هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دیر ...

     

       

         

                          جان به سر آمد و انتظار نه ...

   

      

      

      

      

        

      

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۳
        hichkadeh@gmail.com
بیهوده ...

        

                     

                   دکمه های ِ پیرهن برای این است که دیگری بازشان کند ... ،

                   که جنون ِ تن خواهی اش را ده برابر کند ... ،

                   بی طمع ِ باز شدن ...

                   دکمه ها فقط استمرار ِ بیهوده ی ِ رنج اند ...

     

        

        

       

        

        

        

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۳
        hichkadeh@gmail.com
مقصّر ...

         

                 

            

                         نبودن َت اگر تقدیر ِ من باشد ...

                         بودن َم دیگر تقصیر ِ من است ...

      

     

       

        

       

      

      

        

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳
        hichkadeh@gmail.com
خالی ...

           

            

                         

                              لب آ لب ...

                             خالی ام از بوسه ...

          

           

        

           

         

         

         

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۳
        hichkadeh@gmail.com
کاش ...

        

            

             با تو کاش کارم به جاهای باریک بکشد ... ،

             باریک ِ میان ِ لب هات ... ،

             باریک ِ میان ِ سینه هات ...

     

         

           

          

        

         

           

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳
        hichkadeh@gmail.com
( در کار ِ دنیا ) ...

         

                      

                

                    خدایا می دانم تو دست نداری امّا ...

                    دستم را رها نکن ...

         

         

         

         

          

         

            

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳
        hichkadeh@gmail.com
گاهی ...

                  

                

                  

               گاهی بزرگترین کمک ، کمک نکردن است ...

     

         

       

      

       

      

        

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۳
        hichkadeh@gmail.com
فاصله ...

               

                  

                   مثل ِ رقیق ِ مه ... ،

                   مثل ِ اعوجاج ِ سراب ... ،

                   تمام فاصله های دنیا را خاطره گرفته ...

        

          

       

         

         

         

         

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٥ فروردین ۱۳٩۳
        hichkadeh@gmail.com
نوبر ...

              

               

                  

                    بیا تا بهارعاشقی ام برسد ... ،

                    از لب َت نوبرانه بوسه برچین َم ...

         

         

          

          

           

            

                

       

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۳
        hichkadeh@gmail.com
بی قرار ...

          

                   

                         بی قراری یعنی ...

                         هر که نام من را شنید ...

                         یاد تو افتاد ...

     

        

          

        

        

        

      

       

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۳
        hichkadeh@gmail.com
بی تو ...

      

              

                         

                         گریه های بی دلیل ام را ...

                         تو دلیلی ...

       

        

        

      

       

        

         

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۳
        hichkadeh@gmail.com
یعنی ...

           

           

                 

                                 فرصت ندارم ... ،

                                 تو را ندارم ...

           

           

         

       

         

       

      

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۳
        hichkadeh@gmail.com
کافی ...

           

       

              

                      دوست َت دارم و این کافی نیست ...

   

     

 

       

          

         

            

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳
        hichkadeh@gmail.com
آمدیم ، تشریف نداشتید ، رفتیم ...

        

        

                     خوابم نمی بَرَد ... ،

                     می خواسته ای به خوابم بیائی ... ؟

      

       

      

        

       

       

        

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳
        hichkadeh@gmail.com
امید ...

           

                  

          

                      آدم ِ مایوس ناراحت است نه غمگین ... ،

                      غم ِ لعنتی انگارهمیشه با خودش خُرده ای امید دارد ...

        

           

         

          

       

        

        

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱ فروردین ۱۳٩۳
        hichkadeh@gmail.com
بُریدن ...

                        

                     

         

            آدم که بُرید دیگر هیچ فرقی نمی کند به چه وصل بوده . دیگر دست ِ تو نیست .

            می بُری . از نفس ، از تن ، از زندگی ، از خود ، از تو ، از خدا ...

            انگار برُیدن ، قطع شدن ِ اتصال نیست ... ،

            برُیدن انگار اتصال به قطع شدن است ...

         

         

        

       

      

       

        

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢
        hichkadeh@gmail.com
حقوق ِ بشر ...

          

             

             

               حقّ ِ گم شدن را در منشور ِ حقوق ِ بشر نوشته اند ... ؟

       

      

        

      

        

     

       

        

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢
        hichkadeh@gmail.com
خوشبختی ...

             

            

           

                     خوشبختی یعنی جز زندگی کار دیگری نتوانی ...

    

      

         

         

         

         

       

      

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٢
        hichkadeh@gmail.com
خانه تکانی ...

          

                    

                 

                            این خانه تکاندن ندارد ...

        

        

         

       

       

      

       

       

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٢
        hichkadeh@gmail.com
حقیقت ...

                  

                  

                       

                  حقیقت تلخ است یعنی ...

                  بهار بی تو هم می آید ... ،

                  واقعیت با حقیقت فرق دارد یعنی ...

                  بهار ِ من امّا ...

          

         

         

          

           

          

            

           

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٢
        hichkadeh@gmail.com
ماه تاب ...

       

         

                

                          بی تاب ِ ماه ِ روی َت ...

                          همه  مهتاب شبان  را ...

                          نگریستم   و  گریستم ...

     

        

         

            

            

           

        

       

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢
        hichkadeh@gmail.com
کفش ...

       

              

                  وقت ِ رفتن هم آسمان ِ کدام پروانه بودی ... ؟ ،

                  در خیال َم کفشدوزکی کفش های ِ آمدن َت را می دوزد ...

        

           

         

          

          

         

         

          

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٢
        hichkadeh@gmail.com
لایق ...

         

              

                

                   تو تمام ِ حرف های ِ عاشقانه ی ِ دنیا را به خودت بگیر ...

       

         

       

      

    

        

          

           

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٢
        hichkadeh@gmail.com