هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ریاضیات ...

    

 

                 فکر کن  نشسته ام  یک جائی ...

                 یک جائی ...

                 فوج فوج آدم ِ ناب ...

                 با اشک ریختن ...

                 زانو زدن ...

                 دُعا ...

                 نذر ...

                 بعضی با التماس ...

                 بعضی با شوق ...

                 امّا ...

                 امّا ...

                 همه با ارادت انگار...

                 دارند یک جوری سعی می کنند برای خودشان ،

                 آن وقت ...

                 آن وقت ...

                 من ِ هیچ لا قبا ...

                 دُرُست مثل ِ  یک مویی که وسط ِ غذا افتاده ...

                 گنگ ِ اینجا ...

                 گنگ ِ این ها ...

                 امّا ...

                 امّا با اشارت انگار...

                 این وسط دارم یک جوری  سعی می کنم برای ِ خودم  تا ...

                 به سوال ِ دوست ِ دبستانی َام  دُرُست جواب بدهم که ...

                 چرا ... ؟

                 فقط  بعضی از اعداد ... !

                 بر  پنج ... !

                 چرا ... ؟

                 فقط  بعضی از اعداد ... !

                 بر  چهارده ... !

                 امّا ...

                 امّا  همه ی ِ  اعداد ...

                 بر  یک   ...

                 بخش پذیرند ...

                           

                                

                              

                               

                                 

                                

                            

                             

 

                                                                          

. 

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٩
تگ ها :

مبرهن ...

                                                  

                     بی شک ...

                     اون چیزی که زیاد ِ ...

                      نر  و  مادهَ اس ،

                     و بی شک تر ...

                     این حقیقت ِ که :

                     مثل ِ تند بادی که ...

                     مَحک ِ قوّت ِ ساقه هاس ...

                     مثل ِ  تند آب ِ  مخالفی که ...

                     مَحک ِ شوق ِ ماهی هاس ...

                     مثل ِ زمستونی که ...

                     مَحک ِ امید ِ  دونه هاس ...

                     اون چیزی که مَحک ِ  مرد بودن ِ  یک نرینه َ اس ...

                     میزان ِ درک ِش از  زن بودن ِ  یک مادینه َاس ،

                     و البته  بی شک ترین این ِ که ...

                     این موضوع چچققققدر متقابل ِ  ...

                                            

                                    

                                  

                                                

                                    

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٩
تگ ها :

دیوار ...

           

 

                 پُشت ِ غیرت ِ  بی غیرت َام  را  مُحکم  چَسبانده ام به ترَک هاش ...

                 دارم  با  پاهای ِ  کج شده ی ِ  احساس َ ام ...

                 هی  زور می زنم  به خدا  دوستم جان ،

                 تا مبادا ...

                 تا مَبادا ...

                 از  دل لرزه ی ِ  نگاهی ...

                 از دست^  ناز ِ  کلامی ...

                 یا شاید حتیّ ...

                 از ...

                    - پ ... پ ... و ... و ... ه ... ه ... -

                 از دَمیدن ِ خیالی ...

                 بریزد  این ...

                 دیوار ِ      شکسته ی ِ      دلَ ام  ...

                 که لعنتی دیگر پُر شده  انگار ...

                 از "  دوستت دارم " هائی که مُعطّل ِ  ادا  شدنَ اند ...

                                       

                                              

                                                  

                                               

                                              

                                            

                                

 نقاشی از اسکات فورمن

                            

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٩
تگ ها :

قیاس ِ مُتشابه یا همون " یارو تو دلم نشست " ِ خودمون ...

 

                       آقا اصلا می دونی چیه ... ؟!

                       دل ...

                       وقتی انگار قرار نیست کسی بیاد توش بشینه ،

                       تو دیگه بهش بگو کاسه ی ِ توالت ...

                       حتیّ  اگه  قرار نیست کسی بیاد توش برینه .

                       حالا  اصلا  تازه َ شَم  ...

                       تو بگو همون  دل ...

                       گیریمَ م  که  کسی  توش  بشینه  ...

                       وقتی توش برینه  ...

                       باز چه فرقی می کنه با کاسه ی ِ توالت ... ؟!.

                       این ِ که  دوستم جان ...

                       وقتی میری مُستراح ...

                       لطفا ...

                       وقتی می شینی  و کاسه ی ِ توالت رو می بینی ...

                       مَدیونی ...

                       اگر یاد ِ  دل ِ  بی چاره  نیفتی ...

                                                         

                                                         

                                                             

                                                        

                                                                    

                                                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٩
تگ ها :

تصمیم ِ کبری ...

 

              می دونی ... ؟

              دیشب ...

              وقتی مثل ِ یه لاشه ی ِ به نفس نفس افتاده ...

              خیس از عَرَق وعَطری که ...

              بوی ِ میکس ِ تهوع آور ِ Night Obsession و تستوسترون داشت ...

              وقتی ...

              وقتی داشتم از رو  تخت ِ روز ِ مبادا  ...

              از رو تخت ِ زیباترین فاحشه ی ِ شهر ...  

              به پوستر ِ زن ِ لختی که سقف ِ اتاق رو پوشونده بود نگاه می کردم ...

              با غیظ ...

              امّا با شهامت ...

              تصمیم گرفتم ...

              وقتی مُردم ...

              اگه  خدا بگه  ببرینش  جهنّم ...

              اگه فرشته ه ِ بیاد تا مثلا من رو ... 

              کشون کشون از التماس ...

              ببَره جهنّم ...

              دستم  رو محکم  از تو دست ِ فرشته ه ِ بکشم  بیرون ُ و داد بزنم :

              " دست ِ کثیف ِ تُ و بکش خودم  دارم  میرم ... "

              بعد ...

              این دفعه با غیظ تر ...

              تو چشمای ِ  خدا  زُل  بزنم ُ ...

              بدون یک کلمه حرف ...

              سَرَم ُ تکون  بدَمُ  و ...

              ت ُ. . ُ . ف ...

              تف کنم  رو زمین ...

                                                    

                                                    

                                                      

                                                           

                                                           

                                                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٢:۱٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٩
تگ ها :

واقعیت ...

       

 

         هر روز صُب ...

         صُبای زود ...

         بعد ِ اینکه  صُبونه و ناهار رو درست کردم ...

         بعد ِ اینکه رو کاغذ ِ رو یخچال  نوشتم که چی  تو آشپزخونه  کم ِ ...

         بعد ِ اینکه با نگرانی و افتخار وعشق ...

         دَم ِ  دَر  سهیل  رو راهی کردم ...

         تا  بره  حتیّ  اگه  تو ثریا  هم  که  شده  دانش رو پیدا کنه ...

                       - خُب حس ِ مادرا ...

                         که فکر می کنن بچّه چه شَقّ ُ القمَری میکنه میره مدرسه ...

                         حتما همینه دیگه  لابد  ...  -

         بعد ِ اینکه وقتی  مثل ِ همیشه دارم  لبخند میزنم  ...

         به جیغ ِ خانم ِ همسایه بالائی مون که دم ِ در ِ واحد ِشون داد می زنه :

         " عزیزم ول کن اون توالت ُ ، بچه ها سرویسشون دم ِ در"  ...

         دُرست وقتی که ...

         وقتی که دارم می چرخم  تا  بیام تو در رو  ببندم ...

         انگاری  یه دفه ...

         یه حس ِ  ناز ...

         انگار ...

         حس ِ  یه  خانوم ِ  زیبا ...

         انگار حس ِ  یه  خانوم ِ  مادر  ...

         با حس ِ قشنگ ِ مسئولیت ِ ش ...

         با حس ِ ناب ِ شوق و نگرانی ش ...

         با لبخند ِ از ته ِ دل ِ اش ...

         تو عمق وجودم ...

         آآآاااااخ ...

         می میره ...

         می سوزه ...

         می خشکه ...

         وقتی تصویر ِ واقعیت رو ...

         تو آینه ی ِ ته راهرو می بینم ...

                                     

                                           

                                                

                                        

                                          

                                           

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٩
تگ ها :

آرزو ...

                                   

                      ا َ ا َ ا َ ...

                      فِکّ ُ ن ...

                      یه روز بُدُوام بیام اینجا بنویسم :

                      " نمی دونی  چقد  دوسش دارم ... "

                      هه هه...

                      ای وَل ...

                      فکرش ُ بکن ...

                                

                                           

                                              

                                              

.                                 

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٥۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٩
تگ ها :

کافر ...

 

                    از نصفه ی ِ پاره شده ی ِ عکس ِ دونفریم  با  خدا ...

                    بفهم رفیق ...

                    که دیگه   کفرم  دراومده ...

                                                              

                                                                     

                                                                           

                                                                   

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٩
تگ ها :

بُوس و بَغل ...

 

                        خُب می دونی ...

                        من بُوس زیاد کرده َم ...

                        بَغل زیاد شُده َم ...

                        البته  بَغل هم کرده َم ها...

                        بُوس هم زیاد شُده َم خُب  ...

                        امّا ...

                        بُوس و بَغل ...

                        که فقط با عشق باشه ...

                        دلم خیلی می خواد ...

                        زیاد ...

                                                                

                                               

                                                         

                                                               

                                                          

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٠ دی ۱۳۸٩
تگ ها :

حاجی بازاری ...

 

                در این بازار ِ ترّحُم و تنفّر ...

                وَ َ َ َ ه ه ...

                چه  ارزان  دارم  می فروشم ...

                دل  واژه هام  را ...

                به سکه هائی از ...  

                آآخ خ    و   ااه ه   ... !

                آآاااا ی ی ...

                حاجی بازاری ِ عشق ...

                تو که انگار ...

                عُمری عشق ...

                مُفت است  به  لا یزالیَ ات ... !

                حالا که نزدیک است ...

                فریاد ِ بیهوده ی ِ لاف ِ وحدانیّتَ ات ...

                در گوش ِ پُر پنبه ی ِ من ... ،

                حالا که نزدیک است ...

                التماس ِ دست ِ  تلقین ِ  کرامات َات ...

                بر شانه ی ِ سرد و بی طاقت َ ام ...

                بیا  و مرد باش ...

                بیا  و مرد باش ...

                بخَر این  واژه های ِ شوق  را ...

                به نیم پشیزی عشق ...

                من ...

                نمی خواهم  کاسب  ،

                می خواهم ...

                عاشق بمیرم ...

                                                  

                                            

                                                      

                                                   

                                                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩
تگ ها :

من یک " نرینه " ام ...

 

 

                            واااااای ...

                            بی چاره  واژه هائی که می سوزند ...

                            وقت ِ ...

                            سُرودن ِ واژه های ِ غزَل ...

                            در شهوت ِ ...

                            نمودن ِ واژَن های ِ  قزِل ...

                                              

                                         

                                      

                                         

                                       

 قزل : سرخ ، طلا

                                 

                                     

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ دی ۱۳۸٩
تگ ها :

عجیب ...

                                        

                          گاهی ...

                     بعضی  دل تنگی هام ...

                     خیلی ...

                     یک جوری َ اند انگار ...

                     مثل ِ دلتنگی َ ام ...

                     برای ِ ...

                     بوس ِ شب بخیر ...

                                                    

                                                    

                                                 

                                                

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:۱٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ دی ۱۳۸٩
تگ ها :