هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

منتظر ...

         

         

          

          چون تو نیستی از من هیچ انتظاری نمی رود ... ،

          انگار همه ی انتظارهای عالم به من می آیند و من منتظرترینم ...

     

        

       

      

       

     

      

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩۳


چهارفصل ...

           

        

                

               فصل ِ پائیز است امّا من زمستانم ... ،

               تا بستانی سوز ِ این تن را ...

               بیا ای بهارَم ...

    

       

         

        

            

              

              

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩۳


سین ...

          

          

             

             املاءِ لعنتی یاری نمی‌کند . تو را خیلی بیشتر از املای دوست‌داشتن دوست دارم .

             به شدت ِ سین‌ای که بیشتر از سه دندانه دارد . دوسسسسسسسسسسستَ‌ت داشتن .

             سین‌ای با دندانه‌هائی به تعداد دندانه‌های یک شانه ... ،

             شانه‌ای که موهای تو را با آن شانه کنم ... ،

             وقت ِ دلتنگی ...

       

        

          

        

         

        

          

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۳


سفید ...

          

          

            

            یخچال‌نوشت دیده‌ای ؟ ... ،

            که " دوست‌َت دارم "، که " عصر که آمدم منتظر ِ بغل َت هستم " ، که  " ... "  .

            کلمه‌بازی‌های عاشقانه . تو نیستی . یک کاغذ سفید روی یخچال زده ام .

            اینجا من و خودم فقط  باهم سکوت می کنیم ...

        

          

        

        

        

       

     

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱۸ مهر ۱۳٩۳


خیال ...

       

             

                   

                   خیال ِ تو یعنی تو را دورادور چقدر از نزدیک می‌شناسم ...

     

        

          

          

             

                 

          

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩۳


گمشده ...

         

                 

       

                          تو نیستی امّا از من هیچ خبری نیست ...

      

     

           

        

       

         

      

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩۳


مهربانی ...

    

               

                    

                     بُغض‌ها نسبت به‌هم هیچ بُغضی ندارند ... ،

                     برای هم جا باز می‌کنند توی گلو ...

    

      

     

     

      

        

    

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳٩۳


چهارفصل ...

       

        

              

                 معلوم نیست تابستان هنوز نرفته یا پائیز هنوز نیامده ... ؟ ،

                 چه فرق می کند امّا ... ،

                 بی تو نام ِ چهار فصل ِ سال تنهائی است ...

     

      

       

      

     

    

      

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۳ مهر ۱۳٩۳


بیا ...

                   

         

                 

                    کاش بیائی و من از کار و زندگی‌ بیافتم ... ،

                    در آغوش‌َت ...
     

        

        

        

        

       

          

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۳ مهر ۱۳٩۳


خیالباف ...

               

              

              

                    من خیال ِ موی ِ تو را می‌بافم ...

     

       

      

      

        

       

       

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢ مهر ۱۳٩۳


تباه ...

          

          

            

                 می‌خواستم عمری عاشقانه دور تو بگردم ...

                عمری است احمقانه دور خودم می‌چرخم ...

   

    

       

       

        

     

      

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳


سیلی ...

          

              

           

       روی یک تخته‌سنگ ِ بزرگ ِ خاکستری کنار دریا نشسته بودم و سنگهائی که از موج‌ها

       سیلی می‌خوردند را نگاه می‌کردم . تمام این سنگ‌ها را پوششی به رنگ و جلای زندگی

       پوشانده بود ، رنگ ِ خوش‌جلای ِ سبز . آدم‌ها با موج ِ سیلی‌ها صورت‌شان را سرخ نگه

       می‌دارند ، به درد ، سنگ‌ها با سیلی‌های موج صورت‌شان را سبز نگه می‌دارند ، امّا‌ به

       زندگی . نمی‌دانم . شاید باید سنگ بود ...

         

     

       

       

        

        

      

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳


خیال ...

                    

                  

                  

                    کار خدا را می‌بینی ... ؟ ،

                    برای در آغوش گرفتن‌ت نباید دستانم را باز کنم ... ،

                    باید چشمانم را ببندم ...

      

           

      

      

    

        

       

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۳


محتاج ...

          

                   

                     

      می‌خواستم بیایم بنویسم امروز سرتاسر یک بزرگراه را گریه می‌کردم . و انگار یک آدم ِ

      غریب ِ گنگ درون من احتیاج داشت کسی ببیندش و برای لحظه‌ای آرام‌اش کند . البته چرا

      دروغ بگویم . غیر ازآن آدم غریب و گنگ درونم ، خودم هم انگار احتیاج داشتم غریبه‌‌ای

      برای لحظه‌ای هم که شده آرامم کند . آمدم این را بنویسم که با خودم گقتم چه کاری است ؟.

      دنیا بی خیال ِ احتیاج آدم‌ها دنیاست . این است که نمی‌نویسم ...

      نمی‌نویسم و می‌روم دوباره گریه می‌کنم ...

      

      

     

      

      

       

     

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۳


کافی ...

                   

                   

                    

                        گاهی فقط آغوش کفاف می‌دهد ...

       

            

           

         

          

             

          

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۳


پنجره ...

          

           

            

           پنجره برای آمدن نور و نسیم  بود . تنها شدیم و آن را برای شب و ماه باز کردیم ...

       

        

         

       

         

        

         

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۳


عشق ...

             

             

                  

           نمی‌دانم باورکردنی است یا نه امّا هرجا حسّی ازعشق نمود دارد گریه‌ام می‌گیرد ... ،

           مثل ِ طفلی دورافتاده ازآغوش ِ مادر ...

       

       

      

         

        

       

     

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩۳


یک سر و دو گوش ...

         

          

              

                  دلتنگی چقدر آدم ها را شبیه هم می کند ... ،

                  دو چشم و یک بغض ...

          

           

         

           

            

          

          

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۳


نشکستنی ...

                   

           

              

                     روی بغض ِ دلتنگی باید بنویسند :

                     مراقب باشید . نشکستنی است ...

        

         

         

          

         

         

          

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۳


گمشده ...

             

       

             

                   حالم نیست گذشته‌ام دارد گریه می‌کند ... ،

                   آینده‌ام می‌گوید از هیچ چیز خبر ندارد ...

      

     

    

       

    

     

       

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۳


ترس ...

          

           

           

               

                   به خدا کاری‌ات ندارم ، بیا ...

     

        

       

        

       

        

      

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳


سرخ ...

         

            

               

               پرسید بغض چه رنگی است ؟ گفتم سرخ ... ،

               پرسید دلتنگی چه رنگی است ؟ گفتم سرخ ... ،

               پرسید تنهائی چه رنگی است ؟ گفتم سرخ ... ،

               گفتم آن که میان آتش افتاده جز رنگ ِ سرخ نمی‌بیند ...

         

         

         

         

          

         

     

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۳


بدر ...

        

          

            

                              ای ماه ...

                              ما آه ...

                              ما آه ...

                              ما آه ...

        

           

          

          

            

           

           

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۳