هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

سکوت ...

 

 

 

                            آن  که  سکته ی  ِ  قلبی  کرده  مُرده  است ...

                            آن  که  سکوت  ِ  قلبی  کرده  مُرده تر ...

 

 

 

 

 

 

 

 

         

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :

بعثت ...

 

 

 

                        دوست َت دارم  را  چنان َت  نجوا کردن ...
                        من ... ،
                        تو ...
                        مبعوث ِ عشق  شدن ...
       
       
          
          
         
             
           
           
             
              
              
                
                
                
                        
             
.
  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

عادّی ...

      

          

                     

                             کلن  انگار غیر ِعادّی  عادّی  شده ...

           
           

              

              

                

                

                  

               

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

خام ...

             

               

                              

                            خیال  ِ  خام   یعنی  ...

                          آخر ِ  خیال هام  هم  می روی ...

          

            

               

                               

                   

                             

                      

                       

                        

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

فاتحه ...

            

               

                            

                                 نیا ... ،

                                دل َم  مُرد ...

         

                  

                

                   

                         

                  

                        

                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

خداحافظ ...

            

             

                         

                                  دیو  ِ  انتظار  را ...

                                  خداحافظ  برای  آن  کسی  است  که می ماند ...

         

             

              

                

                

             

           

             

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۳٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

آتش ...

 

 

 

                         آتش  ِ  روی  ِ  آتش  می دانی  چیست ... ؟

                              که  دل َم ...

                            برای  ِ  دل َم  که  دارد  می سوزد ...

                              می سوزد ...

       

          

          

            

            

              

           

           

               

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

شهید ...

            

               

              

                                     سکوت  یعنی ...

                                     شهادت  ِ  کلام ...

                                     به  تیر ِ  یآس ...

                                     در هجوم  ِ  خاطره ...

                                     ته  ِ  بُغض بَست  ِ  گلو ...

                     

                   

         

         

         

        

         

            

        

    

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

بیمار ...

            

            

           

  

                                      تنهای  ِ  تنها ...

                                      دچار ِ  بی توئی  ِ  مُفرط  شده ام ...

       

         

             

             

              

               

              

           

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۱۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

حرام ...

           

           

                 

                            می دانی ... ؟

                            مسجد  اگر  خانه ی  ِ  خداست ...

                         عجیب  نیست  که  انگار  چراغ  ِ  تنهائی  به  همه جا  رواست ...

        

          

                 

      

         

         

          

           

        

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٠٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

عشق ...

         

            

              

              

                 انگار  عشق  حرفی  بزرگتر  از  دهان ِ  من  بود ...

              

                

            

                                 

             

        

       

      

      

     

   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

آئینه ...

            

               

                            

                          روبروی  ِ  آئینه ی  ِ  واقعیت ...

                          معلوم تر  از عکس  ِ  آدم ...

                          عکس  ِ  حرف هاش  معلوم  می شود ...

               

                   

                                   

                 

               

             

          

         

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

تنهائی ...

        

             

                    

                                   تنهائی  رفتار  است ... ،

                                   وضعیت  نیست ...

         

             

             

                 

                   

                     

                   

                   

                             

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٠٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

گاه ...

            

                         

                  

                             آدم ها  هیچ گاه  از  تنهائی  در  نمی آیند ... ،

                             گاهی از  تنهائی  به  درد  می آیند ...

       

             

                 

              

              

               

               

              

                  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

هنر ...

             

              

                        

                                می دانی ... ؟

                                درد داشتن  هنر  نیست ...

                                امّا ...

                                درد نداشتن  عین  ِ  بی هنری  است ...

          

              

                

            

             

          

         

       

             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

سرد ...

           

               

                            

                          رفتن  بوی  ِ  کافور می دهد ...

        

          

             

              

               

               

             

             

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

همیشه ...

             

               

                         

                                  در من ...

                                  زنی  رو  به  باد ...

                                  دارد  می رود  همیشه ... 

               

                   

                          

                    

                       

                 

                  

              

              

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٢٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

اعتماد ...

             

                         

                 

                        فقط  دین  نیست  که بی فهمیدن  به  ما  به  ارث  می رسد ... ،

                        اعتماد  به  آئینه  هم ...

            

             

              

                  

               

               

            

                 

          

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

آباد ...

           

                

                

                                      این  همه  سیاهی  را ...

                                      انگار  فقط  چراغ  ِ  خانه ی  ِ  تاریکی  روشن  است ...

        

              

               

            

                 

           

                

            

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:٢۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

پرنده ...

             

               

                            

          خوبی  ِ  پرنده بودن  این  است  که  فرار هم  بکنی  می گویند  پرواز کرد  ...

           

                

               

               

                          

                 

            

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٥۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

سُرخ ِ توئی ...

              

                

                     

                               مثل  ِ  سیاه  ِ  شب ...

                               که  از  ژرفاست  نه  از  تاریکی ... ،

                               مثل  ِ  آبی ِ  آسمانی ...

                               که  از  وسعت  است  نه  از  روشنائی ... ،

                               دل  َم  سُرخ  ِ  توئی  است ...

                               که  از غم  است  نه  از  خون ...

                                 

        

      

     

               

                         

                

                

             

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

عین شین قاف ...

         

          

               

         

                              نه ...

                              انگار  ع  ش ق  با  عین ِ من آدمی  جور  در  نمی آید ...

        

               

                               

        

             

         

            

                

       

         

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

شاید ...

            

               

              

               

                                    خدا  را  چه  دیدی ... ؟!

                                    شاید  آمدی ...

       

           

             

           

             

           

             

           

           

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

لعنتی ...

           

              

                       

                     به  بی رحمی  و  نامردی  ...

                     غم  از  جنس ِ  رفتن  است ...

                     ولی  همیشه  می آید  لعنتی ...

         

            

                                    

          

        

       

           

         

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

سرنوشت ...

               

            

               

                           تو  ماه پیشانی  و  من ...

                           آه پیشانی ...

       

           

           

                           

           

          

           

          

       

       

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

فاتحه ...

         

                     

              دیگر از غرور مگوی  برادر غرور مُرده است ...

            اینجا غرور به قبری است که در قطعه ی ِ بهتر است ...

         

            

             

              

                    

         

          

            

              

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:۳٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

ترس ...

      

           

              

                        ترسیده ام ...

                        مثل  ِ کودکی که گم شده ... ،

                        کاش کسی بیاید مرا در آغوش بگیرد و بگوید :

                        نترس پیدا می شوی ...

                        نترس پیدا می شوی ...

                                

       

        

         

        

     

     

  

   

   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

دعا ...

           

            

                

                      

                            بی بغل  نمونی  جَووُن ...

       

            

           

                     

            

           

         

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

شبیه ...

         

           

                 

                            آدم  ِ  تنها  شبیه  آدم  ِ  معمولی  است ...

                            ولی از دور ...

                            از  خیلی  دور ...

         

               

                                   

           

          

          

       

         

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

نا ممکن ...

           

           

             

                                  آدم  که  گم  شد ...

                                  ممکن  است  پیدا  شود ...

                                  ولی دیگر ممکن نیست  که  آدم  شود ...

        

           

                   

       

           

        

    

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

اشک ...

       

           

                    

                  سُست َم  تکیده  و منکوب َم  آن چنان ...

                     گو  که  از  گوشه ی ِ  چشم  ِ مرگ  چکیده ام ...

          

              

              

                        

               

           

               

              

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

مرد تر ها ...

             

               

                

                             مردها  ایستاده  می ش ...

                                         .

                                         .

                                         .

                             می شکنند  ...

                    

               

            

           

             

              

       

             

  

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

مردها ...

            

           

                 

                             مردها  ایستاده  می ...

                                       .

                                       .

                                       .

                             می گریند ...

               

               

           

              

               

              

             

             

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٠۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

فرصت ...

 

 

 

 

                                     تو  فرصت  بودی  امّا  ...

                                     من  از  دست  رفت َم ...

       

         

          

           

            

             

             

           

           

             

          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

بی خیال ...

 

 

 

 

 

                         پرواز  بال  نمی خواهد ...

                         خیال  می خواهد ...

 

 

       

            

               

              

                

                

                 

                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

بد ...

            

           

                    

                        روز  به  روز  دارد  شب تر  می شود ...

        

              

               

              

                            

                      

                  

                

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٠٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

شوخ ...

              

            

                    

                        مرگ  شوخی  بردار  نیست ...

                        امّا ...

                        زندگی  شوخی  بر  دار   است ...

       

        

                 

      

    

     

     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

تعبیر ...

 

 

 

             به خدا راست می گویم ... ،

             شب هائی که خیلی گریه می کنم  ...

             صبح  یک  تار ِ موی ِ خیلی بلند روی بالش َم  می بینم ...

                                  .

                                  .

                                  .

            کاش مرا بوسیده هم باشی ...

        

              

             

             

             

            

            

           

              

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۳۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

مترسک ...

            

              

                  

                 با دو دست ِ باز ِ خواهش َم ...

                 کلاغ  ِ  تنهائی  بر شانه ام   واژه های ِ ترس  را  قار می کند ... ، 

                 دارم  می لرزم ... ،

                 انگار من ...

                 می ترسک َ م ...

           

             

         

         

       

         

      

    

      

    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

من ...

            

               

                      

                  من  وقتی  تنها نیستم  یک  آدم  ِ معمولی  ِ  غیر ِ معمولی ام ... ،

                    شاید هم  یک  آدم  ِ  غیر ِ معمولی  ِ  معمولی ... ،

                    شاید هم  یک  آدم  ِ  معمولی  ِ  معمولی  که  پای  ِ  غیر  در  میان  است ...

     

           

                            

               

            

       

         

       

      

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٤۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

تاوان ...

 

 

 

                     ابر  از  شب  ِ  پُر ستاره  توبه  کرد ... ،

                     کویر  تاوان  ِ  توبه  شد ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

دست ...

 

 

 

                        عشق  در  بازی  ِ  دست ها  تجلیّ  می یابد ...

                        همان جا  که  التماس  ِ  لمس  را  هوار می کشد ...

       

             

               

               

             

                

                

              

                

                 

                         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

تنها ...

 

 

 

                             تنهائی  آدم  را  خالی  می کند  و سنگین  هم  ... ،

                            انگار هر چه  خالی تر ...

                            سنگین تر ... ،

                            سنگینی  ِ  خالی بودن  را  فقط  آدم  ِ  تنها  می فهمد ...

          

              

               

              

            

              

                

          

     

         

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٦:۳٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

جنون ...

 

 

 

 

                         یک جائی  میان  ِ  وحشی  ِ  موهات  و  آرام  ِ  لب َت ...

                         عطر ِ  جنون  داشت ...

             

              

                     

                 

                   

                    

                 

                   

                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

زیادی ...

 

 

 

                                غلط  ِ  زیادی  یعنی ...

                                روی  ِ  تخت  ِ  یک نفره ...

                                خواب  ِ  دونفره  دیدن ...

        

              

                

                     

                   

                    

                       

                     

                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

نزدیک ...

 

 

 

                 نزدیک  یعنی  گرمای  ِ نفس َش  گونه ات  را  گرم  کند ... ،

                غیر  از  این  یعنی  دور ...

        

           

             

                 

             

            

              

             

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

رونق ...

 

 

 

                           به  رونق  ِ  بازار َ ش ...

                          غم  خوشحال  است ...

      

         

             

            

             

          

            

          

            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

واقعیت ...

 

 

 

                                من و تو  باشیم  و ..

                                خواب  نباشد ...

      

         

        

          

              

          

              

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

رنگ ...

 

 

 

 

                             زرد  ِ  طلائی  را  خورشید  نشان  می دهد ...

                             زرد  ِ  تنهائی  را  آئینه ...

       

          

            

                    

                  

              

              

             

                

                   

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:۱٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

هم قد ...

 

 

 

 

                        حال  ِ  آدم ها  قدّ ِ  خوبی شان  بد  است ...

         

            

               

              

              

            

            

            

             

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۸:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

بیشتر ...

 

 

 

                          آخر  این  چه  نبودنی  است ... ؟!

                          که  بیشتر  از هر  بودنی  حس  می شود ...

         

             

                  

            

               

                

               

                 

                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٤٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

خیال ...

           

            

                        

                     انگار  ریشه ی  ِ  خیال  همان  خالی  است ...

          

             

                  

                

                    

                     

                 

                  

                 

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:۱٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

استمراری ...

 

 

 

                 " نمی آئی "   درد  را  خوب  نشان  نمی دهد ...  ،

                 دردی  را  که  در تمام  ِ  لحظه ها  کش  می آید ... ،

                 بدون  ِ  انقطاع ... ،

                 تو  " داری نمی آئی "  لعنتی ... ،

                 با  دردی  که  از نیامدن  َت  جاری  است ...

 

 

 

 

 

         

          

       

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٠۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

غزل ...

 

 

 

                        غزل  که  انشاء  ِ  ردیف  و  قافیه  نیست ... ،

                        غزل ...

                        ردیف  ِ  گیسوی  ِ  توست ...

                        آویخته  بر  قافیه ی  ِ  بوسه گاه  ِ  گلوت ...

          

             

                   

                

                   

            

                   

  ( قافیه : پشت ِ گردن )             

 

        

        

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :

استیصال ...

        

             

                              

                 استیصال  یعنی  آدم  به  خدا  اعتقاد  داشته  باشد  امّا  اعتماد  نه ...

            

              

             

             

                          

                

               

                 

                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٥٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
تگ ها :