هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

شاهین ...

             

                  

                       من  مُرده  شما  زنده ... ،

                       حالا  ببینید ... ! ،

                       اگر سنگ  ِ  ترازوی  ِ  جهنمّ  گناه  است ...

                       سنگ  ِ ترازوی  ِ بهشت  تنهائی  است ...

       

               

             

                      

 

                

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

قادر ِ متعال ...

                

                  

                       این  روزها  که  خدا  قادر ِ متعال   نیست ... ،

                       قادر ِ خسته  است ...

              

                  

                   

                     

                       

                     

                     

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

قصّه ...

                             

                      

                   

                        ما کلاغ  ِ قصّه ی ِ  این  جائیم ... ،

                        نمی بینی  نمی رسیم ... ؟!

             

                      

                         

                                        

                                   

                                   

                                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

اندازه ...

              

                   

                           

                  خیلی خسته ام ...

                  به اندازه ای که اندازه اش خیلی بیشتر از حدّ ِ من شده و این کفاف نمی دهد ... ،

                  خیلی آن ورتر است ... ،

                  دیگر این قدر خسته نیستم ... ،

                  آن قدر است ... ،

                  آن قدر خسته ام که نگو ...

            

                    

                   

              

                   

                          

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

عروسک ...

                  

                    

                             خدا  بی کار است ...

                             نشسته  آدم بازی  می کند ...

             

              

                   

                     

                 

                 

                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

یک حرف ...

                        

                          

                                  غزل ...

                                  حرف ...

                                  طنز ...

                                  لیچار ...

                                  مرثیه ...

                                  دری وری ...

                                  اصلن  ک.س ِ  شعر  یا  ک.ی.ر ِ  نثر  ... ،

                                  چه فرق می کند ... ؟ ،

                                  آدم  ...

                                  تنهائی  ...

                                  تنهائی اش  را  گریه  می کند ... ،

                                  باقی ش  زیاده  است  و ...

                                  زیاده جسارت ... 

         

             

                 

                   

                      

                  

                   

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

شبیه ...

                        

                            

                      غروب  ِ  دیروز  دختر ِ  زیبائی  را  دیدم  که  چقدر  شبیه  تو بود ... ،

                      داشت  می رفت ...

           

            

                  

                           

                           

                             

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۱٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

راز ...

             

                 

                             می گویند  راز ِ  نماز  سر به مُهر  است ...

          

                

                

                  

                 

                         

                      

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۱۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

گول ...

                    

                       

                       چقدر  بد  است  آدم  خودَش  را  گول  بزند ... ،

                       به  خودَ ش  بگوید  سلام  ...

          

                  

              

                

                             

               

                   

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٥۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

شین ...

                

                                    

                              بعضی ها  عاشق  می شوند ...

                              بعضی ها  عاق  ... ،

                              می بینی  ...

                              گاهی  یک  حرف  خیلی  روی  ِ  آدم  تاثیر دارد ...

             

                                      

                                                   

                                                  

                                                          

                                                              

                                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٥٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

مترادف ...

                      

                                  

                        این که  ادبا  می فرمایند  ...

                        " هر چه  می رسد  از اوست  ... " ،

                        فُضلا هم  می فرمایند ...

                        " هر چه  از دوست  می رسد  نیکوست ... " ،

                        به  نظر  من  ِ بی ادب  ِ  بی شعور  یعنی  این  که  در حقیقت ...

                        انشاالله  همان  خد انکنه  است  ...

                 

                                 

                                      

                              

                                      

                                             

                                               

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

تنها ...

                   

                        

                      آدم  ِ  تنها  هم  یک  آدم  ِ معمولی  مثل ِ  شما ست به خدا ... ،

                      چشم  دارد ...

                       سر  دارد ...

                       گوش  دارد ...

                       دست  دارد ...

                       پا  دارد ... ،

                       آآ خ خ  ... ،

                       هم پا   ندارد ...

                   

                          

                            

                              

                         

                                  

                                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

مُحتوا ...

                  

                    

                                    در من ...

                                    فاحشه ای  هست  که  سر َش  را  بالا  گرفته  ... ،

                                    آب  ِ  توبه  از  سر َش  گذشته ... ،

                                    بی شرف  امّا  خفه  نمی شود ...

                                    دارد  ابو عطا  می خواند  ...

               

                       

                           

                                  

                               

                                  

                                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

فلسفه ...

               

                     

                                       سخت  نگیرید ... ! ،

                                       آخرین  باری  که  خدا  سخت  گرفت ...

                                       مجبور شد  جهنّم  را  دُرُست  کند  ...

                             

                              

                                  

                                              

                                           

                                          

                                           

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

تنهائی ...

         

               

                

                                  تنهائی  یعنی  ...

                                  شبها ...

                                  تو می خوانی  می روی  بخوابی  ...

                                  من  می روم  گریه کنم  بنویسم  ...

                                   

                                            

                                             

                                          

                                             

                                                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

هر روز ...

                            

                                

                                فردا ...

                                توئی  که  نمی آیی  ... ،

                                امروز  ...

                                من َم  که  دارم  تمام  می شوم  ...

             

                   

                     

                         

                          

                          

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

فردا ...

                            

                          

                            درُوغ  ِ  مصلحتی ...

                            سُرخ پوستی ترین  نام  ِ فردا  ست ...

                

                    

                           

                             

                            

                            

                        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

من ...

                         

                       

                                  آقا ...

                                  من  درُوغ  ِ  مصلحتی  ِ  زنده گی ام ...

                                  به مرگ ...

                  

                          

                             

               

                         

                          

                          

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

پائیز ...

                       

                       

                            زیر ِ  پاهای  ِ رفتن  ...

                            برگ ها  خش خش  صدا  می دهند ... ،

                            اشک ها  هق هق ...

    

          

                   

                 

                   

                    

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

بُغض ...

            

                 

                          من  مانده ام  با  بُغضی  که  دارد  خفه ام  می کند  ... ،

                          بُغضی  که  نه  اشک  می شود  نه  واژه ... ،

                          مسلمانان  ...

                          زنده  به  گوری  همین  است  ...

           

                      

                   

                         

                                   

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٢٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

بی تو ...

                           

                        

                           کلی  خیال بافی  کرده ام  ...،

                           روزهای  ِ  بی تو  خیلی  سرد  است ...

                  

                       

                            

                                

                                 

                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

ضرب المثل ...

            

                      

                 

                        قدیم ها  سلام  سلامتی  می آوَرد ... ،

                        الان  سلام  خداحافظی  می آوَرَد ...

                    

                                

                            

                          

                                

                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

ییییییک ، دووووووو ، سسسسسسه ...

                            

                               

                    

                            رفتن  یک  دو  سه  نمی خواهد ...

                     

                        

                        

                            

                         

                            

                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

ناگزیرترین ...

                              

                                

                                       انگار ...

                                       از خدا ...

                                       از مرگ  ناگزیر تر ...

                                       رفتن  است ...

          

                          

                                          

                                              

                                       

                                              

                                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

ناعادلانه ...

                    

                                    

                            رفتن  ِ  تو  از  یک  طرف ...

                            آمدن  ِ  غم  از  هزار  طرف ...

                  

                                 

                                      

                                     

                                                         

                                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

کاش ...

                          

                                 

                                  خدایا  ...

                                  کاش  به  جای  ِ  رفتن  ِ  این  همه  آدم ها  ...

                                  تو می آمدی  ...

                     

                              

                                     

                                    

                                              

                                            

                                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

پایان ...

                          

                           

                                  آمدن   آغاز  ِ  رفتن  است ...

            

                     

                            

                        

                        

                      

                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

بی تفاوت ...

                         

                      

                          همه  به  هم  چراغ  ِ  سبز  نشان می دهند  و  ...

                          با سُرعت  از  کنار ِ  هم  رد  می شوند ...

       

            

               

                  

            

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

نمک شناس ..

                      

                      

                              مُشتی  توت  چید  و به دهان  بُرد ... ،

                              زیر ِ سایه ی  ِ  درخت  استراحت  کرد ... ،

                              رفت  باقی  درخت ها  را  قطع  کند ...

             

                     

                           

                                     

                                  

                                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

من ...

                              

                        

                            

                             اعوذ ُ بالله ِ  منَ ال  مَن ...

                 

                               

                                

                                         

                                  

                                   

                                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

رفت و آمد ...

                        

                                   

                              دارم  برای ِ  رَفته ای  گریه  می کنم ...

                              که  خنده های َم  با  او  آمده  بود ...

          

              

             

                 

             

                

                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

مَجازی ...

                         

                         

             آدم  ِ تنهای  ِ  مَجازی  به  این دوره زمانه  و عصر ِ شبکه ها ربطی ندارد ... ،

             اولین بار ...

             آدم  ِ  تنهای  ِ  مجازی  در آیینه  دیده  شد ...

          

                  

                         

                                   

                                 

                                  

                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

حواس پَرتی ...

                             

                                    

                        حواس پَرتی  یعنی  این  که ...

                        کاش  به یاد َم  بماند  که  به یاد َت  نمانم ...

         

                  

                   

                       

                       

                         

                         

                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

عصر آن روز ...

                     

                          

                               عصر ِ  یک  روز ...

                               به  کسی  سلام  کردم ...

                               که  عُصاره ی ِ  خداحافظی  بود ...

                     

                                   

                                         

                                      

                                

                                     

                                                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

درد ...

                

                                

                          دانستن  درد  و الم  دارد ...،

                          دانستن  درد  و الم  می آورد ... ،

                          عالم ِ  بی الم  بودن ...

                          عین ِ  خالی  بودن  است ...

               

           

  پی نوشت :

  جسارت ِ توضیح دادن َ م رو ببخشید که ...

  عالم بی الم بودن عین ِ خالی بودن است ...

  هم به معنای ِ عالم ِ بدون  درد  تهی از علم  است  می باشد ...

  هم  به رسم معمول ،  بازی با لغت ِ  من ِ خاک  بر سر  ...

  اگر از کلمه ی ِ عالم  الم  را  برداری حرف ِ عین ِ  خالی  می ماند ...

       

                

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

معرکه ...

                         

                                    

                         عجب معرکه ای ست ... ! ،

                         تنهائی دارد  دل َم  را  می سوزاند ... ،

                         من  دارم  فرصت های َم  را  می سوزانم ... ،

                         لامذهب  خدا  هم  این  وسط  دارد  عجب  آتشی  می سوزاند  ...

           

                 

                      

                                

                            

                               

                                   

                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

کفاره ...

                              

                       

                               به  سکهّ  و  گندم  نیست ... ،

                               کفاره ی  ِ  گناه  ِ  زنده گی  مرگ  است ...

            

                  

                      

                         

                        

                             

                                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

فرق ...

              

                      

                        

                               حرف نزدن  با  سکوت  فرق  دارد  ... ،

                               دُرُست  مثل  غذا نخوردن  و  روزه بودن  ...

              

                      

                        

                             

                         

                                 

                                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

وجه ِ توصیف ...

                   

                  

               

                   عاشق  و بدهکار و  لیلی  و افسرده  و دیوانه  و  فیلان  و بیسار  ندارد ... ،

                   وجه  توصیف  ِ  تنها ...

                   آدم است ...

         

                    

                 

                       

              

                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

تنهائی ...

                 

                    

                

                          هیچ  کلمه ای  غیر  از  تنهائی  ...

                          نمی تواند  دقیق تر  و  وحشتناک تر  از  تنهائی ...

                          تنهائی  را  معرفی  کند  ...

           

                 

                        

                           

                            

                          

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

استیصال ...

               

                                    

                         چشم   تر  است  و  واژه  نیست ...

          

               

                   

                     

                       

                    

                           

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

نوبت ِ عاشقی ...

                    

                         

                             دیر رسیدم ...

                             نوبت  ِ عاشقی ام  رَد  شده بود ...

                     

                             

                                  

                                    

                                  

                                       

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

ترادُف ...

                       

                       

                   این  روزها  آنقدر  بدی  دیده ایم  که ...

                   خوبی  لبخند  به  لب ِ مان  می آورد ... ،

                   جوک هم لبخند به لب ِ مان می آورد ... ،

                   راست می گویند که این روزها خوبی مثل ِ جوک می ماند ...

         

                   

                                 

                

                        

                           

                              

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

اهمّیت ...

                        

                              

                      در زنده گی ...

                      اهمیّت  ِ موضوع ...

                      فهمیدن  ِ اهمّیت  ِ نفهمیدن  ِ ...

         

             

              

                  

                      

                   

                     

  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

کافی ...

                            

                               

                          برای  ِ  خدا  شدن ...

                          فقط  کافی  است  نباشی ...

                  

                             

                              

                             

                               

                    

                                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

بیرو ن ...

               

                                               

                               تو  که  توی  ِ خانه  نیستی ...

                               خانه  و بیرون  ندارد ... ،

                               خانه  همان  توی  ِ  بیرون  است ...

                               بیرون همان  بیرون ِ  بیرون ...

          

                    

                    

                           

                       

                               

                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

لطفا ...

                    

                         

                         خدایا ...

                         قهّاری  وهّابی  رحمانی  رحیمی  جبّاری  خبیری  فیلانی  بیساری  ... ،

                         لطفا  کمی  هم  آدم  باش  ...

             

             

                 

                        

                      

                  

                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

به هم ریخته ...

                   

                  

                این  زندگی  به هم ریخته  گزندی   بیش  نیست ...

             

                  

                   

                    

                     

                              

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

می شود ...

                            

                                     

                      بی  تو  هم  می شود   امّا ...

                      جان  به  سر ...

                   

                                      

                                            

                                     

                                   

                                         

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

آدرس ...

                      

                       

                               من  گم  شده ام ... ،

                               تو  نیستی ... ،

                               حالا  سراغ  از  که  بگیرم ... ؟! ،

                               من  در تو گم شده  بودم ...

                  

                         

                         

                    

                          

                           

                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

اصرار ...

                              

                                   

                           همه  اصرار  دارند  من  را  ببرند  پیش  ِ  دکتر ...

                           نمی دانند  من  چقدر  دل َم  می خواهد  بروم  پیش  ِ  خدا ...

              

                         

                                 

                              

                                     

                                

                                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

آشنا ...

                  

                      

                              چقدر سکوت َت  آشنا ست ... ،

                              ما  در کدام  تنهائی  هم دیگر  را  دیده ایم ...

                             

                               

                                

                          

                                

                                 

                                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

" موذن اذان بگو ... "

                      

                              

                            موذن ...

                            به  اذن ِ  کدامین  اذان  قامت  بگیرم ... ؟! ،

                            به  چهار فرسنگ  نمازَم  شکست  و ...

                            به  یک  دل ِ سنگ  قامت َم ...

           

             

                  

               

                    

               

              

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

بهره وری ...

                   

                     

                       خدایا  دیگر  خورشید  را  خاموش  کن ...

                       دنیا  خیلی  وقت  است  که  تاریک  است ...

         

                              

                             

                                     

                             

                        

                                     

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

حد ...

                   

                      

                                من ...

                                دست  به  دامن  ِ  خدا  و ...

                                شارع ...

                                در  پی  ِ تازیانه ی  ِ  حدّ ِ  بی عفتی  ...

       

                  

                        

                           

                         

                        

                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

شجاعت ...

                          

            

                  به خدا  تنهائی  خیلی  ترسناک  است  دوست َم  جان ... ،

                  ولی  بخدا تر ...

                  این  تنها نگذاشتن  است  که  شجاعت  می خواهد ...

             

                 

                          

                                 

                           

                                

                                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

واقعیت ...

                 

                    

                               من  از  زنده گی  سیر َم ...

                               ولی  انگار  نه سر ِ  پیاز َم  نه  ته ِ  پیاز ...

     

            

             

                  

                 

                     

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٠٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

ضرب المثل ...

                

                

                         

                    فلان  ِ  بی جا  مانع  ِ  بیسار  است ...

         

             

                      

                           

                          

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

جواب ...

              

                         

            من برای  ِ نداشته های َم  کلی  جواب  به  این  دنیای  ِ نامرد ِ قدَر پس  داده ام ... ،

            تو را  ندارم  و بابت َ ش  ...

           جواب  ِ خود  ِ  پیزوری ام  را  نمیتوان َم  بدهم  ...

        

             

               

                  

                  

                   

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٠٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

گم شده ...

                        

                        

                               گم شدن  یعنی ...

                               این که  من  کجا  هست َم  مهم  نیست  ...

                               این  مهم  است  که  تو  آنجا  نیستی  ...

       

           

              

             

                   

                                   

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

خودکشی ...

                   

                       

                                 پلنگ  ِ  زخمی ...

                                 خودَش  را  راحت  کرد ...

                                 با  قرص  ِ  ماه ...

       

           

             

                

                 

               

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

تنها ...

          

                    

                   تنهاتر از این دیگر می شوم خود ِ خدا ...

        

    

         

        

         

            

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

ایدئولوژی ...

                      

                         

                            این روزها ...

                            همه  تلاش  می کنند  زیبا بینی  داشته  باشند ... ،

                            حتی  اگر  زیبا شدن  ِ  بینی  خیلی  خرج  داشته  باشد ...

                 

                  

                    

                         

                          

                          

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

زن ...

                            

                          

                             زن ...

                             زخمه ای بر دل ِ تار ...

                             زن ... ،

                             زن ...

                             فریادی بر سکوت ...

                             زن ... ،

                             زن ...

                             جامی پُر ز می ...

                             زن ...

                


                     

  پی نوشت :

  برای ِ همه ی ِ مادران َم ...

  پی نوشت تر :

  لطفا این نوشته رو هم تعریفی موکد بخونید ( یعنی زن را دارد تعریف می کند به تاکید ) ...

  هم خطابی ِ خواهشی ( یعنی زن رو به خواهش ِ یک کاری مورد خطاب قرار می دهد ) ...

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

مسیح ...

                        

                           

                        

                            من ...

                            پیشانی  ِ  مَسح  ِ هر  بامداد  ِ  مَسیح َم ... ،

                            در  اتاق  ِ  من ...

                            مُرده ای  هست  که  هر صُبح  از  جای  بر می خیزد ...

       

                     

                   

                       

                       

                     

                        

                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

تفسیر ...

                      

                           

                            

                             رفتن  را  ...

                             بی شک  با  چهار حرف  می نویسند  ...

                             با اشک  در هزار  صفحه  می خوانند ...

           

                   

                     

                         

                        

                           

                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

قصد ِ قربت ...

                 

                           

                         گریه  می کنم  ...

                         بَدَل  از نگاه  ...

                         قربه" الیَ  الیار ...

                  

                  

                   

                   

                               

                                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

بدل از نگاه ...

         

                       

                            چراغ ها  ر ا خاموش  کرده ام ...

                            عکس هایَ ت  را  گریه  می کنم ...

             

                 

                 

                       

                          

                           

                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

سقوط ...

                

                      

                        رفتی ...

                        شاه بیت  ِ غزل های َم  سرنگون  شد ... ،

                        سالهاست ...

                        گدا گدا مرثیه  لای  ِ حرف هام  بیتوته  کرده اند  ...

           

                 

                         

                    

                

                   

                         

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

معرفت ...

                

                        

                          باز  به  معرفت  ِ  راه ... ،

                          هیچ  کس  نماند ... ،

                          امّا ...

                          کلی  راه  مانده ...

               

                     

                        

                      

                              

                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

هبوط ...

                 

                       

                     لب های َت  سیب ِ  کدام  باغ  بود ... ؟! ،

                     نیستی  ... ،

                     از بهشت  ِ تو ...

                     هبوط  کرده ام  به  جهنّم  ِ  من ...

              

               

                 

                

                  

                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥٢ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

مستاصل ...

               

                   

                            چه  کنم ... ؟! ،

                            من  مانده ام  با  این  همه  توئی  که  نمانده ای ...

                           

                      

                     

                  

                        

                                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

توبه تر ...

                      

                           

                           توبه  از  شیطان  ... ؟! ،

                           توبه  از  آدم  ... ؟! ،

                           الهی  ...

                           توبه  از  تو  به ...

                  

                     

                      

                   

                     

                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

توبه ...

                     

                            

                          توبه ی  ِ  گرگ  مرگ  شد ...

                          توبه ی  ِ آب  کویر ...

                   

                                 

                                       

                          

                         

                                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

مُضاعف ...

                  

                            

                            بعضی غم  ِ بی  هم بستری ... ،

                            بعضی غم  ِ بی بستری  هم ...

                          

                                   

                          

                                

                              

                                

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

آیینه ...

                     

                             

                                 حقیقت  تصویر ِ تلخی  دارد ... ،

                                 آیینه عکس  ِ  حقیقت  را  دلپذیر  می کند ... ،

                                 به  من ِ  دل سرد ...

                                 مرگ  را ...

                                 چه  گرم  نشان  می دهد ...

                     

                    

                        

                      

                         

                               

                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

دار ...

                    

                             

                    برای  ِ  زیر  ِ پا  انداختن ...

                    فرش  ر ا به  دار  می کشند ...

             

            

                   

                  

                         

                     

                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

حکایت تر ...

                   

                          

                      حکایت  ِ  این  جدائی ها ...

                      جدای  ِ  از  این  حکایت ها ست  ...

            

               

              

                   

                  

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

مَرد ...

                  

                      

                        سرد  و باری  به هرجهت ...

                        خاموش  و  افتاده ... ،

                         سایه ...

                         مَردَش  را  به  دنبال  می کشد ...

                       

                    

                              

                                  

                                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۱٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

ابتدائی ...

                        

                                

                   گاهی  که  نفس هام  به  شماره  می افتند ...

                   با  خودم  میگم  کاش  تا  ده  بیشتر  بلد  نبودم ...

                                

                         

                           

                                 

                           

                     

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۱٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

صفت و موصوف ...

                     

                                 

                  تنها  تنها صفتی  است  که  هفت  میلیارد  موصوف  دارد ...

                

                   

                    

                     

                  

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

کلک ...

                    

                             

                            باور نکن ... ،

                            شب  ...

                            سیاه بازی  ِ  خورشید  است ...

               

                    

                       

                       

                          

                       

                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

سکوت ...

                      

                            

                                  سکوت ...

                                  چهار حرف  دارد ... ،

                                  هزار فریاد ...

               

                 

                  

               

                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

شب ...

                       

                                 

                             شب  ...

                             روبروی  ِ  آئینه  که  می ایستد ...

                             ماه  و  ستاره  می بیند ...

           

             

                 

                  

                      

                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

استحاله ...

 

 

                                    خاک ...

                                    به کف ِ دستی آب ...

                                    آیینه می گردد ...

                   

                              

                          

                               

                                

                                

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٥:٠۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

کاشف ...

                

                               

                             من جاذبه ی ِ تو را کشف کرده ام ... ،

                             ببین ...

                             جز من هیچ کس به پای ِ تو به زمین نمی افتد ...

        

                  

                    

                       

                      

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

توهّم ...

 

 

                         ایستاده ...

                         جلو دار  را ...

                         رفته  می پندارد ...

             

               

                 

                   

                         

                                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

تمنا ...

                       

                      

                        کمی  سخت تر  باش ...

                       می خواهم  آسوده تر  بمیرم ...

                                        

                                          

                                                   

                                               

                                   

                                                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

موجود ...

                           

                              

                    بعضی ها  وجود  دارند ...

                    امّا ...

                    وجودَش  را  ندارند ...

                                  

                                     

                                   

                            

                                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

قیامت ...

                   

                  

                                   قیامت ...

                                   قیام  ِ تو ست  به  عزم  ِ  رفتن ...

                   

                       

                        

                        

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

بُغض ...

                 

                             

                    به خدا  بُغض  همان  خدا ست ...،

                    از  رگ  ِ  گردن  نزدیک تر ...

                    اصلن  توی  ِ  گلو ست  همیشه ...

                             

                       

                          

                         

                                       

                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

خانه ...

                           

                            

            دکور را جا به جا کردم ...،

            آن صندلی ننوئی را دادم به مادر ... ،

            رو تختی ها و پرده ها را هم عوض کردم ... ،

            چند تا از این تابلو های  ِ قشنگ هم زدم این دیوار آن دیوار ... ،

            نیستی شاید این عوض کردن های  ِ الکی هوای َم را عوض کند ... ،

            آآآآخ لعنتی ...

            هوای  ِ خانه را چه کنم ... ؟!

                            

                                                    

                                            

                                                        

                                                     

                                                 

                                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٢٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

شاید ...

                                 

                             

                         شاید بیاید ...

                         شاید بیاید ...

                         شاید بیاید ... ،

                         انگار شاید ...

                         هرگز ترین هرگز ِ دنیاست ...

                         

                               

                                            

                                         

                                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٢٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

عبور ...

                             

                             

                   سبز و زرد و قرمز و پلیس و طرح و فیلان و بیسار ندارد ... ،

                   همه  از من عبور می کنند ...

                                  

                                             

                                                       

                                              

                                      

                                     

                                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۳۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

وابسته ...

                       

                    

                سکوت َم  عجیب  به  بودن َت  وابسته  است ... ،

                باشی ...

                دهان َم  به حرف  وا  می شود ... ،

                نباشی ...

                دهان َم  بر  حرف  بسته  می شود ...

                                     

                                             

                                             

                                                    

                                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

مقصّر ...

                            

                                

                       گاهی ...

                       این ...

                       تقصیر داره ...

                       که افتاده به گردن ِ اون ... ،

                       امّا ...

                       سکوت ...

                       تقصیر ِ دار ِ ... ،

                       که افتاده به گردن ِ فریاد ...

                      

                               

                             

  پی نوشت :

  خیلی ها به من میگن اینا که می نویسی بازی با کلمه است ... ،

  نمی دونم چرا لوس می کنم خودم روهمیشه کلی وسط ِ بازی گریه می کنم ...

                          

                                         

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

الف ...

                            

                             

                                   شعر ِ شاعر ...

                                   از نبود ِ الف ِ قامت ِ دوست ِ ...

              

                       

                          

                         

                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

ضرب المثل ...

                        

                        

                        پشت ِ هر مرد ِ موفّقی ...

                                      .

                                      .

                                      .

                       خیلی جای  ِ خنجر هست ...

                                 

                                             

                                       

                                            

                                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٢٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

جَلّ الخالق ...

                               

                      

                    جَلّ الخالق ... ،

                    آتش ِ همه چیز دود دارد ... ،

                    آتش  ِ دل ِ ما آب ... ،

                    اشک ...

                                             

                                                   

                                                 

                                              

                                            

                                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

غربت ...

           

              

               

                      غربت ...

                      یک قدم  آن سو تر از آغوش ِ توست ...

               

            

                    

          

             

           

           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

سنگین ...

                             

                          

                    سنگینی ِ  نگاه َت ...

                    کمر ِ  چشمانَ م  را  خم  می کند ،

                    نگاه َم  به زمین  می افتد ...

                    سایه ات  چه  پیداست ...

                           

                                      

                                         

                                   

                                   

                                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

تفاوت ...

                           

                                  

                تفاوت  در زنده گی  است ...

                مُرده ها  همه  شبیه  هم َاند ...

                

                  

                       

                              

                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

فردا ...

                           

                           

                 گول ِ روز ِ خوبی  که  قرار  است  بیاید  را  نخورید ... ،

                 همان  دیروز ِ  بد  است ... ،

                  لباس ِ  فردا  را  پوشیده ...

                                    

                                     

                                                  

                                                    

                                                                

                                                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٠۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

عریضه ...

                                 

                                        

                     عرضی داشتم خدمت ِ تان ... ،

                     نیامدید ... ،

                     سکوت  آن  را  باریک  و  باریک تر کرد ... ،

                     دیگر عرضی ندارم ... ،

                     والسّلام ...

                                     

                                               

                                             

                                              

                                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

زنده گی ...

                             

                                       

                  وقتی  دست  در دست ِ  هم  ...

                  شانه  به  شانه ی ِ هم  قدم  می زنید ... ،

                  زنده گی  را  برای ِ هم تعریف  نکنید  که  زنده گی  یعنی  فیلان و  بیسار ... ،

                  فقط  دست  در دست  هم  و شانه  به  شانه ی ِ  هم  قدم  بزنید ... ،

                  زنده گی  یعنی همین  ...

                         

                         

                             

                            

                       

                       

.   

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

سکوت ...

                                 

                                       

                         آن هائی  که  حرف  برای ِ  گفتن  کم  دارند ...


                         درد  برای ِ  نگفتن  زیاد  دارند ...

                                  

                                 

                                                    

                                                       

                                                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

گم شده ...

                                   

                                          

                  گم شدن  از  پیدا شدن  شروع  می شود ... ،

                  پیدا ت  می کنند ...

                  در جمع  پیدا  می شوی ...

                  خودت  را  گم می کنی ...

                                                  

                                           

                                                   

                                                                 

                                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

بی حاصل ...

                             

                           

                 داری  اشتباه  می کنی  خدا جان ... ،

                 صد و بیست  و چهار هزار  یا بیشتر اصلن ... ! ،

                 با کتاب  یا  بی کتاب ... ،

                 با معجزه  یا  بی معجزه ... ،

                 به خدا فرق ندارد ... ،

                 سیب هنوز خوشمزه است ...

                                                  

                                                     

                                               

                                           

                                                       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٠٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

یک نفره ...

                                    

                                   

                فقط  تخت ها  که  یک  نفره  ندارند ... ،

                درهای  ِ  یک نفره ...

                پنجره های  ِ  یک نفره ...

                                                                  

                                                 

                                                 

                                                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:۳۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

آینه ...

                               

                    

                     آینه  نمی خواهد ... ،

                     در  و  دیوار  و  زمین  و  زمان  هم ...

                     تنهائی  ِ  آدم  را  به  وضوح  نشان  می دهند ...

                                            

                                                        

                                                       

                                                        

                                                       

                                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:۳٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

خیلی گران ...

                                         

                                             

            خدایا  مگه  اون  موقع ها  سیب  کیلو  چند  بود ... ؟!

                            

                                 

                               

                               

                                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

دیر ...

                      

                               

                       انگار ...

                       هزاران  دیروز  آمده ...

                       فردا  نیامده ...

                                  

                                   

                                        

                                    

                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

ماشّالا ...

                     

                             

                خدایا  تو حالا تازه  تنهائی  این همه  قدرت  داری ... ،

                اگه دو نفر بودی چی کارا می کردی ... !

                                        

                                               

                                   

                                                          

                                               

                                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٠۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

متافیزیک ...

                                          

                                           

                      خدا جان ...

                      بی خیال  ِ قوانین  ِ طبیعت ... ،

                      باور کن  این روز ها ...

                      افتادن ِ  آدم ها  تقصیر ِ  جاذبه ی  ِ  زمین  نیست ...

                       

                                          

                                        

                                                    

                                                    

                                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

نور ...

                                

                                     

                  روز ها  پرده ی  ِ  اتاق َم   ر ا  بالا  نمی زنم  ...

                  تا  بیرون  تاریک  نشود ...

                                              

                                                     

                                                              

                                                                         

                                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

ادبیّات ...

                            

                                  

                          " رفت  و آمد " ...

                          دروغ  ِ محض  است  ... ،

                          رفت  و نیامد  ...

                                          

                                                   

                                                     

                                                      

                                                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

هستن ...

                                              

                                        

                         نیستی  و  ...

                         نیستن َ ت  ...

                         امّا  هست  ...

                                              

                                                   

                                                  

                                                                         

                                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

نتیجه ...

                                    

                                        

                 پرواز ِ  بی واهمه  از  زمین ِ  شیطان ...

                 سقوط  ِ  پُر واهمه  به آسمان ِ  خدا ست ...

                                              

                                     

                                          

                                                   

                                                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۳۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

تقدیر ...

                    

                           

                       گاهی  ...

                       تقّ ِ  تقدیر ...

                       زود  در  می آید ...

                                              

                                          

                                                         

                                                 

                                              

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

مُشت نمونه ی ِ خروار ...

                               

                                             

                          فقط  بایست  و نگاه  کن ... ،

                          مُشت  که  بر  آینه  بکوبی ...

                          دَه  پاره اش ...

                          تنهائی  ات  را  دَه  باره  به  رُخ  می کشد ...

                                     

                                             

                                                  

                                              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

صبر ...

                                       

                                              

                               سکوت ...

                               فریادی  است  که  صبر ِ  ایّوب  دارد ...

                                                    

                                                         

                                                     

                                                              

                                                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

آبرو ...

                      

                           

                        عشق  باشد ...

                        قطره ای  بَس ... ،

                        هلالی  از عین ... ،

                        نقطه ای  از  شین ... ،

                        قدمی  از  قاف ... ،

                        به  خدا  آبروی ِ دامن ِ  سیاه ِ  شب  را ...

                        لکهّ ی ِ  سپید ِ  ماه  خریده  است ...

                                                                              

                                                                 

                                                                 

                                                              

                                                                      

                                                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

ردیف ...

                             

                               

                      با  مهربانی  می پُرسد  ردیفی  ... ؟! ،

                      با  مهربانی  می گویم  ...

                      ردیف َم  ... ،

                      مُکرّر ِ غزَل ِ  تنهائی  ... 

                                                       

                                                          

                                                             

                                                         

                                                                

                                                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

کهنه ...

                         

                                   

                 گشاد  شده ام  ... ،

                 زانو  انداخته ام  ... ،

                 چند  پاره گی  رو ی ِ  سینه  و  پُشت  ... ،

                 کهنه ام  ... ،

                 انگار دیگر به  خودم  نمی آیم ... ،

                 خودم  را  تا  کرده ام  گذاشته ام  یک  گوشه ... ،

                 شاید  آمدی ... ،

                 شاید  پوشیدم  خودم  را  دوباره ... ،

                 شاید  باز هم  به  خودم  آمدم  ...

                                              

                                                

                                              

                                             

                                        

                                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

بدون ِ مرز ...

                                

                                                      

                   دیوار های  ِ خانه ها ...

                   فقط  مرز ِ تنهائی ِ  آدم ها  را لوث  کرده اند ...

                                             

                                              

                                                    

                                                        

                                                            

                                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

تردید ...

                                                          

                                                      

                   همون قدر که  تردید  دارم  مرگ  پایان ِ زنده گی  باشه ...

                   همون قدر هم  تردید  دارم  که  مرگ  پایان ِ تنهائی  باشه ...

                                

                                    

                                           

                                                  

                                                               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :

اردیبهشت ...

 

        

                

                                اردیبعشق ...

             

                       

         

              

             

         

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۳٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
تگ ها :