هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خانه تکانی ...


 

                         چند بغل ...

                         "  دوستت دارم  " ...

                         سال هاست ...

                         افتاده   ته ِ   دلم .

                         حیف است .

                         خیلی از ته ِ دل اند  ها ... !

                         تو نمی خواهی شان ؟ ! ...

                                                        

                                                      

                                                            

                                                           

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۸


نگاه ...

 

 

               

               قَ ص د  ...

               "  ن ِ  گ  ا  ه  "   ب و د ...

               سَ ر   ک ِ ه   ب ِ ه   هَ م    ری خ ت ... 

               "  گُ  ن  ا  ه  "   شُ د .

                                           

                                        

                                           


                              

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸۸


کتاب ...

 

 

              کاش می شد ...

              گریه را نوشت ...

              تا ببیند همه ...

              به چشمانم ...

              کتابی دارم ...

              که  تابی  که  دیگر ندارم  را ...

              چنان در آن گریسته ام ...

              چنان در آن نوشته ام ...

              نوشتنی ترین ِ گریسته ها  ...

              گریستنی ترین ِ نوشته ها ...

              جمله جمله بغض ...

              گریه گریه حرف ...

              از این همه  بی مخاطب ترین عاشقانه های ِ  عالم ...

              بی نقطه ی ِ پایان ...

              تا خود ِ خدا ...

                                            

                                         

                                                

                                         

                                     

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۸