هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نا امّیدی ...

 

                 خُب من همیشه  ته ِ دل َام  امّید داشتم   ...

                                      .

                                      .

                                      .

                نا امّیدی ...

               همان امّیدی است ...

               که بوی ِ  نا  می گیرد  ...

               از بس که می ماند  ته ِ  دل ...

                                           

                                             

                                                   

                                              

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٩


حَرَم سرا ...

           

 

                           برادرم ...

                           عجیب  ...

                           قریب است انگار...

                           حکایت ِ  حَرَم ِ  خان  ...

                           با حکایت ِ حَرَم ِ  جان  .

                           آن جا که ...

                                 از صولت ِ خان ...

                                 عایدی از حضور ِ عشق ِ جنابَ اش  ...

                      اخته شدن ِ  بند و بساط  ِ  تن  است ...

                      به تاوان ِ صورت ِ  زیبات ...

                           که ببینی و انگار ...

                           با حسرتی گنگ ...

                           امّا نتوانی که بخواهی ...

                     عشق ِ جناب  را .

                           هم این جا که ...

                                  از دولت ِ جان ...

                                  عایدی از حضور ِ جناب ِ عشقَ اش ...

                     تخته شدن ِ  بند و بساط  ِ  دل  است ...

                     به تاوان ِ  سیرت ِ  زیبات ...

                           که هم ...

                           ببینی و انگار ...

                           با حسرتی گنگ ...

                           امّا نتوانی که بخواهی ...

                     جناب ِ عشق  را .

                                                       

                                                    

                                                       

                                                     

                                                      

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩


دو کلمه حرف ِ حساب ...

            

 

                          می دانم برادر جان ...

                          سالهاست ...

                          " دو کلمه حرف ِ حساب " ...

                          نگفته ام  من .

                          وااااای برادر جان ...

                          سالهاست ...

                          "  دوستت  دارم "  ...

                          نگفته ام  من ...

                                                            

                                           

                                                        

                                                    

                                                           

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٩


تظاهر ...

              

 

                           واژه هام انگار...

                           دکلمه های ِ  مُرده ی ِ ابلهی است ...

                           که خودش را به نمُردن زده ...

                                                

                                                       

                                                       

                                                                

                                                          

                                                         

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩


بی تعارف ...

 

 

               یکی بیاید...

               من ...

               سَرَم را بگذارم روی ِ پاهاش ...

               یک دستش بر لبهام ...

               دست ِ دیگرَش روی ِ چشمانم ...

               بخوابم بی تعارف ...

               شاید که ...

               بنشیند تب ِ این واژه های ِ بُغض ...

               شاید تا ...

               برَوَد کابوس ِ این خاطرات ِ غَضَب .

               دل ِ بی چاره ی ِ خواب هام ...

               من ِ آوازخوان ...

               دل ِ بی چاره ی ِ خواب هام ...

               من ِ رویائی می خواهد انگار ...

                                         

                                       

                                        

                                         

                                      

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٩


آدم ِ من ...

          

 

                           آدم ِ من انگار ...

                           سَرَش ...

                           بحرُالمیّت ِ افکار است .

                           چشمان َاش ...

                           همیشه بارانی ِ حسرت َ اند  و ...

                           دل َ اش ...

                           رشته ی ِ نامتناهی ِ کوه ِ درد  .

                           دستان َ اش ...

                           دو قطب ِ  سرد ِ سرد ِ خواهشَ اند و ...

                           گام هاش ...

                           شن های ِ روان ِ کویر ِ هوس  .

                                          .

                                          .

                                          .

                           نمی دانم ... ؟

                           این  ...

                           شرح ِ آدمی مثل ِ من است ...

                           یا ...

                           شرح ِ وضعیّت ِ زمین ... ؟

                           یا ...

                           شاید هم انگار ...

                           این ...

                           شرح ِ وضعیّت ِ آدمی است زمینی ...

                           مثل ِ من ...

                                                    

                                                   

                                                             

                                                             

                                                         

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸٩