فلسفه ی  ِ  بافتن  است ... ،

                             چه  فرق  می کند ... ؟! ،

                             موی  ِ  بخت  ِ  مادر ...

                             یا ...

                             خیال  ِ  رخت  ِ  پدر ...

               

                     

                          

                       

                         

                         

                      

                    

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

آسوده ...

                        

                

                                   تو ...

                                   آسوده  از  من  ِ  غم ... ،

                                   آه ...

                                   سوده  مرا  غم  ِ  تو ...

        

           

          

                 

               

               

                

                

       

.                  

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

بلوغ ...

              

               

                     از بوسه های  ِ  خیال  ِ  پسرک  ِ  نو بالغ  از زن  ِ  همسایه ...

                     بی شرف تر ...

                     من  زیر  دامان  ِ  غم َم ...

               

               

                     

                          

                        

                    

                  

                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

بستن ...

                 

                                

                                         برای  رفتن ...

                                         چمدان می بندند ... ،

                                         برای  ماندن ...

                                         دل ...

        

             

             

             

               

                  

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

قانون ...

                

                  

                                  دولت  ِ  دل  اگر  باشد ...

                                  ابلاغیه اش   قانون  ِ  بغل ...

           

              

                 

                

                

              

                

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

من تر ...

                      

                             

                             من   از  زنده  نبودن ...

                             روی  ِ  تمام  ِ مرده گان  ِ  عالم  را  سفید  کرده ام  ...

    

          

             

            

             

                

            

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

من ...

             

                 

                                   تنهائی  ِ  لعنتی ...

                                   درد  می آورد ... ،

                                   درد  ِ   لعنتی ...

                                   تنهائی  می آورد ... ،

                                   من  هم  که  لعنت ُ الله ...

         

             

                

             

                 

              

                    

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

باید ...

           

            

                                     در  این  لاجَرَم  ِ  شب  ...

                                     بیا  ستاره ی  ِ  ناگزیر  باشیم  ...

              

               

                 

                 

                 

                    

                  

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

غزل ...

                   

           

                               گویا تر   از غزل     ...       چشمان  ِ ناب  ِ تو بود

                               بستی ش   بر من ُ     ...       من  نوحه خوان  شدم

              

           

              

            

             

                 

                  

                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

علت و معلول ...

             

                    

                                       خدا  را ...

                                       خدا بودن  تنها  نکرد ... ،

                                       تنها  بودن  خدا  کرد ...

          

               

             

                

                     

                               

                        

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٢۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

چهار ...

                    

                            

                                در  این  چهار دیواری  ِ  اختیاری ...

                                من  چهار میخ  در  بند  ِ  تنهائی ام ...

       

              

               

              

             

                  

                

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

آغوش ...

                          

                    

                                آغوش  ِ  باز ...

                                پُشت  ِ  در  ِ  بسته  است ...

          

           

              

              

              

                 

                 

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

دوری ...

                 

                   

                            دوری که  به  فاصله  نیست ... ،

                            گاهی  هستن  ِ مان  نیست ... ،

                            نیستن  ِ مان  هست ... ،

                            این ها  همه  دوری  است ...

          

            

             

                     

                  

                     

                        

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

دنیا ...

                    

                          

                  گاهی  اشک می ریزیم  برای  ِ وضع  این دنیا ...

                  گاهی می شاشیم  به  آن ... ،

                  لعنتی  سر و  ته  یک  کرباس  است ...

          

                  

                     

                 

                  

                 

                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

فاصله ...

            

                 

         

                                    خدا  فقط  یک  فاصله  است ... ،

                                    یک  فاصله ی  ِ  خیلی  زیاد ...

         

             

              

             

                     

                    

                   

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

معلوم ...

            

                 

       

                              رفت َم  پپسی  را  روی  ِ  ماه  ببینم ...

                              پیسی  خودمان  روی  ِ  زمین  معلوم تر  بود ...

    

        

             

            

                 

                

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

زیر ِ سایه ی ِ شما ...

           

                      

                           آن که   به  سوی  ِ  نور  می رود ...

                           سایه ای  بلند تر  دارد ...

  

          

             

               

               

             

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

کافی ...

                 

                   

                              عود  و کمانچه   نمی خواهد ... ،

                              قژقژ هر دری  که  به سوی  ِ  رفتن  باز  می شود ...

                              برای  ِ  گریستن  کافی  است ...

              

                 

                         

                 

                    

              

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

حیف ...

                   

                

                              پنجره  را  ببند ... ،

                              همه ی  ِ  سکوت  بیرون  رفت ...

        

              

              

                 

                

                  

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

شاعر ...

                    

                     

                                  شعر یک  سری  واژه  است ...

                                  که  شاعر ...

                                  کنار  ِ  تو  می چیند ...

            

             

              

              

               

              

                  

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٥٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

شعر ...

               

               

                                  بی تو ...

                                  شاعری  مثل  ِ  خدائی  است ... ،

                                  فقط  اسم  دارد ... ،

                                  الکی ...

          

          

          

              

               

             

             

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٥٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

نامه ...

            

                        

                           این جا  همه ی  ِ  پُست چی  ها ...

                           بی خیال  ِ  پلاک  ِ  خانه ی  ِ  من ...

                           فقط  رد  می شوند ...

     

       

       

       

         

         

          

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٥۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

حسرت ...

                    

                    

                                   پائیز  را ...

                                   از برگی  که  پای  ِ  درخت  افتاده  بود  پرسیدم  ... ،

                                   به  خش خش  افتاد  ...

           

                    

                       

                  

                           

                           

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٢٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

ساده ...

          

                           

                              این  روزها ...

                              پیچیده  بودن ...

                              ساده ترین  کار ِ  دنیاست ...

        

               

              

            

             

           

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

هیچ ...

                        

                 

                      

                               آآآخ  که... ،

                               آن یک ...

                               بودو  ...

                               بوسه ... ،

                               نیست  و هیچ َم  ...

                    

          

             

               

               

                   

                  

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

خودکشی ...

               

                     

                           رگ  ِ  شب  و ...

                           تیغ  ِ  آفتاب ... ،

                           فوَران  می کند  سُرخ  ِ  شَفق  ...

           

                   

                     

                              

                            

                                     

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

اشک ...

                        

             

                                اشک ...

                                فصل  ِ  مشترک  ِ  تمام  ِ  چشم ها ست ...

               

                    

                         

                           

                           

                           

                           

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

عاقل ...

           

                 

          

                                  روی  ِ  زمین  اگر  چیزی  بود ...

                                  خدا  خودَ ش  در  آسمان ها  نبود ...

           

             

                    

                      

                     

                

             

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

عدالت ...

                

                

                                  در قفس  ِ  حکمت ...

                                  گوشت  ِ  مَصلحت  می خورد  و ...

                                  دست آموز ِ  خدا ست ... ،

                                  شاهین  ِ ترازوی  ِ  عدالت ... 

      

             

                

                

                      

                      

                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:۳٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

شایعه ...

              

                    

                               متاسفانه ...

                               حقیقت  شایعه ای  است  که  واقعیت  دارد ...

            

            

                 

                  

            

             

              

   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

مَرد ...

             

                

                                     خدا جان  هول  نشو ... ! ،

                                     روز  ِ  مرد  مال  ِ  این  پائینی  هاست  ... ،

                                     روزی  ِ  مَرد  را  حواس َت  باشد ...

          

                         

                      

                       

                    

                              

                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

روز َت مبارک ...

              

                         

                            توی  ِ لیست  ِ  تلفن های  ِ  گوشی هامان  ...

                            میان  ِ  کلیّ  مرد ...

                            حتما  زنی  هست ...

                            که  صمیمانه  باید  روز  ِ  مَرد  را  به  او  تبریک  بگوئیم ...

       

                    

                 

                        

                         

                       

                            

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

طعنه ...

               

                         

                              طعنه  من َم  ...

                              به مردی  ... ،

                              مَرد من َم  ... ،

                              به طعنه ...

                

                         

                      

                   

                           

                              

                                       

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

موسیقی ...

                     

                             

                                      موسیقی  ...

                                      ریتم  ِ  آمدن  است ...

                                      با   گام  ِ  تو ...

          

              

               

               

                 

               

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

زنده گی ...

               

                    

          حالا صرف  ِ نظر از معانی  ِ مُصطلح  ِ افعال  ِ کمکی  ِ  دادن و کردن ... ،

          واقعا فعل  ِ زنده گی کردن خیلی کم مایه است در تعریف حیات ِ انسان ... ،

          حیات  ِ واقعی  در زنده گی دادن ِ ... ،

          و اینجاست که مشخص میشه  من ها حیات  داریم  یا  نه ... ،

          و  درد از اینجا  شروع  میشه ... ،

          وقتی می فهمی مُرده ای هستی که صرفا زنده گی کرده ای برای  ِ خودت ... ،

          نه زنده ای که زنده گی داده ای  به دیگران ...

              

                  

                

                

              

               

                               

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

ضربُ المثل ...

          

                  

                                   واقعا با  این  وضع  ِ زنده گی کردن ... ،

                                   کار  را  که  کرد ... ؟! ،

                                   آن  که  تمام  کرد  ...

        

        

         

          

         

           

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

عکس ...

            

                               

                                      لبخند ها ...

                                      از  آن چه  در  عکس  می بینید ...

                                      گریه ترند  ...

      

       

           

              

              

              

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

مُعجزه ...

                 

                     

                              خدا ...

                              مُعجزه ی  ِ  اولین  پیامبر  بود ...

           

                  

                

                

             

                                         

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

سریال ...

                  

                           

            

                       بدبختی  از  آنجائی  شروع  می شود  که  قبلن  تمام  شده  بود ...

           

           

             

              

             

             

                         

   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

بی درد ...

             

                  

          

                                             زیر سایه ...

                                             از خورشید  شعرها  گفته ام ...

           

             

                

              

               

             

                                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

شعر ...

                

                

           

                               شعر ...

                               درد  ِ  آهنگین  است ...

                   

           

             

               

                 

                  

                                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

درد ...

                

                

                             همه ی  ِ  درد ...

                             از فقدان  ِ  احساساتی  است  که  یک  روز  تجربه  کرده ایم  ... ،

                             حسرت  ِ حس  ِ  تجربه  نشده  ...

                             اندوه دارد  درد ندارد ...

          

                             

                           

                               

                         

                   

                         

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

درد لاگ ...

                     

                          

                                 درد  ِ  قشنگی  داری ... ،

                                 به  درد  ِ  من  هم  سری  بزن  ...

       

              

              

                 

              

                 

           

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

شعر ...

                   

                      

                                  شعر ِ شعور ...

                                  قافیه  ندارد ... ،

                                  درد  دارد ...

        

          

           

           

            

          

            

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

تنهائی ...

                       

                      

                            تعطیلی  و غیر ِ تعطیلی  ندارد ... ،

                            لعنتی  تنهائی  همیشه  باز  است ...

               

                

                      

                           

                      

                         

                               

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

نا ...

                     

                     

                              اعتقادات َم  بوی  ِ  نا  گرفته اند ... ،

                              نمَ  از نماز َم   پَس  زده  ...

                

                  

                          

                           

                    

                               

                          

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

حرص ...

                  

                          

                              بُغض های  ِ مان  را  یک  کاسه  کنیم  ...

                              شاید  خدا  سیر  شد ...

                   

                    

                      

                           

                             

                               

                                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

ادبیات ...

              

                        

                           مردم مرد مرد زنا مردی نامرد مردم ... ،

                           آقا ...

                           آقا ...

                           آقا ... ،

                          جان  ِ خدا  صنایع  ادبی َاش  را  ول  کن ... ،

                          حقیقت َ ش را بچسب  ...

             

                                       

                                     

                            

                                   

                                    

                                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

بلد تر ...

              

                   

                             در شهر ِ تنهائی  ...

                             همه ...

                             راه  ِ گم شدن  را بلدند ...

           

                     

                    

                         

                           

                           

                     

                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

بلد ...

                 

                             

                             در شهر ِ  گم شده ها  ...

                             همه ...

                             راه  ِ  تنهائی  را  بلدند ...

         

                

                  

               

                         

                        

                       

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

افیون ...

                   

                           

                                       پَرَستش  ...

                                       افیون  ِ  پُرسش  است ...

                

                

                

                

              

             

                     

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

کوتاه ...

                         

                   

                                     تنهائی  ...

                                     کوتاه ترین  مرثیه ی  ِ  عالم  است ...

               

                  

                   

                          

                          

                         

                                  

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

عروض ...

                

                                

                

                            سنگینی  نبودن َت  را ...

                            وزن  ِ  هیچ  شعری  برابری  نکرد ...

                 

                          

                   

                   

                  

                  

                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

لا مذهب ...

                     

                                      

                                        لامذهب ... ،

                                        برای ِ رفتن ...

                                        باید بیائی ...

                                 

                                 

                                       

                                

                                

                                       

                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

من ...

               

                          

                           من ...

                           روزی  چند  وعده  شب َم  ...

              

                       

                                

                                   

                              

                                 

                                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

بت ...

               

                            

                   

                                 شکسته ام  ... ،

                                 تبر  بر دوش  کیست ... ؟!

             

                    

                        

                    

                  

                   

                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

هزار تو ...

                             

                          

                               به  هزار  توی  ِ  تنهائی  خزیده ام ...

                               به  یک  از  تو ...

               

                 

                

                    

               

                  

                               

                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

شلوغ ...

               

                           

                                در مرگبار ترین  خلوت  ِ  تنهائی ...

                                شلوغی  ِ  خاطره ها  غوغا  می کند ...

                        

                   

                  

                     

                       

                      

                           

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

دل ...

        

                     

             این دل شده ، دیوانه نظر می خواهد   ...  تنها  شده همره  ِ سفر می خواهد ...

             از سنگ  ِ دل و خدای  ِ دل سنگین َش  ... شاکی شده تیشه و تبر می خواهد ...

             از امنیت عیش دل َ ش چرکین است ...   رسوا شده خاطر  ِ خطر می خواهد ...

             خسته است دل َم طعنه مزن براین دل ... فریاد که قهوه ی  ِ قجر می خواهد ...

                 

                 

               

                

                           

                   

                  

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

درد ...

               

                      

                                درد  با  دال  شروع  نمی شود  ... ،

                                با  تولدّ  شروع  می شود  ...

           

                        

                   

                     

                   

                

                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

لکنت ...

                  

                    

                               ای  غزل تر  از  زنده گی ...

                               لکنت  ِ این  مرثیه ی  ِ مرگ  را  ببخش ...

         

             

             

               

                

               

                

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

عدالت ...

               

                            

                             اغنیاء مَرحوم می شوند ... ،

                             فقرا می میرند ...

             

                  

                      

                            

                                

                        

                             

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

پژواک ...

        

                    

                                  از  این  من  ِ همیشه  دیوار ...

                                  پژواک  ِ  رفتن  ِ  تو ...

                                  آمدن  ِ  مرگ  کاش ... ،

                                  آوار شدن  ...

             

                 

                      

                            

                                  

                            

                                      

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

واژه ....

              

                      

                                واژه ها  در  ذهن َم  قطار  می شوند ... ،

                                قطاری  که  من  را  به  تو  نمی رساند ... ،

                                از  ایستگاه  ِ  سکوت ...

                 

                               

                              

                                        

                                              

                                      

                                                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

حُرمت ...

              

                      

           

                                 پنجره ...

                                 سکوت  ِ  دیوار  است ...

                                 به  حُرمت  ِ  نور ...

          

               

                         

                           

                            

                                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

معنی ...

         

                           

                                  در عشق ...

                                  دل  تنگ  ِ  کسی   است ... ،

                                  در تنهائی  ...

                                  دل  لنگ  ِ  کسی   است ...

           

              

                

                   

                 

                    

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

مستتر ...

            

                

                                  شادی ...

                                 غمی  است  که  خود َش  را  به کوچه ی  ِ علی چپ  زده ...

            

               

               

                     

                   

                         

                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

معصیت ...

             

                     

                      خودت  را  جای  ِ  من  نگذار ... ،

                      دو  مُرده  در  گور  معصیت  دارد ...

          

         

            

          

            

            

                

       

.              

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

مثل ِ تو ...

                   

                         

                            هیچ کس  نمی تواند  مثل ِ  تو  باشد ... ،

                            هیچ کس  مثل ِ  تو  رفتن  را  بلد  نیست ...

               

                        

                   

                 

               

                 

                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

انصاف ...

              

                  

                               گفتی " خودت را جای ِ من بگذار " ... ،

                               گذاشت َم ... ،

                               می بینی ... ! ،

                               امّا نرفته ام ...

              

                        

                         

                          

                         

                        

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

شروع ...

                   

                               

                              تنهائی  با  ت  شروع   می شود ...

                              با  هیچ چیز  تمام  نمی شود ...

                    

                        

                               

                                

                               

                                           

                               

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

نقاشی ...

                      

                          

                                برای  تصوّر ِ  رنگین ِ  من ...

                                بوم  را  ابتدا  کلن  سیاه  کنید ... ،

                                سپس ...

                                بروید  پی  ِ  زنده گی تان  ... ،

                                نقاشی  تمام  شد ...

                  

                                 

                                

                         

                                   

                                      

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

مینیمال ...

              

                           

                                   درد ...

                                   مینیمال ترین  حقیقت  ِ  دنیا ست ...

           

                    

                              

                         

                       

                                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

ساعت ...

                     

                                    

                           سال هاست  ساعت  ِ  اتاق َم  را  کوک  نکرده ام  ... ،

                           رفتن  سر ِ  تنهائی  که  داد  و هوار  نمی خواهد ...

                

                      

                        

                             

                              

                                

                                  

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

حکمت ...

               

                      

                         خدایا  حکمت َت  خیلی   کلُفت   است ...

            

                      

                      

                        

                            

                        

                                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

نقل به مضمون ...

                

                           

                  قدیم ها  شب نشینی ها  با  نقل ِ  یه  قصّه  شروع  می شده ... ،

                  الان  شب نشینی  ِ ما  با  بُغض  ِ  یه غُصّه  شروع   میشه ... ،

                  البته  نقل  به  مضمون  حساب  کنی  یکی  ِ  ها ... ،

                  لطفا  شما  هم  بگو  هست ...

            

                 

                       

            

                  

               

                  

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

الفاتحه ...

                     

                   

                           روی  ِ  سنگ  ِ  قبرَم  بنویسید ...

                           آمدن  و رفتن َش  به  هیچ  جای  ِ  دنیا  بر نخورد ...

              

                              

                              

                    

                    

                  

                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

بلد ...

               

                            

                             گاهی  باید  گم شدن  بلد  بود ...

                  

                        

                          

                               

                        

                             

                           

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

فاصله ...

              

                         

                           از  این جا  تا  آن جا  دور  نیست ... ،

                           به  شرط  ِ  این  که  تو  اینجا  باشی  ...

          

              

                    

                       

                    

                   

                  

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

چشم ِ دل ...

                  

                           

                            به  خدا  اشک  ریختن  چشم  نمی خواهد  ... ،

                            دل  می خواهد  ...

                

                               

                              

                           

                             

                        

                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

توبه ...

                  

                     

                       توبه ...

                       راه  ِ  نجات  ِ  انسان  از وَرطه ی  ِ  عذاب  نیست  ... ،

                       راه  گریز ِ  خدا  از  گند  ِ  هبُوط  است ...

         

                

                  

                

                   

                

                

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

بازی ...

               

                            

                          شب ها  می نشینم  با  کلمات  بازی  می کنم  ... ،

                          میان ِ  هزار هزار  واژه ...

                          به  " تو "  که  می رسم  ...

                          اشکن َک  دارد  بازی ...

                          بد جور  سر شکستن َک  دارد  بازی  ...

              

      

                  

                          

                       

                      

                         

            

       

.                                           

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٥٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

ابدی ...

                

                        

                            میان  ِ  مرگ  و  زنده گی  ...

                            درد  ابدی تر  است ...

          

          

            

             

                

           

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

تعریف ...

               

                        

                         زنده گی  را  که  باید  از  درخت  پرسید ... ،

                         وگرنه  که  فاصله ی  ِ  بین  تولد  تا  مرگ ...

                         تنهائی نام  دارد ...

                      

                                        

                               

                                 

                                 

                                            

                                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٠٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

درد ...

           

                    

                                 درد ها  دو  دسته اند ... ،

                                 بقیه ی  ِ  درد ها ... ،

                                 و ...

                                 درد  ِ   تو ...

         

                

               

                

                    

                     

                             

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

...

                   

                 

                           دائم السَفر ...

                           دائم الوضو ...

                           دائم الذکر ...

                           دائم الفیلان  و بیسار و ...

                           من ...

                           چقدر دائم البُغض َم ...

           

              

                    

                    

                        

                          

                         

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

بی راهه ...

                  

                    

                                        بی راهه ...

                                        راه  ِ  بی  تو  ست ...

           

               

                

                 

                     

                   

                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

داغون ...

                        

                                  

                            داغون  ِ  داغون َم ...

                            داغون  ِ  داغ  ِ اون َم ...

            

               

                   

                      

                     

                        

                       

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

مُعجزه ...

                     

                     

                        عصای  ِ موسی  خجل  است  از  شکافتن  ِ  نیل ... ،

                        مُعجزه ...

                        کفش های  ِ  رفتن  ِ  توست ... ،

                        پوشیدی  و  من ...

                        میان  ِ  چهار  دیوار ِ  خشک  و خالی  دارم  غرق می شوم ...

            

               

                  

                    

                       

                           

                          

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

راه ...

               

                               

                          راه  ِ  تنهائی  پا  نمی خواهد ... ،

                          می کشند َت  به سر و دست  و  پا  و  همه ی  ِ  تنَ ت  ... ،

                          ک ِ شان  ک ِ شان ... ،

                          کُ شان  ک ُ شان ...

           

                           

                           

                    

                      

                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

آناتومی ...

                      

                      

                                نای ...

                                روزنه ی  ِ  کوچکی  است  که  از  میان ِ  بُغض  می گذرد ...

                                و  به  جهنمّ  ِ  سینه  می رسد ...

          

               

                   

                       

                    

                        

                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

زن تر ...

              

                     

                

                       زن ها  از  آن چه  با چشم  می بینید   به  شما  نزدیک ترند ...

              

              

            

                  

                  

                      

                

      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۳٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

زن ...

                  

                    

                  

                     زن ها  از  آن  چه  جلوی  ِ  آیینه  دیده  می شود  مرد ترند ...

                  

          

             

             

             

             

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

سکوت ...

                     

                            

                       سکوت  که  حرف  نزدن  نیست ... ،

                       از قید ِ  واژه  رها شدن  است ...

         

               

                       

                      

                      

                                

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

مَشتی ...

             

                  

                یکی  بیاد  یه  سکوت ِ  مَشتی  کنه  ما  حال  کنیم ...

        

              

               

                  

              

             

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

علامت ...

                

                      

                     گریه  و بُغض  و  ناله  و فیلان  و  بیسار که علامت ِ  تنهائی  نیست ... ،

                     اینها  مال ِ  نمُرده هاست ... ،

                     تنها ...

                     مُرده ای است که جز سکوت نمی تواند ...

             

                 

                 

                 

                  

                 

                   

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

حمد و ستایش ِ بالاشهری ها ...

                     

                           

                         خدای ِ  متعال  خیلی س.ک.س.ی  ِ ...

                 

                     

                         

                    

                     

                           

                          

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

تمرین ...

                   

                           

                                  در صحنه ی  ِ زنده گی ...

                                  تنهائی ...                               

                                  تمرین  ِ هر روزه ی  ِ مرگ  ِ دل خراش  است ...

                 

                       

                             

                           

                            

                                

                                   

                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

کاغذ ...

                   

                            

                            درخت  بکارید ... ،

                            درخت  بکارید ... ،

                            نوشتن  از  تنهائی  ِ  آدم   ...

                            ابدی  است ...

                     

                       

                       

                          

                       

                      

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

دل تنگ ...

                

                    

                            خدایا  چقدر دل َم  برای َت  تنگ  شده ... ،

                            بیا بیرون ... ،

                            دل َم  را  جر وا جر کردی ...

                       

                        

                    

                      

                        

                        

                                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

بی شرف ...

               

                       

                               دیگر  تاب  ندارم ... ،

                               دائم   بالا  و  پائین  می شوم ... ،

                               تنهائی  ِ  بی شرف  دارد  الاکلنگ  بازی  می کند ...

            

                     

                   

                 

                               

                                 

                         

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

بُن بَست ...

                        

                           

                             همه ی  ِ  کوچه های  ِ  بُن بَست ...

                             به  تنهائی  راه  دارند ...

             

                           

                           

                             

                         

                            

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

آمدن ...

              

                           

                             غم  ِ  دیگران  می خورم  ... ،

                             قسم  که  آمدن ...

                             رفتن  از  دیگری  است ...

           

                   

                        

                      

                         

                    

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

سُرخ ...

                

                     

                         جای  ِ همه ی  ِ  بی خیالی  های َم  کبود  شده ... ،

                         رگ  ِ  بی خیالی ام  را  می زنم ...

                         خیال  ِ  تو  از  آن می چکد ...

                         سُرخ  ِ  سُرخ  ِ  سُرخ ...

            

                      

                         

                        

                          

                               

                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

آیینه ...

                    

                           

                    

                             دم  ِ غروب  توی  ِ  آیینه  تو  را  دیدم ... ،

                             بُغض  کردم ... ،

                             آیینه  شکست ... ،

                             ساعت هاست  میان  ِ  صد ها  از  تو  دارم  زار می زنم ...

                       

                                

                         

                             

                                      

                                      

                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

آرزو ...

              

                       

                                       خدایا ...

                                       آرزوی َم  این  است  خدا  بمانی ...

                                       شکستن  خیلی  درد  دارد ...

               

                       

                      

                    

                   

                    

                  

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠٧ ‎ق.ظ روز جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

تنهائی ...

                           

                         

                               تنهائی ...

                              یعنی در آرزوی  ِ کسی نبودن ...

                 

                    

      

  پی نوشت :

  لطفا  دو طرفه  بخونید ِ ش ... ،

  کسی  تو  را  آرزو  نمی کند ...

  تو  کسی  را آرزو  نمی کنی ...

              

               

                       

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

نام ...

              

                

            

                                 آرزو خراب کن ...

                                 سُرخ پوستی ترین  نام  ِ  خداست ...

             

                         

                         

                           

                         

                            

                          

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

لیله الرغائب ...

                         

                            

                                  هوا جان ...

                                  در  این شب  ِ  آرزوها ...

                                  کمی  آهسته تر  رد  شو ... ،

                                  اصلن  بایست ... ،

                                  من  آرزوهای  ِ  بر  باد  رفته  زیاد  دارم ...

          

             

               

                  

                    

                       

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

خاطره ...

                             

                     

                           خاطره های  ِ  لعنتی  دو  دسته اند ... ،

                           خاطره هائی  که  هرگز  از  یاد  نمیرند ... ،

                           و ...

                           خاطره هائی  که  به هیچ  وجه  از  یاد  نمیرند ...

              

                      

                       

                          

                           

                             

                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

حلال ...

                        

                              

                         خدا رو شکر این موضوع که ...

                         غم  و من هر شب  تنهائی  کنار ِ هم  هستیم  مشکل ِ شرعی  هم نداره ...،

                         عقد  ِ ما  رو  تو  آسمون ها  بسته اند ... ،

                         ما  دخترغمو  پسر غمو هستیم  ...

                  

                      

                           

                                

                          

                       

                              

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٢۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

کوچه ...

                   

                            

                               آدم  گاهی  تو  خاطره ی  ِ  کوچه ها  گم  میشه ...

                               گاهی  تو  کوچه ی  ِ  خاطره ها ...

              

                      

                      

                     

                       

                         

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

پروانه ...

                

                          

                                   در  دل تنگی  پیله  کردم  ...

                                   حالا  حریر ِ  سرپوش  ِ  عجوزه ی  ِ  تنهائی ام  ... ،

                                    من  به  پرواز  نرسیدم  ...

             

                     

                        

                        

                      

                               

                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

آقای ِ نویسنده ...

                   

                                

                                  نیک  پن دار  که  باشی ...

                                  قلم  ِ  خوبی  خواهی  داشت ... ،

                                  حتیّ  از  نظر ِ  خارجی ها ...

              

                     

                          

                        

                          

                              

                                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

ماه ...

                  

                      

                     

                                        نمانده  پشت ِ  ابر ...

                                        نام  ِ  سُرخ پوستی  ِ  ماه  است ...

              

                               

                               

                                 

                                        

                                

                                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

خواب ...

                      

                                  

                               

                                    خودم  را  دراز  کردم  کنارَم  ...

                                    داشت َم  قصّه ی  ِ  رسیدن ِ مان  را  برایَ م  می گفتم ... ،

                                    خواب َم  بُرد ... ،

                                    لعنتی  ما  هیچ جور ِ  به هم  نمی رسیم ...

                

                       

                         

                               

                                 

                    

                              

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

عشق ...

                     

                                  

                                        خدایا  شکر ... ،

                                        قرار بود با  عشق  ممنون َم  کنی  ...

                                        بر عشق  ممنوع َم  کردی  ...

                  

                        

                       

                       

                           

                              

                                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

دریا دل ...

                   

                         

                             آدم  با  ساحل نشینی  دریا دل  نمی شود ... ،

                             آدم  ِ دریا دل  با  سائل  می نشیند ...


                

                  

                      

                           

                              

                              

                                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

حقیقت ...

                   

                          

                         حقیقت  ِ ش  رو  بخواین ...

                         تنهائی  همچین  خیلی  مال َم   نیست ... ،

                         ظاهرا  من خیلی  مالامال َم  ...

               

                    

                        

                       

                         

                           

                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

ندارد ...

                    

                             

                        

                                  دل  به  دل  راه ...

                                  تا  اطلاع  ِ  ثانوی  مسدود  است ...

                    

                                  

                              

                          

                          

                        

                                

                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

عدالت ...

                         

                             

                 

                                   بر زمین  افتاده گی  ِ  سایه  ...

                                   از  بالا نشینی  ِ  خورشید  است ...

                      

                                   

                                      

                                          

                                   

                                       

                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

یک طرفه ...

                   

                       

                                لا مذهب  تنهائی ...

                                از  در ِ  بسته  تو می آید  ...

                                از در ِ  باز  بیرون  نمی رود ...

                      

                                 

                                 

                             

                                

                                       

                                    

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

کاش ...

                 

                           

                                  پرستو  بودم  کاش ... ،

                                  هر جا  بهار ...

                                  من  هم  آنجا ...

                   

                          

                                  

                            

                                   

                                     

                                       

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۱۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

ایمان ...

                

                               

                             نتیجه ی  ِ یک  نبرد  در  گرو  توپ  و تانک  نیست ... ،

                             در  گرو  ذهنیّت  ِ  سربازان  ِ ش  هست ...

          

                 

                        

                         

                   

                        

                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

جاهل ...

                

                            

                         امثال  ِ  من ها  اگر بُت می شکنیم ...

                         از دغدغه ی  ِ  نا خدا  شدن  ِ  خدای نکرده ی  ِ  خدای  ِ مان  نیست ... ،

                         شکستن  ...

                         تنها حَربه ی  ِ  جاهلان  است ...

          

                    

                 

                        

                    

                    

                        

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

خنده ...

                     

                       

                                خندیدن  یعنی  از  بین بردن  ِ  درد ... ،

                                نه  انقباض  ِ  و  انبساط  ِ  مُفرّح ِ  ماهیچه های  ِ  صورت ... ،

                                این دومی ...

                                یکی از نتیجه های  ِ  احتمالی  ِ  خندیدن  است ...

                 

                         

                         

                                  

                                  

                                   

                             

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

درد ...

                   

                        

                                  مُردن  درد  ندارد ... ،

                                  زنده گی  نکردن  درد  دارد ...

                       

                 

                               

                                    

                                      

                            

                                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

بُت شکن ...

                     

                               

                                   خدا ...

                                   آدم ها  را  می شکند  ... ،

                                   تبر  را  می گذارد  روی  ِ  دوش  ِ  شیطان ...

             

                               

                                 

                            

                                    

                                       

                                

                                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

متا فیزیک ...

                   

                      

                                    حال  ِ من  را  گرفتی  ...

                                    به  او حال  دادی  ...

                                    او هم  حال  ِ  تو  را  گرفت ... ،

                                    می بینی  ...

                                    قانون ِ  بقای  ِ  حال  به  همین  ساده گی  است ...

                              

                              

                                    

                                    

                                     

                                 

                                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

دیوار ...

                            

                                    

                                  تنهائی ...

                                  بوی  ِ  غریب  ِ  دیوار می دهد ... ،

                                  او  که  سر  بر  دیوار  می گذارد ...

                                  بوی  ِ  غریب  ِ  دیوار  را ...

                                  بوی  ِ  غریب  ِ  تنهائی  را  می داند ...

                 

                        

                              

                               

                             

                                     

                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

فراموشی ...

                 

                         

                         موقع  خنده ...

                        اوّل  چی  کار  می کردیم  ... ؟!

                                     

                              

                               

                             

                                                              

                 

                      

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

شکسته ...

                        

                              

                 

                             من  از دست ِ  خدا  افتاده ام ... ،

                             شکسته ام  ...

           

               

                    

                       

                      

                                

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:۱٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

درد ...

 

                  

                

             در آن دنیا گر ایزد  داوری  کرد  ...  گر َم  گوید چه آوردی  تو ای مرد ...

             بخواهم  گفت  این  عین ِ  حقیقت  ...  همه درد   و  همه درد  و همه درد ... 

 

 

 

 

 

 

 

،

 

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

منتظر ...

                              

                                       

                                به جهنمّ  ِ  درک  که  می روی ... ،

                                ولی  فدای َت  شوم ...

                                زود  برگرد ...

                                   

                                      

                                                        

                                                 

                                         

                                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

سکوت ...

                

                         

                                      نیستی ...

                                      سکوت  شده  ورد  ِ  زبان َم  ...

          

                

                        

                                       

                                       

                           

                                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

فال گیر ...

                   

                                   

                                   از  دست َ ش  خواند ...

                                   فال ِ  این  پاها ...

                                   رفتن  است ...

                   

                    

                              

                                 

                              

                                    

                                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

کم و زیاد ...

                     

                          

                                           کم  آورده ام ...

                                           زیاد  ...

                    

                             

                              

                   

                       

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

شک و یقین ...

                         

                          

                              نمی دانم  مرگ  مرا  به  کجا  خواهد  برد ...

                              امّا  می دانم  این  زنده گی  مرا  به هیج جا  نخواهد  رساند ...

                         

                                  

                              

                                

                             

                                 

                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

سکوت ...

                   

                                   

                                  سکوت ...

                                  حرف ِ  تنها ست ...

                 

                    

                            

                      

                             

                                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

آیینه ...

                     

                           

                            ایستاده ام  جلوی  ِ  آیینه ...

                            دارم به حال ِ زار َم می خندَم ... ،

                            لعنتی  او هم  دارد  به  من  می خندد ...

             

                

                 

                 

                            

                                      

                                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

خوب ...

                     

                           

                               بیائید آن قدر خوب باشیم ...

                               خدا  دیوانه  شود  ...

                      

                                     

                                             

                                               

                                                     

                                                   

                                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

کوچ ...

                   

                                  

                        

                              پرنده  نه  برای  ِ  آب  و  دانه ...


                              پرنده  به  سوی  ِ بهار کوچ  می کند ...

            

                

                               

                            

                                       

                                     

                                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

فرق ...

                     

                        

                 

                                     آن که  رفت  دور  شد ...

                                     آن  که  ماند  مهجور ... ،

                                     برادر جان ...

                                     کلاغ ها  دور  می شوند ...

                                     پرستو ها  مهاجر ...

                         

                              

                                

                                   

                                      

                                

                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٥٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

مُفرّح ِ ذات ...

                        

                           

                              " نفسی  که  فرو می رود  مُمدّ ِ  حیات  است ... "

                              اگر  این  بُغض  لعنتی  بگذارد ...

                         

                                 

                              

                                    

                                

                                           

                                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٥٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

لم یلد ...

                      

                

                 

                    لمَ یلد  راست ترین  حال  ِ  خداست ... ،

                    خدا  به دنیا  نیامده ... ،

                    خدا  هرگز  به  دنیا  نیامده  ...

                    دنیاست  و  آدم  و  تنهائی اش  ...

          

                  

                      

                         

                          

                             

                                    

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

مناقشه ...

                     

                         

                     کپه ی ِ  مرگ  که می گویند  ...

                     همین  تخت ِ  خواب ِ  من  است ...

                

                        

                          

                            

                                 

                               

                                      

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۱۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

آیینه ...

                   

                            

          درد ها  از  آن چه  در  دیگران  می بینید  به  شما  نزدیک ترند ...

           

                 

              

                  

                  

                  

                     

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

شاکی ...

                      

                               

                          اینها  دارند  جَمره  را  با سنگ ِ  توبه  رَمی می کنند ... ،

                          می چرخم  ...

                          سوی ِ  تو ...

                          سنگ ِ  دل َم  در  دست ...

                          ...

                          ...

                        

                                    

                                     

                                         

                                     

                                              

                                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٥٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

جور تر ...

                                 

                                   

                         بعضی ها  جور َن ...

                         بعضی ها  ناجورَ ن ...

                         بعضی ها  بد جورَ ن ...

                         بعضی ها  هم  همه جور ... ،

                         من  ِ  خر هم  که  هیچ جور ...

          

               

                   

                       

                        

                               

                                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

جور ...

                

                           

                          

                           خدایا  جور  کن  دیگه  بد جور  نباشیم ...

            

                       

                          

                           

                        

                          

                                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

فال ...

                    

                       

                 

                            فال ِ  روشن فکرها  ته ِ  فنجان ِ  قهوه شان  است ... ،

                            فال ِ  ما  امّل ها   ته ِ  دیگ  ... ،

                            سوخته ...

                            سوخته ...

               

                                  

                                   

                                     

                                     

                                              

                                                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٠۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

بد خط ...

                       

                              

                           خدایا  ...

                           بعضی  سرنوشت ها  را ...

                           خیلی  خرچنگ قورباغه  نوشته ای ...

              

                     

                               

                           

                                   

                                    

                                      

                                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

تسلیم ...

            

                       

               

                                برای ِ  دُعا ...

                                دست ها  بالاست ...

                                خدا  امّا ...

                                گمان  ِ  پیروز شدن  دارد ...

              

                       

                               

                                 

                            

                              

                                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

کنایه ...

                        

                              

                                  گاهی ...

                                  " راضی ام  به  رضای َ ش " ...

                                  بیلاخ  ِ  در  لفافه  است ...

              

                        

                      

                             

                                     

                                    

                                      

                                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

خداحافظی ...

                         

                          

                                 خداحافظی  همیشه  سرد  است ... ،

                                 سلام  ِ  از  دهن افتاده  است ...

           

             

                        

                        

                     

                                         

                                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

آگهی ...

                        

                          

                           وقتی  کسی می میرد ...

                           دیگران  باید  روی ِ یک  پارچه  بزرگ ...

                           خیلی  بزرگ ...

                           بنویسند ...

                           با  قلبی  مالامال  از  اندوه  و درد  ...

                           به  اطلاع  می رسانیم ...

                           ما هنوز  در این  دنیا  هستیم  ...

                   

                                

                                   

                               

                                     

                                   

                                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

بی قواره ...

                    

                   

                       

                              روزگار  چقدر  تنگ  است ...

                              بر  من  ِ  گشاد ...

                

                   

                           

                    

                       

                     

                         

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

فرمانروا ...

                     

                      

                                   خدایا  تو  فرمان  دادی ...

                                   ماشین ِ  آدم  رفت  ته ِ  درّه ... ،

                                   بگذار  خودمان  فرمان  بدهیم  ... ،

                                   آدم جان ...

                                   بیا  بیا  بیا ...

                          

                                

                                

                                    

                                          

                                        

                           

                                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

مُردن ...

                          

                      

                    

                                   آدم  با  گلوله باران  نمی میرد ... ،

                                   با  فرمان ِ  گلوله باران  می میرد ...

          

                  

                          

                        

                            

                             

                                

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

روزگار ِ سرکش ...

               

                   

                              گاهی کم َم ...

                              گاهی گم ... ،

                              و بیشتر کم  و گم َم ...،

                              کم  و گم  ... ،

                              چه  فرق  می کند ... ؟! ،

                              من  اسیر ِ  روزگار ِ  سرکش َم ...


            


                 


  پی نوشت :

  لطفا سرکش را به معنای ِ سرکشی که کاف را به گاف تبدیل می کند هم بخوانید ...

           

                     

                

                                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :

نماز ...

                     

                        

                      من  پشت  به  قبله  امّا ...

                      نماز ِ  تو می خوانم  ...

            

                      

                       

                      

                              

                         

                             

                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
تگ ها :