هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ناچاری ...

                                                        

                                                             

                                                          

                                   شانه ات  ...

                                   بُغضی  چند  ... ؟

                                                             

                                                                

                                                                              

                                                                        

                                                         

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱ مهر ۱۳٩٠


سلام ...

                                                              

                                                        

                                                 

                         به  بی غشّی ِ  سلام  ... ،

                         مثل ِ  طوطی  و بازرگان ... ،

                         سلام ِ خواب های ِ آشفته ی ِ  من  را ...

                         به  همه ی ِ  تخت های ِ  دو نفره  برسانید ...

                                                                                

                                                                              

                                                                                      

                                                                                    

                                                                         

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٠


دُعا ...

                                                               

                                                    

                                                 

                                   تسخیر شده  مانده ام ...

                                   لبه ی  ِ پرتگاهی  که ...

                                   انگار  روزی  ...

                                   قلهّ ای  بوده ...

                                   برای ِ  فتح  کردن ... ،

                                   نمی دانم ... ؟!

                                   حاصل ِ  فتحی  زبونانه ...  

                                   یا ...

                                   برای ِ  سقوطی  فاتحانه  ... ،

                                   به هر حال ... ،

                                   جناب ِ رئیس ِ بزرگ ... ،

                                   لطفا ... ،

                                   فقط  یک  هُل ِ  کوچولو ...

                                                                            

                                                                        

                                                                

                                                                          

                                                                     

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٠


... D.C ...

                                                         

                                                                              

                                                

                 "  ای  نامه  که  می روی  به  سوی َش  "  ...  ،

                  برگرد ... ،

                  دیگر فایده ای ندارد  ...

                                                      

                                                                  

                                                                      

                                                                          

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٠


لهجه ....

                                                    

                                                           

                     " من " ...

                     انگار همان  " ما "  است ... ،

                     که  این  روزها  در شهر ِ  ما ...

                     با  لهجه ی ِ  تنهائی  ادا  می شود ...

                                                            

                                                               

                                                             

                                                       

                                                        

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٠


نقّاشی ...

                                                              

                                                                         

                                   چَشم ...

                                   چَشم ...

                                   دو ابرو ... ،

                                       .

                                       .

                                       .

                                   نه ، نه ... ،

                                   صبر کن ... ،

                                       .

                                       .

                                       .

                                   دست ...

                                   دست ...

                                   یک سینه ... ،

                                       .

                                       .

                                       .

                                   چقدر دل َم ...

                                   آغوش می خواهد ...

                                                                        

                                                        

                                                               

 .

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٠


هرچه هست ...

                                                                           

                                                                      

                       می بینی ... ؟! ،

                       آواز ِ شادی ِ  نزدیکی  به  تو ...

                       یا ...

                       آوار ِ غم ِ  دوری  از  تو ... ،

                       فقط ...

                       به  نقطه ی ِ  حضور ِ  تو بستگی دارد  ...

                                                            

                                               

                                      

                                          

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٥ شهریور ۱۳٩٠


راه ِ بی تو ...

                                                                   

                                                                         

                           نرسیده  به  بعضی  خاطره ها ...

                           باید  بنویسند :

                           آهسته  به  یاد  بیاورید ...

                           خطر ِ ریزش ِ  اشک ...

                                                                       

                                                                            

                                                                              

                                                                          

                                                                             

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠


ژانر ...

                                                           

                                                                 

  

                               تنهائی ...

                               خیلی نامرد است ...

                                                                         

                                                                             

                                                       

   خارج از محدوده ی ِ نوشته ...

                                                                             

                                                                    

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠


سلامتی ِ دل ِ بی شیله ...

                                                             

                                                                         

                                              

                       سلامتی ِ  اونائی  که ...

                       میون ِ  غزل غزل  دل  و قلوه ی  ِ  ردّ و بدل  شده  بین ِ عاشقا ...

                       سهم  ِ شون ...

                       جیگر ِ  به  سیخ  کشیده  شد ...

                                                                           

                                                                                 

                                                                        

                                                                 

                                                                

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠


چشم ها دروغ نمی گویند ...

                                                        

                                                            

 

                               آفتاب را دوست ندارم  ... ،

                               با این عینک های  دودی ...

                               نمی شود حرف ِ چشم ها را شنید ...

                                                                                  

                                                                              

                                                                                 

                                                                                

                                                           

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠


روزگار ...

                                                     

                                                       

                                آن روزها ...

                                تو  و  بوسه ی ِ داغ  ...

                                امروزها ...

                                من  و  داغ ِ  بوسه  ...

                                                       

                                                         

                                                                   

                                                                       

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٠


اشک هام ...

                                                   

                                                         

                       برای ِ این واژه های ِ خیس ...

                       جز بند ِ سکوت ...

                       جائی  برای  پَهن کردن  ندارم ...

                                                  

                               

                     

                   

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٠


ارث ...

                                                        

                                                               

                                                

                                   کو  ... ؟!

                                   رسول تر  از  او  که ...

                                   خدا  را  به  خاک  می سپارد ...

                                

                                               

                                    

  خارج از محدوده ی ِ نوشته ...

                                 

                                       

             

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٠


خدا خان ...

                                                            

                                                       

                     شرط  می بندم  این  بی معرفت ...

                     Mark all as read  می کنه ...

                     که  دُعاهامون  نمی گیره ...

                                      

                                      

                                        

                                  

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٠


بنده گی َم خدات کرد ...

                                                          

                                                             

                                    وااااای  این  زمین ...

                                    چه  جانی  بر  آسمان  داد ... ؟!

                                    که خورشید  خودش  را  برای َش  به  آتش  کشیده  و ...

                                    ماه ...

                                    دائم  به  دورش  می گردد ...

                                                                         

                                                                        

                                                                    

                                                                                

                                                                                           

                                                         

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠


ادبیّات ...

                                                                         

                                                                           

                   افتاده ام  به جان ِ  کلمه ها ... ،

                   با هر قاعده  و دستوری  هم  که  جمله بندی ِ شان  می کنم ...

                   جز  تنهائی  معنی  دیگری  نمی دهند ... ،

                   حتی ّ ...

                   حتیّ  حرف های  ربط  هم  انگار ...

                   نمی توانند  من  را  به  تو  ربط  دهند ...

                                                                             

                                                                                         

                                                                                    

                                                                                   

                                                                            

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٠


خواهی آمد ...

                                              

                                                                 

                                                        

                                  حال ِ  من  را ...

                                  مُستقبل ِ  تو ...

                                  ماضی  کرد ...

                                                                                      

                                                                                    

                                                                              

                                                                         

                                                                    

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٠


فال ...

                                                           

                                                             

               خیال َت  را  این قدر  پرواز  نده ... ،

               اینجا ...

               پرنده ها  از  توی ِ  قفس ...

               سرنوشت  ِ آدم  را  کف ِ  دست َ ش می گذارند ...

                            

                               

                         

                                      

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠


علی ...

                                                   

                                                   

                    باور کنیم  رفع ِ  این  نابسامانی ها ...

                    به همّت ِ جناب ِ علی نیاز ندارد ...

                    به همّت ِ جناب ِ عالی نیاز دارد ...

                                             

                                        

                                                      

                                   

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٠


تحمّل نبایدت ...

                                                          

                                                         

                                    

                     تنهائی  و تحمّل  ...

                     ترسناک  است ... ،

                     با هم بودن  و تحمّل  ... 

                     ترسناک تر ...

                                

                                         

                                          

                                

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠


به همین ساده گی ...

                                                

                                                              

                             

                تنهائی  ... ،

                آسان ترین کار ِ دنیا است ... ،

                همه ...

                به تنهائی  انجام  َ ش  می دهند ...

                                 

                                     

                                

                                        

               

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠


دو قطره تفنگ ...

                                                    

                                                        

                                                  

                         قطره ی  ِ اشک ... ؟!

                         قطره ... ؟!

                         آتش بار ِ  این  اشک ها  را ...

                         روزی  با  قبضه  خواهند  شمرد  ...

                                     

                                      

                                

                                    

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٠


مرا شاملو هدایت می کند ...

                                                         

                                                             

                                                            

                    کجائی  " هدایت  " ...  ؟ ،

                    " چُس ناله  " ی ِ  تو  ...

                   یا ...

                   چُس خند  ِ  من  ... ،

                  چه فرق می کند ... ؟! ،

                  راست می گفت  "  شاملو "  ...  ،

                  " ما  درد ِ مشترکیم ... "  ،

                  انگار ...

                  حال ِ  همه مان  چُسی  است ...

                                               

                                                 

                                       

                                        

                                

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٠


حافظ ...

                                                     

                                                      

                      چه حافظ َم ...

                      بر این غزل ترین سکوت هام  ...  

                         

                             

                      

                   

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٠