هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بی چاره ...

 

 

 

                           تو  راه ِ  چاره ای ... ،

                           همیشه  نیستی ...

       

         

           

         

          

             

             

                    

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱


بستر ...

 

 

 

                              هم بستر ِ غم ایم  و ...

                              غم بستر ِ هم ...

         

            

             

             

                  

                 

              

                    

               

                       

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱


غریب ...

 

 

 

                        بعضی  دلتنگی ها  بدجور  غریب اند ... ،

                        غریب  مثل  ِ  ویار  ِ  باران  ِ  مردی  مقطوع النسل ...

       

          

             

              

             

               

            

              

                  

           

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱


سیاست ...

 

 

 

    ایستاده مُردن همیشه جائی اتفاق می افتد که در آنجا عدّه ی  ِ کثیری لم داده زندگی می کنند ...

       

         

         

          

             

              

           

            

                

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱


هدف ...

 

 

 

 

                    قطعا  هدف  از  آفرینش  ِ  آدم  زنده گی  بوده ... ،

                    فقط  بدی اش  اینجاست  که  به  هدف  نخورده ...

         

            

                 

                   

                        

                     

                 

                 

                         

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱


سکوت ...

                 

               

                     

                          گفتم : بیشتر از همیشه  به  مرگ  فکر می کنم ... ،

                          گفت : از زنده گی بگو ... ،

                          گفتم : کمتر از همیشه  به  زنده گی  فکر می کنم ... ،

                          سکوت  کرد ...

          

                                  

                            

                  

                    

                 

                

                   

                             

           

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱


متین ...

             

               

                      

                     متانت  قسمت  ِ  چگونه  رفتار نکردن های  ِ  ادب  است ...

              

                  

                     

                       

                                    

           

           

                      

                     

    

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱


نقره داغ ...

         

          

              

                                طعم  ِ  نقره ...

                           آویخته  بر  نرمه ی ِ  گوش َت ...

         

              

              

                  

                 

                

                

           

             

        

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱


اتفاق ...

           

            

                   

                          حادثه ى ِ عاشقی ِ  دیوار  را ...

                               پنجره  اتفاق  شد ...

         

               

               

                          

         

          

          

         

         

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱


ناقابل ...

          

              

          

                            در  تعارف ِ  مرگ  به  زنده گی ...

                              من  قابل  نداشتم ...

         

            

            

               

            

             

           

         

           

   

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱


سرنوشت ...

 

 

 

                              ما  می خواستیم  برسیم ...

                              جادّه  اگر  راه  می آمد ...

       

          

            

              

                 

             

                

                

             

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱


سرگردان ...

               

              

                   

                        تو  پیامبر  ِ  رفتنی ... ،

                        به  مُعجزه ی  ِ  جادّه ... ،

                        هزار هزار  مُومن ِ  سرگردان ...

           

               

                 

             

          

        

     

      

      

     

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱


بدون ِ مقصد ...

           

            

          

           

                        از  یک جائی  به  بعد  آدم  دیگر  نمی رسد  ... ،

                        فقط  راه  می رود ...

         

         

                     

         

            

               

           

            

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱


فاصله ...

            

          

 

                    رود  در یک  قدمی ِ   دریا  مُرداب  می شود ... ،

                       فاصله  را  نمی توان  فهمید ...

               

        

            

             

             

             

            

        

          

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱


مُعضل ...

               

               

                    

                     تنها خوابی  مُعضل تر  از  کارتن خوابی  است ...

            

              

                

               

                              

         

     

         

          

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱


درک ...

 

 

 

                                  من  عُمق  ِ  فاجعه ام ... ،

                                  کسی  نمی تواند  من  را  درک  کند ...

         

             

             

               

               

             

            

             

             

                 

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱


ترس ...

      

            

               

                     می رسی  به  جائی  که  ترس  به  درد  تبدیل  می شود ... ،

                     درد  ِ  ترس ...

        

            

            

            

            

      

              

         

       

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱


جنگ ...

       

              

                   

          

                                 امّید  قوی  است ...

                                 یآس  زیرک ... 

            

             

                      

               

                        

             

               

          

        

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱


لهجه ...

        

            

                

               اشک ها  حرف هائی  هستند  که  با  لهجه ی  ِ  سکوت  ادا  می شوند ...

        

              

             

             

                   

             

              

               

            

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱


چرا ... ؟!

            

            

             

                 وقتی  کسی  می گوید  " چرا نیستی  ؟ "  امید  دارد ... ،

                 وقتی می رسد  به  جائی  که  می گوید " چرا هست َم ؟ "  دیگر  امید  ندارد ... 

         

                 

                     

                                             

                

            

               

         

        

          

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٢ دی ۱۳٩۱


طوفان ...

 

 

 

                        طوفان  است ... ،

                        باد  کدامین  آرزو  را  دارد  با  خود  می برد ... ؟!

        

       

           

           

           

              

            

           

               

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱


باز ...

 

 

 

 

                    انگار  راه  ِ  رفتن  بُن بست  نیست ... ،

                    هیچ کس  بر نمی گردد ...

         

           

          

          

          

          

          

         

         

         

          

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱


نمی دانم ... ؟!

 

 

          نمی دانم  به طور ِ احمقانه ای  زنده ام  یا  به طور ِ ناشیانه ای  مُرده ام ... ؟!

 

 

 

 

 

      

            

             

             

              

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱


تنها ...

 

 

 

         تنها  کسی  نیست  که  با  دیوار حرف  می زند  ... ،

         تنها کسی است که بعد از حرف زدن با دیوار به حرف های  ِ  دیوار گوش می کند ...

 

 

 

 

            

          

             

             

                 

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱


نمی شود ...

 

 

 

                        من  به  خود َم  سخت  نمی گیرم ... ،

                        تو  را  نمی شود  آسان  گرفت ...

 

 

 

 

        

            

            

            

              

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱


باش ...

 

 

 

                   یکی  باید  باشد  که  آدم  خود َ ش  را  برای  ِ  او  لوس  کند ...

          

             

                

              

                

             

            

                 

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱


کمک ...

 

 

 

        دیوانه گی هام  از  آن جا  شروع  می شود  که همه  می خواهند  من  را  کمک  کنند ...

        امّا  من  به  کمک   ِ  تو  احتیاج  دارم  لعنتی ...

       

            

              

             

             

            

             

             

          

                 

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱


سکوت ...

       

          

             

           همه ی  ِ  حرف ها  برای  ِ  فهماندن  ِ  سکوت  است ...

           

               

                  

               

                    

                   

                    

                 

                 

                 

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱


جل ّ الخالق ...

           

              

          

          

               یک دفعه یک چیزی مثل ِ حباب از توی ِ سینه ام می آید بالا ...

               توی ِ گلوی َم سنگ می شود ...

               مثل ِ انار ِ آخر پائیز می ترکد ...

               بعد هم چک چک می بارد ... ،

               جلّ الخالق ِ غم ...

           

                                    

                    

              

                                                    

               

                       

                                 

                     

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱


ضرب المثل ...

          

     

 

                                 کنده  برای  ِ  قدیم ها  بود ... ،

                                 الان  دود  فقط  از  کلّه  بلند  می شود ...

       

         

           

             

            

             

                   

              

                           

              

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱


انتظار ...

        

            

                  

                            این  همه  انتظار ... ،

                            انگار  آمدن  به  ما  نیامده ...

        

          

           

           

              

                       

   

       

          

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱


بدها ... خوب ها

           

              

                           

           

                       بدها                               خوب ها
                     ----------                         -----------              
                     انتظار ×                               تو ++

                      من ×× 

                      کابوس  

        

          

            

           

          

              

                         

                

                                  

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱


آغوش ...

 

 

 

                                آغوش  مُسکنّ  است  ... ،

                                آغوش  ِ  تو  درمان ...

     

       

        

        

          

         

        

           

          

        

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱


شبیه ...

 

 

 

              ابرها  دائم  در  آسمان  می آیند  و  می روند ...

              بی باران ...  ،

              زمین  را  دود  گرفته ... ،

              درست  مثل  ِ  خیال  ِ  تو  در  سر ِ  من  که  دائم  می آید  و می رود ... ،

              بی تو  و ...

              من  را  درد  گرفته ...

        

         

           

          

            

             

            

                

             

                

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱


عطش ...

 

 

 

                           قلب ها  معمولا  شکسته اند ... ،

                           کاش  می شد  بعد  از  مرگ  دست ها  را  اهدا  کرد ... ،

                           دست هام  پُر  از عطش  ِ  لمس اند ...

    

          

          

         

        

        

      

       

       

         

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱


حسرت ...

 

 

 

                        مُرداب  حسرت  ِ  موج  دارد ...

                        دریا  حسرت  ِ  نیلوفر ...

 

 

 

 

 

 

 

     

   

       

      

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱


راستی ...

 

 

 

                     برای  ِ  من  که  مستی  بلد  نیستم ...

                     گریه  و  راستی  است ...

     

      

         

      

        

        

          

        

       

      

      

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱


لحظه ی ِ آخر ...

 

 

 

        لحظه ی  ِ  آخر ...

        لحظه ی  ِ  مرگ  نیست ... ،

        لحظه ی  ِ  آخر ...

        آخرین  لحظه ی  ِ  زنده گی  است ... ،

        لحظه ای  پس  از بسته شدن  یک  در ...

        یا  قطع شدن  یک  تلفن ...

        یا  شنیدن ِ یک  دروغ  ... ،

        لحظه ای  که  پس  از  آن ...

        زندگی  دیگر تا آخر ِ عُمر فقط یک جور امتناع  ِ شرعی از زیر ِ خاک رفتن  است ...

      

 

 

           

         

               

              

           

            

             

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱


خاطره ...

 

 

 

  این که آلبوم ِ عکس را باز کنی و خاطرات هجوم بیاورند خیلی داستانی است ... ،

  واقعی هست ها  ...

  ولی خُب خیلی جنبه ی ِ فضا ویژه گی دارد ... ،

  بی شرف خاطره ها خیلی موذی تر و پخش و پلا تر از این حرف ها هستند ... ،

  همین کابینت ...

  یخچال ...

  کمد ...

  کتاب ...

  در ِ تاکسی ...

  کوفت ...

  زهر مار ...

  اصلن انگارهربی صاحبی که قابلیت بازشدن داشته باشد درپی اش هجوم ِ خاطره هست ...،

  اصلن یک کلام ...

  خاطره با باز کردن ِ چشم ها هجوم می آورد ...

        

     

          

           

         

         

         

          

     

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱


کافر ...

 

 

 

                       کافر  کسی  نیست  که  می داند  خدا  نیست ...

                       کسی  است  که  می داند  تو  هستی ...

      

         

       

         

       

      

        

       

      

           

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱


سوء تفاهم ...

 

 

 

                 از  یک جائی  به  بعد  حال  ِ  آدم ها  دیگر  خوب  نمی شود ... ،

                 فقط  برای  ِ  جلوگیری  از  بروز ِ  سوء تفاهم   لبخند  می زنند ...

    

 

 

 

      

       

      

        

     

         

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱


نام ...

 

 

 

                            نام  ِ  کوچک  ِ  یک  زن  را  صدا کردن ...

                            چقدر  حال  ِ  آدم  را  خوب  می کند ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱


بی فایده ...

 

 

 

                              من  اکنون  و  تو  دیر ...

                              من  اینجا  و  تو  دور ...

        

        

         

          

               

             

             

           

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱


سوز ...

 

 

 

                   توی  ِ  دل َم  مَردی  دارد  کمان  بر کمانچه  می کشد ...

                   پُر سوز  امّا ...

                   من  هم  دارم  گریه  می کنم ...

       

         

         

         

         

          

        

          

        

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱


همه ...

 

 

 

     همه  می گویند  فلانی  مُخ َ ش  تاب  دارد ... ،

     راست  می گویند  خُب ... ،

     خود َم  هر دقیقه  خیال َت  را  روی َ ش می نشانم  و هُل َش می دهم  و مواظب َم نیفتد ... 

    

        

           

         

         

          

        

       

        

       

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱


من ...

 

 

 

                          من  را  در  قاب  ِ  انتظار ...

                          آویختی  به  دیوار  ِ  سکوت  و ...

                          رفتی ... ،

                          آواری  باید ...

                          شاید ...

         

     

      

       

      

       

       

         

         

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱


کاش ...

 

 

 

 

                             فال  ِ مان  اشک ...

                             روزگار ِ مان  تردید ... ،

                             فنجان  را  نشکن ... ،

                             کاش  قهوه ها  تلخ  نبودند ...

    

       

      

          

         

        

         

         

         

             

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱


چشم ...

 

 

 

 

                      این روزها  چشم ها  برای  ِ  ندیدن اند ... ،

                      ببینی  که  نباید  ببینی ... ،

                      نبینی  و  راه  برگردانی ...

     

            

          

              

          

           

           

           

               

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱


تو ...

 

 

 

                            لا حول َ و لا  قوة  َ  الا  ب ِ  تو ...

       

       

         

         

          

        

           

            

          

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱


زرد ِ قناری ...

 

 

 

                           من  زرد  ِ  قناری ام ...

                           محبوس  ِ  قفس  ِ  پائیز ...

           

       

         

          

         

          

           

             

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱


بی شک ...

 

 

 

                                میان  ِ عالمَی  به  دیده ی  ِ  تر ...

                                تو ...

                                بی تردیدی ...

     

            

           

              

                

                

         

              

                 

       

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٥ دی ۱۳٩۱


عُمق ...

 

 

 

     انگار دیگر نمی توانم  کسی  را عمیقا  دوست  داشته  باشم ... ،

     دست ِ  خودم  نیست ... ،

     اصلن انگار عُمق  دیگر در من  معنا ندارد ... ،

     خسته گی ترس خودخواهی یا هرکوفتی که بوده کار ِ خودش را بدجورخوب انجام داده ...،

     آنقدر بی عُمق و تخت شده ام که با یک تکان هرچیزی در من به بیرون سُر می خورد ...،

     حتیّ  تکان  ِ  شانه های َم  وقت  ِ  گریه ...

           

              

               

             

               

                

                

                

                

                      

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۱


بوسه ...

 

 

 

     می دانی ... ؟!

     کار از تصوّر و خیال می گذرد ... ،

     موهوم  ...

     خالی ... ،

     از آن حالت های  ِ  گنگی که می نشینی و مجبوری حتیّ  بوسه  را  شبیه سازی  کنی ... ،

     با  دو عروسک  در  دو  دست ...

 

           

             

                 

            

             

             

             

           

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱


فاصله ...

 

 

 

                       از یک جائی  به  بعد  فاصله  دیگر  دور  نیست ... ،

                       درد  است ...

                       نزدیک  است ...

       

        

           

            

           

           

           

           

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱


سرما ...

 

 

 

                      این  از  شدّت  ِ  سرما  نیست ... ،

                      به طور عمیقی  سطحی  شده ام ... ،

                      درونی ترین  لایه های  ِ  روح َم   دارند  از سرما می سوزند ...

         

          

            

           

            

              

              

          

             

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱


کثیف ...

 

 

 

                            از حوصله ی  ِ  زنده گی  سر رفته ام ...

                            مرگ  هم  زمین  پاک کردن  را  بلد  نیست ...

     

        

        

        

       

       

       

         

         

      

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱


مفاهمه ...

 

 

 

                               سکوت ...
        
                               تفاهم  ِ  زبان و گوش  است ...
 
    
       
           
         
          
          
           
              
           
           
           
           
              
.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٩ دی ۱۳٩۱


مرگ ...

 

 

 

                     شیشه  را  پائین  کشیدم ... ،

                     سَرم  را  بیرون  بُردم ... ،

                     سوز ِ  سرما  مغز ِ استخوان  ِ  گونه های َم  را  سوزاند ... ،

                     ماه  را  نمی شد  تماشا  نکرد و  نسوخت ...  ،

                     باید  ببینی  و  بسوزی ... ،

                     چشم های َم  را که  باز کردم  ...

                     دیدم  سرم  روی  ِ  کیسه ی  ِ هوای ِ ماشین افتاده ...

                     ماشین نیمه معلق داشت صخره را خیلی سفت می بوسید ...

                     دود  همه ی  ِ  توی  ِ  ماشین  را  گرفته  بود ... ،

                     از توی  ِ  پنجره  آمدم  بیرون ... ،

                     وقتی  ایستادم  بالا  را  نگاه  کردم ...

                     باید  ببینی  و  بسوزی ... ،

                     ماه  را  نمی شد  تماشا  نکرد  و نسوخت ...

                                        .

                                        .

                                        .

                      آدم ها  وقت  ِ  دست دادن  با  مرگ ...

                      بدر ِ  ماه  را  می بینند ... ،

                      من مطمئن َم ...

     

             

            

          

           

          

        

         

            

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٩ دی ۱۳٩۱


برف ...

 

 

 

                          زمستان  ِ  نبودن َت  در  من ...

                          دائم  حرف  می بارد ...

      

              

         

           

             

              

           

          

      

        

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱


خاطره ...

 

 

 

                               خاطره  یعنی ...
    
                               گذشته ها  نگذشته ...
 
     
       
       
        
        
          
           
         
         
         
        
        
        
             
.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱


تو ...

 

 

 

                          ذکر  ِ  وحدت   " هو " ست ...

                          ذکر  ِ  تنهائی  " تو " ...

    

          

 

       

          

      

        

           

       

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱


خسته گی ...

 

 

 

                به  جائی  می رسی  که  خسته گی ات  در  نمی شود  و  درد  می شود ...

      

              

             

               

             

             

            

                

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱


والسّلام ...

 

 

 

                دلی  که  آتش  گرفت  را  فقط  دیگر  باید  روی َ ش  خاک  ریخت ... ،

                والسّلام ...

    

     

    

          

   

 

 

   

  

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱


خیال ...

 

 

 

       چشمان َم  را  می بندم  و  تو  را  خیال می کنم  و شعف  تمام وجود َم  را می گیرد ... ،

       دُرُست  مثل  ِ  کبکی  که سر َ ش  را  می کند  زیر برف  و  خروس  می خواند ...

   

    

            

             

            

            

            

               

       

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱


سخت ترین ...

 

 

 

 

                        سخت ترین  جای  ِ  تنهائی  همه جایَ ش  است ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱


اتساع ...

 

 

 

              می دانی ... ؟
 
              پوست انداختن نیست ... ،
 
              که  یک  مدّت  درد  بکشی  و  پوسته ات  بیفتد  و خلاص ... ،
 
              درد  آرام آرام  فشار  می آورد ...
 
              هی  جا  باز  می کند  و  پاره  نمی کند ... ،
 
              هی  جا  باز  می کند  و  پاره  نمی کند ... ،
       
              جا  باز  می کند  و می ماند ...
       
              تو  هم  هی  پت و پَهن  می شوی  و درد  را  با  خودت  می کشی ...
       
       
         
        
         
        
         
       
        
          
     
        
        
        
        
.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱


بُز دل ...

 

 

 

 

             مطمئن  نیست َم   بُزدل  نباشم ...

             امّا  مطمئن َم  دل َم   بُز  آورده ...

 

          

        

         

        

          

           

            

        

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱


درس ...

 

 

 

                               بهار  تو  را  از  حفظ  است  و ...

                               زمستان ...

                               من  را  تپق  می زند  ...

     

      

      

       

   

      

       

        

      

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱


لعنتی ...

 

 

 

 

                          خواب  دیدم  خدا  دارد  گریه  می کند ... ،

                          لعنتی  تو  از  آن جا  هم  رفته ای  ... ؟!

      

       

          

        

         

         

        

       

     

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱


حربه ...

 

 

 

 

                        تنهائی  خود َ ش  آدم  را  نمی کشد ... ،

                        کاری  می کند  که  آدم  خود َ ش  را  بکشد ...

   

    

     

       

         

 

    

    

         

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱


مقصد ...

 

 

 

 

                                می رسی  به  جائی  که ...

                                بن بست  نیست  امّا ...

                                دیگر مقصدی  نداری ... ،

                                می نشینی  و ...

                                تمام ...

  

  

        

 

 

        

               

                         

           

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱


حسرت ...

 

 

 

 

                                  حسرت  یعنی ...

                                  تو  شعری  و  من  ...

                                  شاعر  نیستم ...

 

 

     

      

      

      

       

       

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱


دق ...

 

 

 

 

                      این  که  آدم  زیاد  بفهمد  آدم  را  دق می دهد ... ،

                      امّا  این  که  آدم  خیال کند  زیاد  می فهد  دیگران  را  دق  می دهد ...
    

   

   

      

       

       

        

          

      

         

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱


مرز ...

 

 

 

                               مرز  ِ  جنون  پیراهن  ِ  توست ...

       

         

         

         

           

        

         

        

       

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱


ممنون َم ...

 

 

 

 

                    ببخشید  من  یه  دقه  برم  منظورم  رو  برسونم  برگردم ...

 

 

  

   

   

  

   

 

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱


زمستان ...

 

 

 

      زمستان همه ی  ِ منظور َ ش  این است که بفهماند اگر تو نباشی چه جوری می شود ... ،
     
      نمی داند  من  سال هاست  یخ زده ام  ...
   
   
     
        
     
       
        
      
       
      
    
     
   
  
    
  
.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱


سبُک ...

 

 

 

 

                       حرف زدن  آدم  را  سبُک  نمی کند ... ،

                       منظور  را  رساندن  آدم  را سبُک  می کند ...

   

   

     

      

  

     

   

     

    

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱


دیوانه ...

 

 

 

       آن که سر به دیوار می کوبد ...

       یا  الکی  می خندد  و فریاد می کشد  و ده تا  سیگار  را  باهم  دود  می کند ...

       یا  روی  ِ  دیگران  تف  می اندازد  و فرار می کند  و ملق می زند  دیوانه نیست ... ،

       فقط  حال َ ش  خوب  نیست ... ،

       دیوانه  آن  است  که  نمی رود ... ،

       دیوانه  آن  است  که  می ماند ...

     

       

        

         

      

         

         

         

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱


اشتباه ...

 

 

 

                       می گفت : خُب چکار کنم ... ؟!

                       از  دور  خیلی  شبیه ِ  خوشبختی  بود ...

 

 

 

 

 

 

 

    

    

       

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱


تکرار ...

 

 

 

                       در  این  تکرار  و  تکرار  و  تکرار ...

                       روز  را  شب  می کنم ...

                       شب  را  گریه ...

    

 

    

     

     

      

    

 

    

  

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱


خالی ...

 

 

 

                                 خالی  ِ  خالی ... ،

                                 دیگر  حتیّ  خیال  ِ  خام  هم  ندارم  ...

        

            

           

               

             

      

        

         

               

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢ دی ۱۳٩۱


پهلوان ...

 

 

 

                         تنهائی  پهلوان  نیست ... ،

                         نامَرد  دُرُست  از  جائی  که  آدم  درد  دارد ...

                         از  دل  می گیرد  و ...

                         آدم  را  زمین  می زند ...

           

               

               

              

                  

                 

              

                   

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢ دی ۱۳٩۱


حسود ...

 

 

 

             من  آدم  ِ  حسودی  نیست َم ... ،
           
             نمی دانم ... ؟!
        
             نبوده ام ... ،
       
             شاید  هم  می توانسته ام  باشم  ولی  واقعا  سعی کرده ام  نباشم ... ،
   
             اینها  را  گفتم  که  بگوی َم  تف  به ذات  ِ  بی ذات  ِ  تنهائی ... ،
     
             امروز  دم  ِ  مغازه ی  ِ  لوکس فروشی ...
    
             به  مَردی  که  به  خانم  ِ  زیبای َ ش  گفت  عزیز ِ  دل َم  حسودی  کردم ... ،
      
             دروغ  گفته ام  اگر  بگوی َم  کم ... ،
      
             خیلی  هم  زیاد ... ،
       
             صد متر  آن  طرف تر  داشت َم  مثل  ِ  سگ  گریه  می کردم ...
            
        
              
             
               
            
            
             
           
             
           
            
            
               
.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱ دی ۱۳٩۱


سقوط ...

 

 

 

                برگ  که  دارد  می افتد  به  دست های  ِ  شاخه  نگاه  می کند ...

                شاخه  هم  دست َ ش  کوتاه ... ،

               عجز  شرم  و  ناامیدی  را  با هم  دارد ...

       

         

         

             

             

          

           

          

           

              

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱ دی ۱۳٩۱


معلوم ...

 

 

 

                   آدم  ِ  تنها  شاخ و دُم  ندارد ...

                   ولی  از  ده فرسخی  معلوم  است ...

      

         

         

            

          

             

           

          

            

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱ دی ۱۳٩۱


انتظار ...

 

 

 

     انتظار  ِ  پایان  را  کشیدن  چه  دردناک  است ... ،

     یک  نوعی  بلبشوی  ِ   ترّحم برانگیز  ِ  استیصال  و  ناامیدی  و خسته گی  است ... ،

    خود َش  را  که هیچ ... ،

    گاهی  آدم  نمی تواند  خدا  را  ببخشد ...

 

 

 

     

  

   

 

     

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱ دی ۱۳٩۱


باغبان ...

 

 

 

                             کاش  می شد  آدم ها  را  قلمه  زد ...

           

             

            

           

             

          

          

            

          

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱ دی ۱۳٩۱